You are here

Мистрал 4 ОД

Мистрал 4 ОД

Last updated:
11.03.2021

Хербицид

Мистрал 4 ОД

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕКАРАНТИНЕН
СРОК
Царевица
(за зърно
и фураж)
Eдногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели100-150 мл/дкаРазтворен 2-ри- 8-ми лист на културата, 2-4-ти лист на
плевелите
не се
изисква
Балур150 мл/дкаВисочина на балура 15-25см

 

Контролирани плевели: 
Житни плевели:
• балур от семе и ризоми/коренища (Sorghum halepense)
• видове кощрява (Setaria sp.)
• кокоше просо (Echinochloa crus-gali)
• кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
• лисича опашка (Alopecurus sp.)
• пирей (Agropyron repens)
• райграс (Lolium sp.)
• видове диви проса (Panicum sp.)
• див овес (Avena sp.)
Широколистни плевели:
• дива ряпа (Rhaphanus raphanistrum)
• звездица (Stellaria media)
• овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris)
• кисели треви (Cyperus sp.)
• щир (Amaranthus retroflexus)
• абутилон (Abutilon teophrasti)
• росопас (Fumaria officinalis)
• видове лайка (Matricaria chamomilla)
• полски синап (Sinapis arvensis)
• спореж (Senecio vulgaris)
• видове лютичета (Ranunculus sp.)
• самосевки от слънчоглед

 

Мистрал 4 ОД

Практически предимства:

• Бързо начално действие и отлична селективност
Дълъг период и гъвкавост на приложение – до 8-ми лист
ОД формулация с вграден прилепител, специално подбран за висока селективност към културата и отлична ефикасност
• Без проблеми за следващата култура в сеитбооборота
• Контрол на балур от семе и коренища
• Смесим с противошироколистни хербициди (Каспър и Пик)
• Предлага се в пакет с Каспър, с висока рентабилност

Съвети за приложение:

• Да не се третира царевица стресирана от неблагоприятни метеорологични условия (суша, студ, наводнения и др.)
• Да не се третира царевица, третирана преди това с органофосфорни инсектициди
• Дъжд паднал 2 часа след пръскане не намалява хербицидния ефект
• Да не се смесва с листни торове
• При смесване с други ПРЗ да се направи предварително тест за смесимост
• На пропаднал блок пръскан с Мистрал 4 ОД, може да се засее отново царевица или соя
• Опаковката да се разклати интензивно преди употреба
• За максимален ефект плевелите да се третират в оптимална фаза (виж момент на приложение - страница 170)