You are here

КАМИКС - хербицид за почвено и вегетационно приложение при царевица

Новини
19.11.2014

Суспензионна емулсия :S-метолахлор 500 g/l Мезотрион 60 g/l

Доза: 200 - 250 мл/дка

Осигурява надежден контрол на много широк спектър икономически важни:

  • Едногодишни житни плевели
  • Едногодишни широколистни плевели
  • Плевели, резистентни към други групи хербициди

Предимствата на КАМИКС са много - широкият спектър на контрол се осъществява посредством мощно системно действие и при пълна селективност и гъвкавост при борба с плевелите без значение от фазата на културата. КАМИКС се отличава и с дълго последействие и ефикасност при „трудни“ почвени и климатични условия.

Активност на хербицида е комплексна, защото се осъществява посредством действие през кълна, корена, стъблото и листата на плевелите. КАМИКС успешно контролира плевелите във фаза преди поникване, но има и силно действие при вегетационното приложение и отлично поемане и транслокация в плевелите.

Уникалното за КАМИКС е голямата продължителност на действие и на двете съставки – надхвърля 40 дни. Друго, което отличава новия продукт е, че КАМИКС не се отмива – свойството му да се концентрира в повърхностния почвен слой обуславя както продължителното му действие по цялата третира площ, така и липсата на предозиране вследсвие на отичане и задържане на водата към по-ниските части на полето. Новият продукт се отличава и с ефективността си при недостатъчна почвена влажност – това се дължи на отличната му разтворимост и директното действие на хербицида (няма трансформация на активните вещества). При сухи условия, за постигане на по-висока ефективност, се препоръчва третиране с Камикс рано по време на вегетация – така се ползва силното му листно действие и гъвкавост за борба с плевелите без значение от фазата на културата (до втори лист на житните плевели и втори да четвърти на широколистните). Спектърът на контролираните плевели е впечатляващо широк, но трябва да отбележим, че от житнте се контролират Кощрява, Балур от семена, Кокоше и Кръвно просо и други, а от широколистните Щир, Бяла куча лобода, Див синап, Бутрак/Свиница и Паламида (ранно вегетационно) и много други.

ЖИТНИ КУЛТУРИ

При житни култури Синджента представи три нови продукта, които ще бъдат на пазара от 2015 година. Специфичното за тези продукти е, че дават изключително висок принос за постигане на върхови добиви и перфектна сигурност при провеждане на растително-защитната борба срещу болести и вредители.

Да стартираме с Целест Топ. Целест Топ е широкоспектърен инсектицид фунгицид и стимулатор за третиране на семена срещу болести, пренасяни чрез семена и неприятели едновременно. Целест Топ защитава семената, кълновете и растенията и стимулира по-бързото покълване и развитие на кореновата система и надземната маса. Целест Топ включва мощен широкоспектърен системен инсектицид и два фунгицида с дълготрайно контактно, системно, превантивно и лечебно действие и предлага върхово по ефективност комплексно действие по повърхността на семената, във вътрешността на семената и в почвата около засятото семе. Съставките на Целест Топ имат различни механизми на действие и са напълно селективни при употреба за третиране на семена пшеница и ечемик. Целест Топ е предназначен за третиране на семена пшеница и ечемик срещу болестите Твърда главня, Праховита главня, Вджуджаваща главня, Ленточна болест и много важно - Фузарийно кореново гниене; инсектицидното му действие осигурява дълготрайна борба срещу двата основни вредителя - Листни въшки (освен пряката вреда, въшките са и преносител на вирусни болести), Обикновен житен бегач, а и други.

Целест Топ има много дълготрайно защитно действие, но се отличава и с това, че икономически значимо спомага за по-бързото поникване, по-голяма гъстота на посева, развиването на по-мощна коренова система и по-големи листа и като цяло – пшеницата и ечемика имат по-мощна вегетация и по-добро развитие, което заедно с тоталната защита от болести и вредители цели постигането на върхови добиви.

Синджента представи и два нови фунгицида за пшеница и житни култури. Официално вече е регистриран Амистар Опти - листен фунгицид с двойно системно действие за борба срещу най-важните болести по пшеница (той е познат на българските земеделски производители от 2014 година, когато имаше разрешение за ограничена и контролирана употреба в слънчоглед). В следващите години Синджента очаква получаването на регистрация за ечемик и други житни култури. Амистар Екстра осигурява на българските земеделски производители мощна защита и мощно бързодействащо лечебното действие и ефикастност до 6 седмици, което се дължи на комбинация от фунгицид №1 в света и втори фунгицид за допълнителна лечебна ефективност. Различните механизми на действие на двете съставки осигуряват ефективна борба срещу болестите като контролират покълването на спората, проникването, растежа, прорастването и размножаването на мицела. Другото специфично е, че двойно системния Амистар Екстра има не само защитно и лечебно действие, но и силно изкореняващо действие и контролира Брашнеста мана, Листни петна/Септориоза, Кафява ръжда и се препоръчва от Синджента за второ третиране в доза 70 мл/дка, след първо третиране с Артеа. Второто третиране с Амистар Екстра осигурява надеждна и дълготрайна защита от болести, но също така дава мощен, икономически значим „зелен“ физиологичен ефект, които дава по-добро наливане на зърното и по-висок добив. „Зеленият“ ефект на Амистар Екстра се изразява в ускоряване на фотосинтезата, забавяне на „остаряването“, подобряване на поемането на азот, подобряване на поемането на вода – така спрямо други РЗ програми, тези с Амистар Екстра дават средно 3-5 дни по-дълъг „живот“ на култура, като всеки ден повече е повече наливане на зърното.

За ефективен контрол на най-разпространените болести по пшеница в късните фази на вегетация и постигане на максимален добив и отлично качество от 2015 година Синджента ще предложи и още един фунгицид – Магнело. Магнело е двойно системен, с отлично проникване и транслокация и има превантивно, лечебно и изкореняващо действие. Осигурява дълготрайна защита на пшеницата срещу Септориоза, Кафява ръжда и Фузариум по класа. Третирането срещу болести в късните фази на вегетация на пшеницата и особено Фузариум /обикновено това е трето фунгицидно третиране/ се подценява значително, а над 20% от добива зависи от класа – именно затова Синджента въвежда и в България Магнело, което е част от програмата на компанията в страни като Италия и Франция. През 2014 година опитите на  Синджента в България показа, че програмата Артеа – Амистар Екстра – Магнело осигурява най-солиден контрол и най-висок добив.