Програма Сигурност в Рапица 2022

Покритие на Програмата

При непоникване на рапицата поради суша Синджента ще предостави на Земеделския производител като компенсация слънчогледови семена, а в случаите когато е използван Теридокс®, ще бъде предоставен също и почвен хербицид за слънчоглед, съответстващи на размера на разораната и засегнатата от суша площ рапица и на препоръчителните количества, необходими според Синджента за засяване на същата площ със слънчогледови семена. Компенсаторните количества ще бъдат предоставени не по-късно от 31.3.2023 г., при спазване на условията на Програмата. 


Общи условия на Програма „Сигурност в рапица 2022“

1. Организатор на Програмата “Сигурност в Рапица" („Програмата“) е „Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес за кореспонденция във връзка с Програмата: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ № 145, бл. сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e mail: [email protected] („Синджента“).

2. Условия за участие в Програмата: Право на участие в Програмата има всеки земеделски производител, засял най-малко 300 (триста) дка със семена рапица, произведени от Синджента, и регистриран в Програмата с регистрационна форма (наричан „Участник“ или „Земеделски производител“).

3. Ако в документите по Програмата Участникът е посочил лица, които отговарят на дефиницията за „свързани лица“ от пар. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон (обн. в „Държавен вестник“ бр. 48 от 1991 г., както е изменен), Синджента ще счете такива лица като един участник в Програмата и съответно ще прецени общо за изпълнението на условията по Програмата. Синджента ще поддържа кореспонденцията само с Участника, за цялата група. Синджента не носи отговорност за покритието по Програмата спрямо посочените лица, а само спрямо Участника.

4. Покритие на Програмата: При непоникване на рапицата поради суша, Синджента ще предостави на Участника като компенсация слънчогледови семена, а в случаите когато е използван Теридокс®, ще бъде предоставен също и почвен хербицид за слънчоглед, съответстващи на размера на разораната и засегнатата от суша площ рапица и на препоръчителните количества, необходими според Синджента за засяване на същата площ със слънчогледови семена. Компенсаторните количества ще бъдат предоставени на Земеделския производител, не по-късно от 31.3.2023 г., при спазване на условията на Програмата. 

5. Участникът попълва талон със заявка за участие в Програмата и го изпраща на Синджента на адреса за кореспонденция, чрез платформата на Програмата или чрез търговски представител на Синджента. Талонът, регистрационната форма по чл. 6 по-долу и тези Общи условия на Програма „Сигурност в рапица 2022“ („Общите условия“) представляват заедно договора между Участника и Синджента във връзка с Програмата.

6. Незабавно след засяване на полетата с рапица, Участникът уведомява за това районен представител на Синджента, който отива на място и сваля GPS координати на съответните полета. Заедно с това Участникът попълва със съдействието на районния представител регистрационна форма, включваща информация за Участника, засетите полета, закупените продукти на Синджента и друга информация по преценка на Синджента. Регистрационна форма се попълва електронно и се заверява от районния представител, като данните от нея се експортират в електронната платформа на Програмата.  Участникът получава копие от регистрационната форма на посочен от него имейл. 

