You are here

Каспър

Last updated:
28.11.2017

Хербицид

Широк прозорец на приложение, по-високо ниво на селективност


Активно вещество: 50 г/кг просулфурон + 500 г/кг дикамба

Категория на употреба: Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години
 

Разрешена употреба в България:

култура за контрол на доза на приложение момент на приложение карантинен срок
царевица за зърно и силаж едногодишни и многогодишни широколистни плевели 30 г/дка

във фаза 3-8-ми лист на културата, и

2-4-ти лист на едногодишните плевели, 4-6-ти лист (розетка) при много- годишните плевели и 15 см дължина на повитицата (до цъфтеж)

царевица за зърно - не се изисква; царевица за силаж - 14 дни

Практически предимства:


 • Отличен контрол на широколистни плевели
 • Двойно системен с различен механизъм на действие на активните вещества
 • Отлично действие и на плевели трудни за контрол с други хербициди, в това число и с восъчен налеп - Бяла куча лобода (Chenopodium album)
 • Дълъг период и гъвкавост на приложение: 3-8-ми лист на културата
 • Допълнително почвено действие
 • Смесим с противожитни хербициди (Мистрал Опти) за едновременна борба с житни и широколистни плевели. Предлага се в пакет с Мистрал Опти
 • Ниска доза на приложение и отлична селективност

 
Съвети при приложение:


 • Плевелите да се третират в оптималната им фаза: 2-ри до 4-ти лист
 • При смесване с други ПРЗ да се направи предварително тест за смесимост
 • При пропадане на културата по каквито и да било причини, в полетата третирани с Каспър, могат да се засеят веднага като следващи култури царевица или сорго
 • За осигуряване на максимален безопасен интервал за чувствителните последващи култури, винаги се препоръчва изораване на площите преди следваща сеитба

 
Контролирани плевели:


 • Едногодишни широколистни плевели:
 • абутилон (Abutilon theofrastii)
 • амброзия (Ambrozia elatior)
 • бутрак/свиница (Xantium strumarium)
 • бяла куча лобода (Chenopodium album)
 • видове щир (Amaranthus spp.)
 • войничица (Descurania sophia)
 • галинзога (Galinsoga parviflora)
 • глушина (Vicia spp.)
 • грънче/лубеничник (Hibiscus trionum)
 • детелина пълзяща (Trifolium repens)
 • див коноп (Canabis sativa/roderalis)
 • див мак (Papaver rhoeas)
 • див синап (Sinapis arvensis)
 • дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
 • диво зеле (Brassica rapa)
 • живолина (Mercurialis annua)
 • звездица (Stellaria media)
 • колянка (Spergula arvensis)
 • кострец (Sonchus oleracea)
 • лайка (Matricaria spp.)
 • лапад/киселец (Rumex spp.)
 • лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium)
 • лепка (Galium aparine)
 • лютиче пълзящо (Ranunculus repens)
 • незабравка полска (Myosotis arvensis)
 • овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
 • огнивче (Anagalis arvensis)
 • пача трева (Polygonum aviculare)
 • петниста бударица (Galeopsis tetrachit)
 • подрумче (Anthemis arvensis)
 • попова лъжичка (Tlaspi arvense)
 • прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
 • ралица (Consolida regalis)
 • рожец (Cerastium spp.)
 • росопас (Fumaria officinalis)
 • сгърбун обикновен (Lapsana communis)
 • синя метличина (Centaurea cyanis)
 • слънчоглед самосевки устойчиви на сулфунилуреи (Helianthus annus)
 • слънчоглед самосевки (Helianthus annus)
 • спореж (Senecio vulgaris)
 • татул (Datura stramonium)
 • тученица/тлъстига (Portulaca oleraceae)
 • фасулче (Polygonum convulvulus)
 • черно куче грозде (Solanum nigrum)

Многогодишни широколистни плевели:


 • живовлек (Plantago spp.)
 • галистегия (Calystegia sepium)
 • коприва (Urtica urens)
 • паламида (Cirsium arvense)
 • паричка (Bellis perennis)
 • пелин (Artemisia spp.)
 • повитица (Convolvulus arvensis)
 • родилна трева/горуха (Lepidia draba)
 • синя жлъчка (Cichorium intybus)