You are here

Промо пакети в житни култури с отстъпка

Синджента удължава срока за подаване на Ваучери за участие в кампанията „ПРОМО ПАКЕТИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ С ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2020/2021“ до 31.03.2021 г. включително. В тази връзка молим да прегледате Общите условия на кампанията с включена посочената промяна. При въпроси, молим да се свържете с нас. Екипът на Синджента.

Пакети житни

Общи условия на кампанията „ПРОМО ПАКЕТИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ С ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2020/2021“

 

1. „Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №145, сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: [email protected] („Синджента“) предоставя отстъпка („Отстъпка“), при закупуване на минимум един пакет (хербицид плюс фунгицид) по свой избор, в количество препоръчително за покриване на 500 (петстотин) декара обработваема площ житни култури („Пакетно предложение в житни култури“ или „Пакет“), както съответните пакети, количества и отстъпки са посочени по-долу :

 

 

Пакет

Количество

Отстъпка за пакет

1.

Аксиал + Амистар Прайм

35 литра Аксиал + 7 пакета Амистар Прайм

140 лв.

2.

Камео Макс + Амистар Прайм

2 кг Камео Макс + 7 пакета Амистар Прайм

80 лв.

3.

Аксиал Едно + Амистар Прайм

50 литра Аксиал Едно + 7 пакета Амистар Прайм

175 лв.

 

Отстъпката е валидна при заявка чрез ваучер („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* и впоследствие закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“) Пакетни предложения в житни култури, а именно: минимум едно Пакетно предложение в житни култури (Аксиал + Амистар Прайм, Камео Макс + Амистар Прайм, или Аксиал Едно + Амистар Прайм), в количество както е посочено по-горе и препоръчително за покриване на 500 декара.  В случай, че Участникът закупи количество продукти на Синджента по-голямо от посоченото в едно Пакетно предложение в житни култури, за обработване на по-голяма площ, Участникът ще получи Отстъпка изчислена пропорционално за закупеното по-голямо количество или съответно според броя закупени пълни Пакетни предложения в житни култури. 

2.  (Изм. м. март 2021 г.) Отстъпката е валидна единствено за количествата от продуктите, заявени в Пакет с Ваучер в периода между 15.11.2020 г. и 31.03.2021 г. включително, и съответно закупени чрез дистрибутор на Синджента не по-късно от 30.04.2021 г. включително, до изчерпване на количествата.

3. Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника да получи Отстъпка при закупуване на съответното количество от Пакетните предложения в житни култури на Синджента, посочено във Ваучера, и при спазване на изискването за минимално количество по т.1. по-горе, без значение от кой дистрибутор на Синджента. Синджента изплаща Отстъпката само ако Участникът или посочено във Ваучера свързано лице изпълни (закупи) точно тези количества от продуктите така, както са предварително заявени във Ваучера, в периода за закупуване по точка 2 по-горе. Отстъпка не се изплаща в следните случаи: а) За закупени количества от Пакетните предложения в житни култури надвишаващи предварително заявените във Ваучера и които не са включени във Ваучера; или б) ако Участникът закупи количество от Пакетните предложения в житни култури по-малко от предварително заявените във Ваучера. Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 7 по-долу.

4.  (Изм. м. март 2021 г.)  Ваучер се счита за валиден при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества от Пакетните предложения в житни култури и наличие на уникален сериен номер и ако Ваучерът е подаден чрез представител на Синджента в срока до 31.03.2021 г. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация и декларира и гарантира, че свързаните с него лица, посочени във Ваучера, са дали своето съгласие да бъдат посочени във Ваучера на Участника и да бъдат представени копия от издадени на тяхно име фактури за закупени съответните количества Пакетни предложения в житни култури при претендиране на Отстъпката от и в полза на Участника по реда на точки 9 и следв. по-долу. Синджента не носи отговорност във връзка с условиятa на кампанията спрямо посочените свързани лица, а само спрямо Участника. В случай на каквито и да е претенции от страна на свързани с Участника лица, отправени към Синджента, Участникът носи отговорност за пълно обезщетяване на Синджента за всякакви вреди и разходи по и във връзка с претенциите.

