You are here

Реглон Форте

Last updated:
31.01.2018

Хербицид

Вашият мощен съюзник за качествена реколта


Активно вещество: 150 г/л дикват + прилепител

Категория на употреба: първа професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направлнеие "Растителна защита" или "Растениевъдство"  

Разрешена употреба в България като хербицид: 

култура   за контрол на доза на приложение момент на приложение Карантинен срок
лозя           едногодишни и много- годишни житни и ши- роколистни плевели  300 мл/дка в активна вегетация на плевелите чрез насочено пръскане, като се пред- пазват културните растения 30 дни
овощни градини  едногодишни и много- годишни житни и ши- роколистни плевели 300 мл/дка в активна вегетация на плевелите чрез насочено пръскане, като се пред- пазват културните растения  30 дни

  Разрешена употреба в България като десикант и дефолиант:
  

култура   за контрол на доза на приложение момент на приложение Карантинен срок
маслодай- на рапица  десикация за нама- ляване на загубите при прибиране  250 мл/дка прилага се когато: всички семена от долната 1/3 от шушулките са тъмно- кафяви до черни, 90 % от семената в средната 1/3 са червеникаво-кафяви до кафяви, половината от семенатав горната 1/3 от шушулките са ощезелени, но твърди и обелващи се  7 - 10 дни
картофи десикация 250 мл/дка при формирани клубени 10 дни
памук дефолиация/десика- ция на растениятапреди прибиране 100 мл/дка при 100-150 разпукани кутийки на 100 растения  30 дни
кориандър  дефолиация/десика- ция на растениятапреди прибиране 150 - 200 мл/дка  при пълно формиране на максимален брой плодове – над 75% восъчна зрялост  30 дни
слънчоглед  дефолиация/десика- ция на растениятапреди прибиране 250 мл/дка при 25 – 30% влажност на семената 30 дни
люцерна за семепроизво дство  дефолиация/десика- ция на растениятапреди прибиране 250 - 300 мл/дка при 75 – 80% жълти и кафяви чушки 30 дни
соя дефолиация/десика-ция на растениятапреди прибиране 300 мл/дка при 60% узряли бобове 30 дни
ориз дефолиация/десика-ция на растениятапреди прибиране 300 мл/дка при 25 – 30% влажност на арпата 30 дни

 

Практически предимства:

 • Тотален контактен хербицид и десикант с много бърз ефект след пръскане
 • При десикация осигурява контролирано прибиране на продукция с високо качество
 • Като хербицид, поради силно изразеното си контактно действие, е приложим при млади лозови
 • и овощни насаждения, където използването на глифозат-съдържащи продукти представлява
 • опасност за културата
 • Десикацията при слънчоглед предотвратява намаляване на масленото съдържание
 • Приложението като десикант при картофи предотвратява системното навлизане на маната
 • в клубените непосредствено преди прибиране на реколтата и подобрява съхраняемостта
 • Добър ефект и при по-ниски температури. За ефикасното действие на продукта е необходимо
 • наличие на светлина, а не на топлина
 • Бърза и ефективна десикация
 • Планирате и контролирате момента на прибиране на реколтата

Съвети при приложение:

 • Да не се прилага с вентилаторни пръскачки и авиационно поради опасност от повреди по съседни култури и дива растителност
 • Да се прилага в светлата част на денонощието, за предпочитане сутрин
 • При използване като хербицид да се третира насочено, като се предпазват зелените части на културните растения. Но, при случайно попадане върху културата, унищожава само мястото на контакт, без да навлиза в растението. Поради това е подходящ и за “химическо” филизене на овощни и лозови насаждения.