You are here

Инициативи на СИНДЖЕНТА за безопасна употреба на пестициди с оглед опазване на пчелите

Новини
14.11.2013

Синджента е мултинационална компания, която от десетилетия успешно предлага решения за защита на културите в около 90 държави по света. Един от основните ангажименти на компанията е да се съобразява и реагира на проблемите, свързани с опазването на околната среда.

Освен строгите изисквания, наложени от Европейското законодателство в областта на одобряването на активни вещества  и разрешаването на продукти за растителна защита, Синджента допълнително инвестира в инициативи и проекти за гарантиране на отговорно прилагане на нейните продукти, демонстриране на тяхната безопасност и откриване на нови решения за отстраняване на възможните рискове за околната среда – почви, води, биоразнообразие. Напоследък все по-голяма тревога предизвиква тенденцията за намаляване на пчелните семейства, която се наблюдава в световен мащаб. Учените все повече стесняват списъка на възможните причини за тази повишена смъртност и в днешно време са съсредоточени към изследване на конкретни фактори, като болестите, околната среда, храненето, пестицидите. Въпреки многобройните задълбочени изследвания относно възможния риск за пчелите от инсектициди, Синджента допълнително полага усилия в инициативи с положителен принос спрямо състоянието на пчелните колонии, които се развиват в цяла Европа, включително и у нас.

Проект „Операция опрашител“ за нови местообитания на медоносните пчели

За поддържане на доброто здраве на пчелите, те се нуждаят от разнообразни източници на нектар и цветен прашец през активния период от пролет до есен. В областите с интензивно земеделие обаче все повече намаляват естествените площи с диви треви и цветя. Загубата на местообитания е един от основните фактори, влияещи върху смъртността на медоносните пчели. Урбанизацията, увеличаването на броя на стопанствата, които отглеждат един тип култура и окрупняването на обработваемите площи води, от една страна, до влошаване на качеството и количеството на цветния прашец, а от друга, при самоопрашващи се култури, до затрудняване на опрашителите в търсенето на паша, тъй като трябва да изминават големи разстояния, за да достигнат цъфтяща растителност. В допълнение, пчелното хранене се затруднява и от дейността на хората в техните усилия да придадат по-спретнат вид на пейзажа, като елиминират дивите цъфтящи треви.

В отговор на необходимостта от създаване на повече цветни площи като източник на храна за медоносните пчели, Синджента стартира програма за облекчаване на хранителния недостиг при пчели и други опрашители най-напред във Великобритания през 2005 г. Проектът включва засяване на полски ивици с комбинация от цъфтящи видове, които дават нектар и цветен прашец и цъфтят в различен период, така че да се осигури прехрана през целия активен летежен период на пчелите. За три години изпълнението на този проект увеличава пчелните популации в наблюдаваните райони до 6 пъти и възстановява редки и изчезващи видове опрашители. Популациите на други опрашители нарастват 10 пъти, а на пеперудите – 12 пъти. Изумителният успех на инициативата във Великобритания дава повод на компанията да разшири обсега й в останалата част на Европа под наименованието „Операция Опрашител“, като за следващите 5 години са инвестирани 1 милион евро за засяване на 100 хиляди декара с растения, произвеждащи цветен прашец. Проектът е продължен в САЩ от 2010 г. насам, а към 2012 г. се осъществява в 15 държави в Европа. През 2013 г. такива дейности за първи път стартираха и в България и Румъния. В Хърватска, която отскоро е пълноправен член на Евроепйския съюз, проектът се осъществява от 2012 г.

У нас с активното съдействие на научен колектив от Факултета по растителна защита и агроекология към Аграрния университет в Пловдив, през изминалата година пилотно беше създадена първата ивица от цъфтящи видове (Фигура 1 и 2). Следващите цели на проекта са свързани с обучение по идентификация на опрашителите за изследване на динамиката на популациите и оценяване ефекта на създаденото местообитание. Предвижда се в бъдеще увеличаване на броя на новосъздадените местообитания. Стратегическа цел на компанията е да подпомага земеделските стопани в осъществяване на общата селскостопанска политика, като им предлага цялостни решения, включително грижа за пчелите чрез осигуряване на цветни смески за обезпечаване на озеленителния компонент. Повече информация за инициативата може да бъде открита на адрес www.operationpollinator.com)

