You are here

Ридомил Голд МЦ

Last updated:
29.05.2019

Фунгицид

Голяма крачка напред в борбата срещу маните


Активно вещество: 4% мефеноксам + 64% манкоцеб
Категория на употреба:  Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години

 
Разрешена употреба в България: 

 култура за контрол на доза на при- ложение момент на приложение каранти- нен срок
крастави- ци в оран- жерии и на полетообикновена (кубинска) мана (Pseudoperono- spora cubensis)250 г/дка(0,25% при100 л/дка работен разтвор)Начало на пръскане – при наличие на благопри- ятни климатични условия за развитие на мана- та, но преди поява симптомите на болестта. Интервал между пръсканията: 10 до 14 дни. Да се използва максимум 3 пъти за вегетация. При силна зараза и дъждове да се пръска през 10 дни.  14 дни
лозяОбикновена мана (Plasmopara viticola)250 г/дка(0,25% при100 л/дка работен разтвор)3-4 предпазни пръскания от фаза образува-не на ресата до фаза след цъфтеж. Интервал между пръсканията – 10 до 14 дни. След тази фаза да се продължат пръсканията с Куадрис и Пергадо.20 дни
картофиобикновена мана (Phytophtora infestans), алтернария (ка- фяви листни петна)(Alternaria solani)250 г/дкаПрез периода на активен растеж, катоI-во пръскане е при затваряне на реда, а следващите през 10-14 дни интервал. След тази фаза да се продължат пръсканията с Ревус.20 дни
тютюнмана (Peronospora tabacina)250 г/дкаРазсад – първо пръскане във фаза 4-ти лист, последно пръскане – 1 до 2 дни преди разсаж- дане на полетоНа полето – първо пръскане 7 дни след за- саждане на разсада. Следващите пръскания са през интервал от 10-14 дни. Брой пръска- ния през вегетация – максимум три. Ако се налагат повече пръскания да се редува с дру- ги фунгициди на различна база и механизъм на действие.14 дни
домати в оранжерии и на полетообикновена мана (Phytophtora infes- tans),алтернария (кафяви листни петна) (Alternaria solani)250 г/дка(0,25% при100 л/дка работен разтвор)Начало на пръскане – при наличие на благопри- ятни климатични условия за развитие на бо- лестите, но преди поява на признаците на болестта. Интервал между пръсканията –7 до 10 дни. Да се пръска до 4 пъти през ве- гетация през периода на активен растеж. Следващите пръскания да са с Ревус.20 дни
лукмана (Peronospora de- structor)250 г/дкаНачало на пръскане – при наличие на благопри- ятни климатични условия за развитие на ма- ната, но преди поява на признаците на болес- тта. Интервал между пръсканията – 10 до14 дни. Да се пръска 3 до 4 пъти през вегета- ция през периода на активен растеж.14 дни

 

Практически предимства:

 • Еталон в лечебното действие - стопира развитието на маната по лозята до 2 дни след възникване на заразата
 • Контролира маните и при много благоприятни климатични условия за развитието им (силен инфекциозен фон)
 • Комбинирано системно, контактно, лечебно и предпазно действие
 • Много бързо абсорбиране от третираните растения (до 30 минути) и равномерно проникване в цялото растение
 • Предпазва новия прираст между две третирания поради силно изразеното системно действие
 • Смесим с други продукти за растителна защита (Динали, Топаз, Тиовит Джет, Карате Зеон)
 • Висококачествена ВГ формулация (петит технология), удобна за употреба
  • Много бърза разтворимост на гранулите
  • Без разпрашаване при приготвяне на работния разтвор
  • Гранулите не полепват

Съвети при приложение:

 • Срещу мана по лозата е препоръчително Ридомил Голд да се прилага в най-критичните моменти от развитието на културата ( при формирането на добива) и при благоприятни условия за развитие на болести. Тези моменти обикновено съвпадат с фазите “начало на цъфтеж” до големина “грахово зърно”. Бързото нарастване на лозите в този период изисква приложение на фунгицид с надеждно системно и лекуващо действие, какъвто е Ридомил Голд.
 • При много благоприятни условия за развитие на болестите и силен инфекциозен натиск третирайте през интервал от 7 до 10 дни
 • Когато условията за развитие на болестта не са толкова благоприятни и инфекциозния натиск е по-слаб прилагайте през интервал от 10 до 14 дни
 • През най-критичните периоди от развитие на културите третирайте 2 до 3 пъти последователно през интервал според инфекциозния натиск и климатичните условия
 • Най-добър ефект се получава когато се приложи предпазно преди развитие на болестта
 • За едновременна борба и срещу брашнеста мана, може да се смеси с Динали, Топаз или Тиовит Джет
 • След прилагане на максимално препоръчаните брой третирания с Ридомил, продължете пръсканията срещу обикновените мани с Пергадо Ф, Ревус и Куадрис.