5. Ваучерът се попълва, потвърждава и/или подписва от Участника в електронна форма на таблет или чрез средства за комуникация от разстояние и се запазва в системата на Синджента. При запазване на Ваучера в системата на Синджента върху него се генерира уникален сериен номер и попълненият Ваучер се изпраща на посочен от Участника във Ваучера имейл адрес. Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на обикновения електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис.

6. По искане на Участника, Синджента издава на хартиен носител талон за заявени количества от Пакетните предложения в житни култури („Талон“), в който отразява уникалния сериен номер на Ваучера от системата на Синджента. Талонът се подписва от името на Синджента и се изпраща на Участника.

7. В случай че Участник желае да промени заявените с Ваучера количества от Пакетните предложения в житни култури, той се свързва с районния представител на Синджента и иска да му бъде издаден нов Ваучер с променените (точни) количества (заменени, увеличени, добавени и др.), при следване на процедурата по точки 5 и 6 от Общите условия. Нов Ваучер се издава само ако общото количество (литри, туби) от продуктите, е равно или по-голямо от заявеното със стария Ваучер и периодът за заявки по точка 2 по-горе не е изтекъл. Старият Ваучер става невалиден. За извършените операции с Ваучера се изпраща съответен имейл до Участника.

8. Отстъпката е валидна само за количествата от Пакетните предложения в житни култури, описани във Ваучера, заявени и закупени от посочените във Ваучера Участник и свързани лица при спазване на сроковете и в съответствие с настоящите Общи условия. Отстъпката е валидна само за посочените Пакети по горе, закупени за третиране на житни култури на обработвани площи от Участника или от посочените във Ваучера лица през сезон 2020/2021 и Синджента си запазва правото да изиска документи, доказващи това.

9. Отстъпката се изплаща на Участника от Синджента по посочена от него банкова сметка (IBAN) в срок до 31.08.2021 г. въз основа на изпратени по пощата, по куриер или в електронен вид (съгласно следващите точки) коректно попълнени и изрядни: а) Заявление за изплащане на отстъпки за участие в кампании на „Синджента България“ ЕООД съгласно образец, който можете да намерите на: www.syngenta.bg („Заявление“), подписано от Участника; и б) копия на фактурите, удостоверяващи закупените количества (литри, туби) от продуктите в Пакетите посочени по горе, без значение от кои дистрибутори на Синджента, със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др. Заявлението се подава съгласно т. 9а по-долу. Копията на фактурите по предходното изречение трябва да бъдат изпратени или с пощенско клеймо не по-късно от 01.06.2021 г., посочената дата включително.

9а. Участникът подава по начините описани в т. 10 едно Заявление, независимо дали Участникът участва в една или в повече от една кампания на Синджента през съответния сезон (напр. сезон стопанска година 2020/2021 г., включващ кампании стартиращи в периода 21.09.2020 г. – 15.06.2021 г.). Ако има промяна в течение на стопанска година 2020/2021 г. в данните в Заявлението или в направените декларации, Участникът се задължава да подаде ново Заявление и да уведоми Синджента за актуалните си данни или за промяната.  Синджента си запазва правото да провери Заявлението, изпратените фактури и документи според Общите условия на всяка от съответните кампании. 

10. Участникът може да подаде Заявлението и документите по т. 9 по пощата, с куриер или да ги качи в специално разработена платформа, посочена от Синджента на www.syngenta.bg („Платформата“). Ако е избрал този начин на комуникация, Участникът следва да валидира регистрацията си в Платформата предварително, с отговор на получен от Синджента имейл, след което Участникът ползва Платформата с регистрационни данни: ЕИК номер на фирмата Участник, посочена във Ваучера, и собствена парола, създадена от Участника. При качване на документи в Платформата, Участникът следва да заличи личните данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

