You are here

Максим Стар

Last updated:
13.07.2021

Третиране на семена

Максим Стар Обеззаразители Синджента

Изключително широк спектър на контролираните болести


Активно вещество: 18.75 г/л флудиоксонил + 6.25 г/л ципроконазол, (ФС)

Категория на употреба: първа професионална – прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“


 

Разрешена употреба в България:

култураза контрол надоза на приложениемомент на приложение
пшеницафузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.), хелминтоспори-
оза (Cochliobolus sativus), снеж-
на плесен (Monographella nivalis),
петносване на плевите (Septoria
nodorum), твърда (мазна) главня
(Tilletia caries), праховита главня
(Ustilago tritici)
100 - 150 мл на 100 кг
семена, с 800 –
1000 мл вода
обеззаразяване на семената
преди сеитба
ечемикфузарийно кореново гние-
не (Fusarium spp.), снежна пле-
сен (Monographella nivalis), лен-
точна болест (Helminthosporium
gramineum), мрежести пет-
на (Pyrenophora gramineа,
(Pyrenophora teres), покрита
главня (Ustilago hordei), прахови-
та главня (Ustilago nuda)
150 - 200 мл на 100 кг
семена, с 800 –
1000 мл вода
обеззаразяване на семената
преди сеитба
овесфузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.), праховита глав-
ня (Ustilago avenae)
150 - 200 мл на 100 кг
семена, с 800 –
1000 мл вода
обеззаразяване на семената
преди сеитба

Изключително широк спектър на контролираните болести и много висока ефективност на контрол на Фузарийно кореново гниене и Ленточна болест

Практически предимства:

 • Надеждно решение за третиране на семена пивоварен и фуражен ечемик – отлична защита от Ленточна болест, Фузарийно кореново гниене и Праховита главня по ечемика
 • Контрол на много широк спектър болести и много надежна защита при три култури
 • Спомага за успешното презимуване на културата, особено в години със силно развитие на Снежна плесен
 • Спомага за бързото и дружно поникване дори при неблагоприятни условия
 • Допринася за по-добро гарниране на посева и повишаване на добива
 • Има укрепващ физиологичен ефект за развитието на кореновата система и за хабитуса на растенията и е много подходящ при късни сеитби
 • Два различни механизма на действие и елиминиране на риска от създаване на резистентност
 • Предпазно, лечебно и изкореняващо дейстие
 • Дълготрайно действие и много добра синергия на:

  - отлично системно действие в растнието за защита срещу болести: по повърхностния слой; във вътрешността на засятото семе; и на младото растение
  - отлично контактно действие за защита от болести по повърхността на семената
  - контрол на причинители на болести в почвата около засятото семе

Съвети при приложение:

 • Третирането на семената да се извършва с качествена специализирана техника за целта. Третирането на семената е единствения и незаменим метод за контрол на болести по житни култури, пренасяни чрез семена
 • Да не се смесва с други обеззаразители, съдържащи органични разтворители
 • Приготвения работен разтвор да се използва същия ден
 • Обеззаразените семена да се ползват само за сеитба. Третираните семена да се съхраняват на обезопасено, хладно и проветриво място, подходящо етикетирани и да се засеят възможно най-бързо
 • Преди приготвяне на работния разтвор интензивно разклатете опаковката
 • Работниците, извършващи обеззаразяването да ползват задължително предпазно работно облекло и ръкавици