You are here

Програма Бонус в Рапица 2020г

Условия на Програмата

  • При закупени между 10 и 29 торби, допълнително 10% безплатни торби
  • При закупени 30 или повече торби, допълнително 20% безплатни торби

* При получаване на нецяло число, бройката на безплатните торби се определя по математическо правило за закръгляне


Общи условия на Програма „БОНУС РАПИЦА 2020“

1. Организатор на Програмата „Бонус рапица 2020“ („Програмата“ или „Кампанията“) е „Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес за кореспонденция във връзка с Програмата: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №145, бл. сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: [email protected] („Синджента“).

2. Условия за участие в Програмата: Право на участие в Програмата има всеки земеделски производител, който е закупил минимум 10 торби семена рапица, произведени от Синджента, и е регистриран в Програмата с талон (наричан „Участник“ или „Земеделски производител“).

3. Ако в талона по Програмата Участникът е посочил лица, които отговарят на дефиницията за „свързани лица“ от пар. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон (обн. в „Държавен вестник“ бр. 48 от 1991 г., както е изменен), Синджента ще счете такива лица като един участник в Програмата и съответно ще прецени общо за изпълнението на условията по Програмата. Синджента ще поддържа кореспонденцията само с Участника, за цялата група. Синджента не носи отговорност за покритието по Програмата спрямо посочените лица, а само спрямо Участника.

4. Участникът попълва талон за заявка на семена рапица от Синджента по Програмата. Надлежно попълненият талон, заверен от районен представител на Синджента, трябва да бъде предоставен на дистрибутора преди закупуване и доставка на семена рапица на Синджента и е задължително условие за получаване на безплатните торби от Участника по Програмата. Талонът и тези Общи условия на Програма „Бонус рапица 2020“ („Общите условия“) представляват заедно договора между Участника и Синджента във връзка с Програмата.

5. Условия на Програмата
• При закупени между 10 и 29 торби семена рапица на Синджента, Участникът има право да получи допълнително 10% (десет процента) безплатни торби спрямо закупеното количество;
• При закупени 30 или повече торби семена рапица на Синджента, Участникът има право да получи допълнително 20% (двадесет процента) безплатни торби спрямо закупеното количество.
*При получаване на нецяло число, бройката на безплатните торби се определя по математическо правило за закръгляне.
**Безплатните торби могат да бъдат избрани от цялото портфолио хибриди рапица на Синджента (до изчерпване на количествата).

6. Безплатните количества по хибриди Участникът получава от дистрибутора, от който е закупил семената рапица на Синджента и след предоставяне на копие от талона.

7. Синджента не носи отговорност за грешни, непълни или неточно попълнени от Участника данни в талона. В тези случаи, както и когато не са изпълнени задължителните условия на Програмата, Синджента има право да откаже безплатните количества по реда на Програмата.

8. При постъпване на оплаквания във връзка с Програмата, Синджента предприема разумно необходимите мерки във връзка с оплакването в най-кратък срок, като информира подалия оплакването Участник за това.

9. Настоящите Общи условия са обявени на www.syngenta.bg („Уебсайта“). Съгласието с Общите условия на Програмата е необходимо условие за участие в Програмата. Със заявяване на желанието си да участва в Програмата чрез подписване и изпращане на талона, Участникът безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с Общите условия.

10. Синджента си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Общите условия, в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила и стават обвързващи за Участниците в срок от 7 (седем) дни от датата на публикуването им на Уебсайта. Участникът е задължен да следи периодично Уебсайта, във връзка с евентуални промени на Общите условия или друга текуща информация за Програмата.

11. Всяка комуникация между Синджента и Участника във връзка с Програмата се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в Общите условия или в документите по Програмата и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

12. Приложимо право по тези Общи условия е действащото законодателство на Република България. 

Настоящата редакция на Общите условия за участие в Програмата е в сила от 2020 г.