7. Задължителни условия, за да може Земеделският производител да се възползва от Програмата:
7.1. Семената рапица от Синджента трябва да са засети най-късно до 20 септември 2022 г., на препоръчваната от Синджента гъстота (от 40 до 50 семена на м2). Незабавно след засяване на полетата (най-малко 300 (триста) дка) със семена рапица от Синджента, при спазване на препоръчваната гъстота, Участникът уведомява за това районен представител на Синджента.
7.2. Регистрационната форма на Участника да бъде надлежно попълнена и заверена от районен представител на Синджента по реда на чл. 6 по-горе най-късно до 17 октомври 2022 г.
7.3. Предявена претенция от Участника за непоникване на рапицата поради суша трябва да бъде получена в Синджента най-късно до 15 ноември 2022 г. Претенцията важи само при поникнали под 25 (двадесет и пет) растения на 1 (един) кв.м. засята площ рапица, поради суша. В претенцията се посочват GPS-координатите на полето, засято с рапица на Синджента. Претенцията може да бъде попълнена електронно директно в платформата на Програмата, или да бъде описана в свободен текст и подадена по куриер на хартиен носител, на адреса за кореспонденция със Синджента. В случай че се изпрати по куриер, администратор на Синджента попълва претенцията в платформата на Програмата от името на Участника. Неразделна част от претенцията са копия от фактури за удостоверяване на закупените количества рапица от Синджента и съотв. количество Теридокс®, в случай че е ползван. С предоставянето на фактурите Участникът декларира, че има право да ги предостави на Синджента. Задължително копията на фактурите трябва да бъдат със заличени  лични данни, цени и заличена търговска информация, която няма отношение към покупката на семена рапица на Синджента и Теридокс®.

8. Компенсаторните торби със семена слънчоглед (и, ако е приложимо, почвен хербицид за слънчоглед) по Програмата ще бъдат предоставени в срока по чл. 4 по-горе след надлежно удостоверяване и потвърждаване на обстоятелствата и фактите по предявената претенция от Синджента. В тази връзка е възможна корекция на претенцията от Участника, в случай на неточно попълнена информация в претенцията. Удостоверяване на обстоятелствата вкл. метрологичните данни за съответния период и район ще бъде осъществено от съответния районен представител на Синджента. Районният представител посещава полетата, посочени в претенцията, като за доказателство може да качи снимка на полето в платформата на Програмата. При наличие на специфични обстоятелства по преценка на Синджента, специалист техническа подкрепа, посочен от Синджента, ще установи причините за непоникване на семената.

9. Синджента ще предостави предвидената при условията на Програмата компенсация, единствено при непоникване на рапицата поради суша. Синджента няма да предоставя друг вид компенсация, освен посоченото в Програмата и при спазване на условията на Програмата. За избягване на съмнение, предоставянето на компенсацията от Синджента съгласно тези Общи условия не следва да се счита за признание на каквито и да е факти, или за поемането на каквато й да е отговорност от страна на Синджента, освен когато това е предвидено в закон.

10. Синджента не носи отговорност за грешни, непълни или неточно попълнени от Участника данни в талона, в регистрационната форма или в претенцията. В тези случаи, както и когато е отправена претенция, която не е при условията на Програмата, или не са изпълнени едно или няколко задължителни условия на Програмата, Синджента има право да откаже компенсация по реда на Програмата.

11. При постъпване на оплаквания във връзка с Програмата, Синджента предприема разумно необходимите мерки във връзка с оплакването в най-кратък срок, като информира подалия оплакването Участник за това.

12. За избягване на съмнение, с едни и същи закупени количества семена рапица, произведени от Синджента, Участникът може да участва само в една програма на Синджента за рапица. Към датата на приемане на настоящите Общи условия програмите на Синджента за семена от рапица за 2022 г. са „Бонус рапица 2022“ и „Сигурност в рапица 2022“.

13. Настоящите Общи условия са обявени на www.syngenta.bg („Уебсайта“). Съгласието с Общите условия на Програмата е необходимо условие за участие в Програмата. Със заявяване на желанието си да участва в Програмата чрез подписване и изпращане на талона на Синджента и/или регистрационната форма, Участникът безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с Общите условия.

14. Синджента си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Общите условия, в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила и стават обвързващи за Участника в срок от 7 (седем) дни от датата на публикуването им на Уебсайта. Участникът е задължен да следи периодично Уебсайта, във връзка с евентуални промени на Общите условия или друга текуща информация за Програмата.

15. Всяка комуникация между Синджента и Участника във връзка с Програмата се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в Общите условия или в документите по Програмата, или чрез платформата на Програмата, и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

16. Приложимо право по тези Общи условия е действащото законодателство на Република България.

Настоящата редакция на Общите условия за участие в Програмата е в сила от 2022 г.