11. Адрес за кореспонденция със Синджента във връзка с кампанията: Заявлението и документите по т. 9 и всякакви други документи във връзка с кампанията могат да бъдат подавани и на хартия: по пощата или с куриер, за сметка на Участника, на следния адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ №25, ет. 2, тел. +359 2 962 86 29, на вниманието на „Синджента България“ ЕООД, във връзка с кампанията „ПРОМО ПАКЕТИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ С ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2020/2021“. Участниците ще получават потвърждение по електронна поща за получени от Синджента документи по пощата, с куриер или чрез Платформата, след като документите бъдат валидирани и одобрени или отказани поради несъответствие с т. 8 или т. 9 от Общите условия. В случай на получени документи с неточна или нечетлива информация, в рамките на 5 работни дни от получаването им Синджента ще уведоми Участника и отговарящия за него районен представител на Синджента и ще даде възможност на Участника да изпрати коректна информация и документи по горепосочените начини.

12. Отстъпка се изплаща на Участника и в случаите, когато няколко свързани дружества са кумулирали закупени от тях количества от Пакетните предложения в житни култури, отговарящи на заявените количества в един Ваучер. За да получи Отстъпката на база кумулирани количества от Пакетните предложения в житни култури, закупени от други (свързани) дружества, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Ваучера тези дружества. При изплащане на Отстъпката, Синджента прави преценка и признава само онези количества от Пакетните предложения в житни култури, отговарящи на заявените във Ваучера, и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Ваучера. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 9 само към един Ваучер.

13. Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно закупуване или късно заплащане на количества от Пакетните предложения в житни култури, посочени във Ваучера от страна на Участника, както и за неточна и невярна информация предоставена от Участника, или при други несъответствия с тези Общи условия.  Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия или с условията на плащане по предоставените от Участника фактури, Синджента има право да откаже предоставяне на Отстъпката.  При наличие на насрещни изискуеми и ликвидни вземания на Синджента към Участника, включително такива по други търговски взаимоотношения между страните, Синджента има право, по своя преценка, да направи едностранно изявление до Участника за прихващане до размера на по-малкото от двете насрещни вземания, без да е необходимо допълнително писмено споразумение между Синджента и Участника. 

14.Всеки Участник, попълнил, потвърдил и/или подписал Ваучер и/или Заявление по т. 9, включително със средства за комуникация от разстояние и с електронен подпис, и/или изпратил фактури при спазване на направена заявка с Ваучер и в съответните срокове, приема настоящите Общи условия на кампанията. Ваучерът и Общите условия заедно представляват договора между Синджента и Участника.

15. (Изм. м. март 2021 г.) (Изм. м. март 2021 г.) Синджента си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни след 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“), освен в случай на удължаване на сроковете на кампания, в който случай промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания включително образци на документи и информация във връзка с Платформата. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва чрез адреса за кореспонденция, на Синджента, посочен в т. 11 в тези Общи условия, съответно на адреса или електронната поща на Участник, посочени във Ваучера или чрез Платформата. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

16. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

 

*Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Ваучер за участие в кампанията „ПРОМО ПАКЕТИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ С ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2020/2021“.

Участникът потвърждава, че данните във Ваучера са пълни, верни и точни. Всички лични данни се третират от „Синджента България“ ЕООД като поверителни и се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни. С включването c и в кампанията „ПРОМО ПАКЕТИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ С ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2020/2021“ Участникът или долуподписаното лице предоставя доброволно личните си данни, а именно: (имена, адрес, телефон, имейл) и потвърждава, че е уведомен, че тези данни ще бъдат събирани, обработвани с автоматични и/или неавтоматични средства, администрирани и използвани от „Синджента България” ЕООД или друго дружество - част от групата Синджента* или подизпълнител, за целите на кампанията. За повече информация как Синджента обработва личните данни, събрани чрез Уебсайта или по друг начин, и Вашите права, моля, проверете Декларацията за поверителност и Политиката за ползване на „бисквитки“ („cookies“), публикувани на www.syngenta.bg.

Участникът ще уведоми свързаните лица за обработването на лични данни по този ред.

Термините, използвани в този Ваучер, имат значението, дадено им в Общите условия за участие в кампанията „ПРОМО ПАКЕТИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ С ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2020/2021“ на „Синджента България“ ЕООД. * Списък на дружествата от групата Синджента, получатели на личните данни на Участника, е достъпен на Уебсайта.