You are here

Форум за бъдещето на земеделието – 31 март 2015, Брюксел

Новини
04.04.2015

В края на месец март 2015 година в Брюксел се състоя осмия Форум за бъдещето на земеделието, организиран по традиция от Синджента и Европейската организация на собствениците на земи (ELO). Отново на едно място се събраха земеделски производители, индустрия и неправителствени организации, за да преосмислят основните цели на устойчивото земеделие. Мотото на форума бе „Да отговорим на предизвикателствата за храни и околна среда“, а дискусиите бяха съсредоточени върху необходимостта от спешно очертаване на нови пътища за подобряване на земеделската производителност и опазване на екосистемите и биоразнообразието в светлината на договореностите по ОСП.

 

Присъстваха повече от 1500 участници и в четири основни сесии бяха представени и подложени на обсъждане темите за преосмисляне на Европейската и глобалната продоволствена сигурност, за съгласуване на действията в екосистемите и управлението на риска за околната среда в земеделието, за иновациите чрез работни места и растеж чрез кръгова икономика и конкурентноспособността на ЕС чрез международни търговски партньорства и международни селскостопански растеж.

Говорителите и делегатите на форума признаха, че връзката между поддръжниците на увеличаването на земеделската производителност и опазване на околната среда е отслабена, но иновативните решения, практики и технологии е необходимо да навлязат в земеделието само чрез съвместни усилия. Според председателят на форума Янец Поточник, бивш Еврокомисар по околна среда и настоящ председател на фондацията Подкрепа за инвестиране в селските райони в Европа (RISE), това е от жизненоважно значение за реализиране на визията на кръговата икономика и целите за устойчиво развитите на ООН в Европа и глобално.

Така форумът призова фермерите и агро-индустрията да положат усилия и да произвеждат здравословна храна в достатъчни количества като ограничат въздействието върху природните ресурси и климата. Земеделските практики следва да бъдат адаптирани така, че да облагодетелстват околната среда и да се подобри устойчивостта в насока на запазване на почвите, качеството на водите и биоразнообразието. Земеделските производители трябва да бъдат възнаградени за техните усилия, но в същото време тези дейности трябва да бъдат задължителен елемент от политиката на ЕС за субсидиране на земеделците. Технологичните доставчици, вкл. производителите на пестициди, трябва да осигурят прозрачност по отношение на данните, с които разполагат, и да положат усилия да убедят потребителите да използват техните продукти по безопасен начин за оператора за околната среда. В същото време НПО трябва да признаят, че икономическата жизненост на земеделските производители и добре поддържаните екосистеми са присъщи елементи на устойчивото управление на ресурсите.

 

 

Според Фил Хоган, Еврокомисар по земеделие и развитие на селските райони, „иновациите са ключът към устойчива продоволствена сигурност. Чрез иновации, ние можем да подобрим ефективното използване на ресурсите, да се адаптираме към промените в климата, да подобрим безопасността, разнообразие и качество на храните при запазване на конкурентоспособността на сектора на хранително-вкусовата промишленост и създаване на повече и по-добри работни места в селските райони“.

Кармену Вела, Еврокомисар по околна среда, морско дело и рибарство, каза: „Реалистичните цели и интелигентно законодателство по отношение на кръговата икономика могат да помогнат за смекчаване на дефицита на ресурси, укрепване на конкурентоспособността ни, и в същото време да подобри нашето устойчиво развитие.“

Джон Пар, главен говорител на Синджента, посочи: „Превръщането на селското стопанство в по-устойчиво изисква различно мислене и нов подход от всички нас. Ето затова бе създаден планът на Синджента за отговорен растеж и е вграден в нашата стратегия. Но ние имаме нужда и другите заинтересовани страни да променят своя начин на мислене и подход си, само така ние можем да работим заедно, за да предоставим на производителите съвременни селскостопански практики и иновативни технологии, които са им необходими, за да бъдат стабилни в икономически план и с оглед опазване на околната среда.