You are here

Брасан

Last updated:
31.01.2018

Хербицид

За борба с едногодишните житни и широколистни плевели при зимна маслодайна рапица

Активно вещество: 500 г/л диметахлор + 40 г/л кломазон

Категория на употреба: втора професионална – прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

За борба с едногодишните житни и широколистни плевели при зимна маслодайна рапица

Разрешена употреба в България:

 

култура

 

за контрол на

 

доза на приложение

работен разтвор на дка

 

момент на приложение

 

карантинен срок

зимна маслодайна рапица

 

едногодишни широколистни и някой житни плевели

 

 

200 мл/дка

 

10-25 л/дка работен разтвор

 

 

след сеитба преди поникване на културата

 

 

не се изисква

 

 


Контролирани плевели:

Едногодишни широколистни плевели:

 • бялa куча лобода (Chenopodium album)
 • ветрушка (Apera spica-venti)
 • видове великденче (Veronica sp.)
 • видове лайка (Chamomilla (Matricaria) sp.)
 • звездица (Stellaria media)
 • обикновен спореж (Senecio vulgaris)
 • обикновен щир (Amaranthus retroflexus)
 • овчарска торбичка (Capsella bursa-pastotis)
 • полска попова лъжичка (Thlaspi arvense)
 • полски кострец (млечок) (Sonchus arvensis)
 • обикновена лепка (Galium aparine)
 • червена мъртва коприва (Lamium purpureum)
 • полски мак (Papaver rhoeas)*
 • дива ряпа (Raphanus raphanistrum)**
 • едногодишна живолина (Mercurialis annua)**

Житни плевели:

 • самосевки от пшеница (Triticum aestivum)
 • власатка (Vulpia sp.)*
 • италиански райграс (Lolium multiflorum)**

* = Умерено чувствителни (75-85% ефикасност)

** = Умерено устойчиви (60-75% ефикасност)


Практически предимства:

 • Селективен двукомпонентен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели
 • Причинява загиване на плевелите чрез инхибиране на клетъчното делене в делителните зони на стъблото и корените на младите стръкчета
 • Потиска биосинтеза на хлорофила и каротеноидите чрез инхибиране на отговорните за това ензими
 • Вследствие на това комбинирано действие на хербицида, плевелите спират развитието си, некротизират и напълно загиват

Съвети за приложение:

 • Да се прилага върху добре обработена почва, без буци и без растителни остатъци
 • Да се прилага върху почва с нормална влага
 • Продуктът да се прилага след сеитба преди поникване на културата и плевелите
 • За успешна борба с плевелите спазвайте препоръките посочени в етикета
 • Hа една и съща обработваема площ Брасан 540 ЕК трябва да се прилага веднъж на всеки 3 години

Other Restriction of Use

Категория на употреба: втора професионална – прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР