You are here

Първото третиране с фунгицид в житни култури, пролет 2015 година

Новини
20.02.2015

Пшеницата, заедно с ечемика, заемат големи площи в България и са култури, които изискват много добро познаване и прилагане на подходящи агротехнически мероприятия. Правилният избор на сорта в зависимост от географските условия, торенето и извеждането на правилна растителна защита са изключително важни, за да може житните култури да разкрият пълния си потенциал за добив.

Какви са основните предизвикателства и решения за сезон 2014-15 в България, които възникват по отношение на житните култури? През есенната сеитбена кампания на 2014 година земеделските производители изпитаха значителни трудности в подготовката на площите и засяването на житните култури в страната. Прекомерните валежи през 2014 година не само възпрепятсваха засяването на планираните площи с житни култури, но през последните три месеца на 2014 г. и първите два на 2015 г. доведоха до силно преовлажняване и дори наводняване на значителна част от земеделските площи с житни култури, което затрудни агротехническите мероприятия. На много места краткотрайното задържане на снежната покривка поради топене и/или локални наводнения, допълнително възпрепятстваха отводняването на засетите площи и на много полета с житни култури се наблюдават така наричаните от земеделците „бели петна“ – наводнени или преовлажнени площи с недобре презимували житни култури. Допълнително, времето през края на февруари и най-вероятно март ще благоприятства ранното пролетно заплевеляване и ранното развитие на болести, което заедно с неперфектното състояние на житните култури ще постави един много основателен въпрос пред българските земеделци: „Колко да вложа в растително защитни мероприятия и кои са рентабилните растително защитни продукти в създалата се ситуация?“
Първото, което е важно да се отбележи е, че при създалата се ситуация още рано през пролетта най-вероятно ще се наблюдават много гъбни болести по житните култури. Второто е, че изборът на фунгицид трябва да се направи съобразно конкретната ситуация през пролетта на 2015 година. Фунгицидът не трябва да се избира, защото е „нов“ или защото е в пакет на „по-изгодна“ цена – често това на по-късен етап излиза скъпо, защото рентабилността от приложението на даден фунгицид не се крие в неговата цена и в това да ли е в пакет, а в ефекта и предимствата му! Най-важните гъбни болести по житните култури, които трябва да се контролират и през пролетта на 2015 година, ще са Брашнеста мана, Септориози и видовете Ръжди. Все още някои земеделци извеждат борбата с тях в момент на видими симптоми на съответната болест (т.н. „лечебно” пръскане). Това често води до значителни загуби на добив, защото или не се успява с пръскане скоро след наличието на видимите симптоми, или растението е чувствително засегнато - това се отразява значително върху добива и качество му. Понякога решенията се обуславят от страха, че се наблюдава появата на нетипична болест, което води до използването на фунгициди конкретно насочени срещу нея, но по-слабо контролиращи най-важните болести. Такава ситуация се наблюдаваше през пролетта на 2014 г., когато поради развитието върху големи площи на жълта ръжда някои земеделски производители решиха да приложат фунгициди конкретно срещу нея и не отчетоха, че „изпускат“ контрола на други важни болести. Често в такива ситуации се „залита“ по прилагането на фунгициди, характерни за второ или трето пръскане, които не само са по-скъпи, но не оправдават цената си приложени за първо пръскане, защото имат по-тесен спектър на контролирани болести. При създалите се и очаквани агроклиматични условия през пролетта на 2015 година ще е изключително важно контролът на болести с фунгицид да се изведе навреме и по възможност превантивно. И тук основателно възниква въпросът: „Кой е най-добрият фунгицид за превантивна борбата при създалата се ситуация в житните култури?“