Насоки за работа с третирани семена и използване на дефлектори

Третирането на семена за посев с продукти в фунгицидно и инсектицидно действие е иновативна технология с редица важни предимства. Тя намалява себестойността на растителнозащитните мероприятия, тъй като дозите за третиране са по-ниски от прилаганите при пръскане на културите. Чрез обвиване на семената се постига точно дозиране на продукта, избягва се пръскане на големи площи и внасянето на химикали в почвата. Не на последно място третирането има важен икономически ефект върху добива, тъй като осигурява защита на културата в ранна фаза, преди покълване и поникване, което не може да се постигне с друг вид обработка.

В същото време обаче третирането на семената и работата с третирани семена крие рискове за оператора и околната среда, затова е необходимо да се извършва с голямо внимание. Като лидер на пазара на продуктите за третиране на семена, Синджента проявява загриженост относно безопасното боравене с третираните семена за посев, така че да не се допускат ситуации на риск за хората и околната среда. В стремежа си да повиши информираността на обществото, наскоро в компанията беше изготвен документ с насоки за работа с тези продукти и обработените с тях семена. Те са насочени към широк кръг потребители: земеделски производители, които употребяват и засяват такива семена; работници в производствени инсталации, където се опаковат, преопаковат или съхраняват такива продукти, както и държавни институции, извършващи обучения по растителна защита. През 2013 г. насоките бяха издадени на български език и понастоящем се разпространяват към заинтересованите групи (Фигура 3). Предстои издаването на информационни видео клипове по същите теми, които също ще бъдат използвани и предоставяни при редовните срещи със земеделските производители.

Основните препоръки в ръководствата включват:

  • Използване на семена с високо качество на третирането, при което обвиването е извършено с точно дозиране на продукта и е нанесен допълнителен полимерен слой, който предотвратява олющването на покритието;
  • Пренасянето, транспортирането и пресипването на торбите с третирани семена да се извършва внимателно като се избягва силното им разтърсване, за да не се нарушава покритието върху семената в тях, а оператора използва подходящи лични предпазни средства (маска, защитни дрехи, ръкавици);
  • Да не се планират никакви дейности с третирани семена във ветровито време, напр. пресипване или засяване, тъй като това води до отвяване на разпрашен материал; 
  • Празните торби от третирани семена да не се изтръскват и оставят на полето, а да се сгънат и изхвърлят на обозначени места за изхвърляне на опасни отпадъци.

Важно практично решение, разработено от Синджента за ограничаване на разпрашаването при засяване на третирани семена, са дефлекторите. Те са пластмасови тръби, които се монтират върху пневматичните сеялки и отвеждат отработения въздух, съдържащ частици от разпрашения материал от третираните семена, върху или в почвата, като с това се избягва отнасянето му встрани от обработвания парцел (Фиг. 4). Чрез специфичната Y-образна форма на накрайника на приспособлението, скоростта на отработения въздух намалява и се предпазват операторите, съседните култури, опрашителите, птиците от експозиция на отделения прах. През 2013 г. у нас бяха предоставени безвъзмездно първите 4 дефлектора, които бяха монитрани и използвани успешно от земеделските производители (Фиг. 5). Амбициите на компанията са да продължава да популяризира използването на приставките, което съществено предотвратява възможните рискове.

Синджента е убедена, че нуждите на съвременното земеделие могат да бъдат съчетани с опазването на биоразнообразието и предлага устойчиви решения, които не нарушават природното равновесие.

Бележка: Екипът на Синджента България ЕООД изказва своята благодарност на научния колектив с ръководител доц. д-р Янко Димитров от АУ-Пловдив за приноса в реализирането на пилотния проект „Операция опрашител 2013“.

Фигура 1. Засяване на цветни смески за създаване на пчелни местообитания в България (2013г)

Фигура 2. Създадена ивица с цъфтяща растителност край посев от царевица с региона на Пловдив (2013г.)

Фигура 3. Ръководства за боравене с третирани семена, издадени от Синджента на български език през 2013г.

Фиг. 4. Засяване на третирани семена с пневматична сеялка, снабдена с дефлектор

Фигура 5. Пневматична сеялка в България, снабдена с дефлектор предоставен от Синджента

 

вестник Пчели
31 октомври - 14 ноември 2013