You are here

Аксиал

Last updated:
25.01.2021

Хербицид

Алксиал


Ативно вещество: 50 г/л пиноксаден
Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

Разрешена употреба в България:


култураза контрол надоза на приложениемомент на приложениекарантинен 
срок
пшеница ечемикедногодишни житни плевели, в т.ч. див овес60 – 90 мл/дка с 20
- 40 л/дка работен разтвор
от начало на братене до края на братене на културата и от
2-3-ти лист до фаза братене на житните плевели
не се изисква

 

Практически предимства:

 • Отличен контрол на икономически важните житни плевели
 • Категорично контролира див овес до фаза вретенене на плевела и отлично контролира райграс и ветрушка
 • Спира растежа на житните плевели до 48 часа след пръскане
 • Може да се прилага при температура от 5 - 7 градуса, когато има “растеж” на плевелите
 • Гъвкава доза на приложение според вида и фазата на развитие на плевелите
 • Без ограничения в сеитбооборота и регистрация в ечемик
 • Лесно приложима течна формулация с вграден прилепител и вграден антидот
 • Устойчив на валежи 1 час след пръскане

 
Съвети при приложение:

 • За успешна борба с житните плевели спазвайте препоръките посочени в етикета
 • Когато се смесва с противошироколистни хербициди да се прилага по-висока доза
 • Да не се смесва с хормоноподобни противошироколистни хербициди на база 2,4-Д и МЦПА
 • Да не се смесва с листни торове на органична основа
 • Да не се прилага когато се очакват слани, в периоди със силно засушаване или наводнения
 • При преобладаващо заплевеляване с райграс и лисича опашка, както и плевели с по-напреднали фази на развитие, да се прилага по-висока доза

Контролирани житни плевели:

 • ветрушка (Apera spica-venti)
 • видове див овес (Avena spp.)
 • видове райграс (Lolium spp.)
 • кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
 • кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
 • лисича опашка (Alopecurus myosoroides)
 • метличина (Poa trivialis)
 • полевичка от семе (Agrotis capillaris)
 • просо (Panicum miliaceum)
 • тръстичина (Phalaris spp.)