Трудно е отговорът да е еднозначен, защото ситуацията изисква да се избере фунгицид с богат набор от характеристики. Кои са най-важните характеристики? Първо, това трябва да е сигурен, надежден, изпитан през годините фунгицид – доказал възможностите си за справяне с тежки ситуации. Второ, фунгицидът трябва да контролира широк спектър от болести, което обуславя и неговата рентабилност, защото ще гарантира извеждането на широкоспектърна борба с първото пръскане. Трето, степента на предпазното му и лечебно действие трябва да са отлични, но и да са съпроводени с предпазване на новия прираст. Четвърто, важни са и характеристики като: бързина на абсорбиране от културните растения, селективност, гъвкавост по отношение на фазата на културата. Агроклиматичната обстановка през последните 4-5 месеца обуславя Брашнестата мана (Erysiphe graminis) да е една от основните болести през пролетта на 2015 година. Тя обикновено започва развитието си и прави заразяване още през есента. Зимата стопира развитието й, но напролет заедно с възобновяване вегетацията на културите продължава и нейното развитие. Именно затова внасянето на фунгицид срещу тази болест малко преди или по време на братене е важна предпоставка за силен старт със здрави растения. Кафявата ръжда (Puccinia reconditа) и Септориозата (Septoria spp.) са другите две много важни болести, чиито контрол още рано напролет е много важен. Кафявата ръжда се смята за една от най-опасните и широко разпространени болести в България. Тя се развива ежегодно в по-голям или по-малък размер, но в някои години се проявява епифитотично и причинява големи загуби. През последните години Септориозите /Ранен листен пригор (Septoria tritici) и Петносване на класовете (Septoria nodorum)/ у нас имат повсеместно разпространение в пшеничените посеви. При благоприятни условия за развитието им и при чувствителни сортове загубите от тях могат да достигнат до 40%.
И така, след всичко казано до тук, стигаме до избора на фунгицид за първото пръскане напролет за контрол на болестите в житни културите – изключително подходящ е Артеа, приложим при пшеница, ечемик, ръж и овес. С Артеа при създалата се ситуация и налични и очаквани обстоятелства земеделските производители ще имат максимална рентабилност спрямо ефекта, които ще получат – опазване на житните култури от всички важни болести и сигурно достатъчно дълго последействие. Артеа е двойно системен фунгицид, който защита растенията отвън и отвътре - действа системно и чрез газовата си фаза, като осигурява защита на всички части на растението, вкл. и на новорастящите. Артеа прониква изключително бързо в растението, като по този начин се постига устойчивост на дъжд само 30 минути след приложение, има и много бърз начален ефект срещу болестите и продължителност на действие 3-4 седмици. Отличен ефект има приложен превантивно, преди развитие на болестта (най-добре във фаза братене на културата), но в случай на вече развита в растението инфекция, тя може да бъде надеждно стопирана поради силното лечебното действие на продукта. При създалата се ситуация се препоръчва прилагането на Артеа в доза 50 мл/дка. Двете активни вещества на Артеа имат различни биологични характеристики и осъществяват превантивен и лечебен контрол срещу всички важни болести във всеки стадий на културата, при отлична селективност дори и при големи денонощни температурни амплитуди. Артеа е с изключително достъпна цена и е смесим и със селективните хербициди Линтур за едновременна борба срещу  широколистни плевели, хербицида Аксиал - срещу житни плевели или Аксиал Едно срещу смесено заплевеляване.
И накрая – препоръчва се борбата срещу плевелите да не изчаква преминаването на фаза братене на културата, защото ранното широколистно заплевеляване напролет и ефимерните плевели след братене са нанесли вече своите щети на добива и са трудни за контрол, а и са хвърлили вече своите семена, което гарантира „добре заплевелено“ поле за следващия сезон. Тук може да се разчита и на допълнителното почвено действие на Линтур. От своя страна житните плевели, които отлично се контролират с Аксиал, като Див овес (Avena fatua), Мак (Papaver) и вече широко разпространения  Райграс (Lolium spp.) след братене отнемат по 1% от добива на ден. Аксиал и Аксиал Едно се отличават с много бързо проникване (на 95%  до 1 час) и много бързо инициално действие срещу плевелите (спират развитието им до 48 часа), а Линтур не представлява никаква опасност за последващите в сеитбооборота широколистни култури, каквато е рапицата, една култура страдаща сериозно през последните години от употребата на редица противошироколистни препарати с дълга персистентност в почвата след приложението им.
 

www.nivabg.com