You are here

Ранна борба с плевелите при пшеница и ечемик

Новини
31.01.2014

Актуално за пролет 2015 


Плевелите са „всички нежелани растения“, развиващи се в дадена обработваема площ, които конкурират развитието на земеделските култури, като понижават биологичния и икономически ефект от използването на земеделската земя. Те въздействат пряко и косвено негативно на земеделските култури. Пряката вредност на плевелите се изразява в: извличане на повече вода и хранителни вещества; подтискане на процеса на фотосинтеза и етиолиране; подтискане на нарастването на самите растения; причиняване на полягане на растенията; намаляване на добивите и рентабилността на производството от единица площ. Косвената вредност на плевелите се изразява в: обстятелството, че са „депа“ и посредници на разпространението на много болести и неприятели; затрудняване механизираните обработки и прибирането на културите; влошаване качествените показатели на прибраната реколта от зърно. На база това може да се направи извода, че борбата с плевелите трябва да започне рано. Ранната борба с плевелите, спомага да се даде „свобода“ на развитие на културните растения.

През последните години в пшеницата и ечемика започнаха да се намножават житни плевелни видове, като видове райграс (Lolium spp.), ветрушка (Apera spica-venti), лисича опашка (Alopecurus myosoroides), див овес (Avena spp.) и др. Голяма част от тях поникват още наесен, като се развиват успоредно и дори изпреварват развитието на житните култури. Друга част пониква през пролетта и повишава броя плевели на квадратен метър. Житните плевели образуват семена преди или едновременно с узряването на пшеницата и ечемика, като по този начин повишават допълнително запасеността на почвата с плевелни семена. Вредата от житните плевели при липса на контрол е пряка и косвена - те значително намалят добивите от декар, според вида с: минимум 25% от добива -  див овес (Avena spp.); минимум 20% от добива - видове райграс (Lolium spp.); минимум 18% от добива - лисича опашка (Alopecurus myosoroides); минимум 15% от добива - тръстичина (Phalaris spp.) Сборно, житните плевели имат много по-голяма вредоносност в сравнение с широколистните плевели - защо е изключително важно борбата с житните плевели да започне колкото се може по-рано след сеитбата на зимните житни култури. Решението, което предлага Синджента е наложилият се хербицид Аксиал.

Другият важен момент за борба с плевелите е през пролетта, когато вече има развитие и на широколистни плевели. Не е технически, в повечето случай и икономически издържано, борбата да се отлага докато всички плевели поникнат. Ранната борба дава по-добър ефект срещу плевелите, когато са в ранна фаза и са по-чувствителни на хербициди. Колкото по-късно се води борба, толкова вредното въздействие на плевелите е по-голямо и добивът намалява, и толкова по-трудно се унищожават плевелите, които са поникнали през есента - кореновата им система е по-развита, в по-напреднала фаза са и са по-устойчиви на хербициди. А подтиснатите от житни плевели културни растения са със слабо развита коренова система, етиолирани, по-ниски и по-слаби и ще дадат по-ниски добиви от декар. При заплевеляване с житни плевели, за всеки ден забавяне прилагането на противожитен хербицид след начало на братене, дневно се губи по 1% от добива на житната култура. Съответно, ако се приложи 5 дни след начало на братене, се губи 5% от добива. Решението, което предлага СИНДЖЕНТА за борба срещу житни плевели е водещият Аксиал, а при наличието на смесено заплевеляване от житни и широколистни плевели – категоричният Аксиал Едно.

Все още на много места се изчаква с третирането след фаза братене с оглед контролиране на късно поникващите широколистни плевели. Това стратегически е неудачен подход, защото ефемерните и ранно пролетните широколистни плевели прерастват и стават трудни за контролиране - за да се преодолее това често се завишават хербицидните дози и се оскъпява контрола. В допълнение, рано поникналите широколистни плевели са конкурирали житната култура, подтискали са залагането й на добив, и вече са пуснали семената си, т.е. заплевеляването за следващия сезон е добре подсигурено. С оглед на това, при наличието на ранно заплевеляване само с широколистни плевели, третирането с Линтур преди края на братене е стратегически оправдано - по-късно, дори и да поникнат плевели, те не са конкуретни на културата и остават малки и немощни. Комбинирането на хербицидното третиране преди братене ( Аксиал, Линтур  или Аксиал Едно – според типа заплевеляване) с фунгицидно третиране с Артеа е издържан технически подход с висок икономически ефект - спестява разхода за по-късно “влизане“ за първо пръскане с фунгицид.

Агровестник, брой 4, 31 януари - 4 февруари