You are here

Дуал Голд

Last updated:
02.03.2021

Хербицид

Истинският контрол на житните плевели преди поникване


Активно вещество: 960 г/л S-метолахлор


Категория на употреба:  Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години

Разрешена употреба в България:

култура

за контрол надоза на
приложение
момент на приложение 
карантинен срок
слънчоглед, царевица, соя, зах. цвекло памук, фасул, люцерна  едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели150 мл/дкаслед сеитба преди поникване на културатане се изисква
картофиедногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели150 мл/дкаслед засаждане преди пониква- не на културатане се изисква
тютюнедногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели150 мл/дкапреди разсаждане на разсада на полетоне се изисква  
домати пипер  едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели120 мл/дкапреди разсаждане на разсада на полето не се изисква
морковиедногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели120 мл/дкаслед сеитба преди поникване на културата не се изисква
лук I, II, III година  едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели120 мл/дкаслед сеитба (засаждане) преди поникване на културата Забе- лежка: при лук I-ва година (от семена) да се прилага само на средно тежки и тежки почвине се изисква
соргоедногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели  120 мл/дкаслед сеитба преди поникване на културата, но семената на соргото трябва да са третирани с КОНСЕП не се изисква  

 

Практически предимства:


 • Доказан в практиката хербицид с висока ефикасност
 • Разрешен за приложение и селективен при голям брой култури, включително и зеленчуци
 • Възможност за плитко инкорпориране при сухи условия (до 5 см дълбочина)
 • Може да се смесва с противошироколистни почвени хербициди
 • Без ограничения в сеитбооборота при спазване на препоръките за употреба посочени в етикета
 • В една сеитбена кампания може да се приложи при повече от една култура

 
Съвети при приложение:


 • За доброто действие на хербицида е необходимо наличие на почвена влага, добра обработка и липса на растителни остатъци по повърхността на почвата
 • При ниска влага на почвата може да се инкорпорира при някои култури

 
Контролирани плевели:


Едногодишни житни плевели

(пълен контрол):

 • балур от семе (Sorghum halepence)
 • ветрушка (Apera spica venti)
 • едногодишна метлица (Poa annua)
 • кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
 • кощрява зелена (Setaria viridis)
 • кощрява прешленеста (Setaria verticillata)
 • кощрява сива (Setaria glauca)
 • кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
 • линейна росичка (Digitaria filiformis)
 • лисича опашка (Alopecurus myosoroides)
 • просо (Panicum spp.)

Едногодишни широколистни плевели

(непълен контрол):

 • бял щир (Amaranthus albus)
 • врабчови чревца (Stellaria media)
 • галинзога (Galinsoga parviflor)
 • лайка (Matricaria spp.)
 • мъртва коприва (Lamium spp.)
 • обикновен щир (Amaranthus retroflexus)
 • овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
 • разстлан щир (Amaranthus blitoides)
 • тученица, тлъстига (Portulaca oleraceae)синя метличина (Centaurea cyanus)