Промоция Гардоприм Плюс Голд 2022

Промоция Гардоприм Плюс Голд 2022 Синджента

Общи условия на кампанията „ЗАЯВИ ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД™ И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2021/2022“

(изм. м. декември 21 г.) „Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №145, сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com („Синджента“) предоставя 10 лв. (десет лева) отстъпка („Отстъпката“) за всяка туба от 20 л. Гардоприм Плюс Голд™, заявени с ваучер за директна отстъпка („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* и закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“), а именно:

1. Синджента предлага Отстъпката, при заявени и закупени количества от минимум 100 л. (сто литра) хербицид Гардоприм Плюс Голд™, чрез Ваучер и в съответствие с настоящите Общи условия. Количеството от 100 л. (сто литра) хербицид Гардоприм Плюс Голд™ се съдържа в 5 (пет) туби, всяка по 20 (двадесет) литра. Отстъпката се предоставя за всяка туба от 20 (двадесет) литра Гардоприм Плюс Голд™, закупена в съответствие с настоящите Общи условия. 

2. (изм. м. декември 21 г.) Отстъпката е валидна единствено за количествата хербицид Гардоприм Плюс Голд™, заявени с Ваучер в периода между 01.11.2021 г. и 15.03.2022 г. включително, и съответно закупени чрез дистрибутор на Синджента не по-късно от 31.03.2022 г. включително, до изчерпване на количествата.

3. (изм. м. декември 21 г.)  Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника да получи Отстъпка при закупуване на количеството хербицид Гардоприм Плюс Голд™ на Синджента, посочено във Ваучера, и при спазване на изискването за минимално количество по т.1. по-горе, без значение от кой дистрибутор на Синджента. Синджента изплаща Отстъпката само ако Участникът или посочено във Ваучера свързано лице изпълни (закупи) точно тези количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™ така, както са заявени във Ваучера, в периода за закупуване по точка 2 по-горе. Отстъпка не се изплаща в следните случаи: а) За закупени количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™ надвишаващи заявените във Ваучера и които не са включени във Ваучера; или б) ако Участникът закупи количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™ по-малко от заявените във Ваучера. Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 7 по-долу.

4. Ваучер се счита за валиден при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™ и наличие на уникален сериен номер и ако Ваучерът е подаден чрез представител на Синджента в срока до 15.03.2022 г. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация и декларира и гарантира, че свързаните с него лица, посочени във Ваучера, са дали своето съгласие да бъдат посочени във Ваучера на Участника и да бъдат представени копия от издадени на тяхно име фактури за закупени количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™ при претендиране на Отстъпката от и в полза на Участника по реда на точки 9 и следв. по-долу. Синджента не носи отговорност във връзка с условиятa на кампанията спрямо посочените свързани лица, а само спрямо Участника. В случай на каквито и да е претенции от страна на свързани с Участника лица, отправени към Синджента, Участникът носи отговорност за пълно обезщетяване на Синджента за всякакви вреди и разходи по и във връзка с претенциите.

5. Ваучерът се попълва и подписва от Участника в електронна форма на таблет и се запазва в системата на Синджента. При запазване на Ваучера в системата на Синджента върху него се генерира уникален сериен номер и попълненият Ваучер се изпраща на посочен от Участника във Ваучера имейл адрес. Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на обикновения електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис.

6. По искане на Участника, районният представител на Синджента издава на хартиен носител талон за заявени количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™ за участие в кампанията „ЗАЯВИ ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД™ И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2021/2022“ („Талон“), в който отразява уникалния сериен номер на Ваучера от системата на Синджента и съответните количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™.  Талонът се подписва от името на Синджента и се изпраща на Участника

7. В случай че Участник желае да промени заявените с Ваучера количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™, той се свързва с районния представител на Синджента и иска да му бъде издаден нов Ваучер с променените (точни) количества (заменени, увеличени, добавени и др.), при следване на процедурата по точки 5 и 6 от Общите условия. Нов Ваучер се издава само ако общото количество (литри, туби) хербицид Гардоприм Плюс Голд™, е равно или по-голямо от заявеното със стария Ваучер и периодът за заявки по точка 2 по-горе не е изтекъл. Старият Ваучер става невалиден. За извършените операции с Ваучера се изпраща съответен имейл до Участника.

8. Отстъпката е валидна само за количествата хербицид Гардоприм Плюс Голд™, описани във Ваучера, заявени и закупени от посочените във Ваучера Участник и свързани лица при спазване на сроковете и в съответствие с настоящите Общи условия. Отстъпката е валидна само хербицид Гардоприм Плюс Голд™, закупен за третиране (пръскане, запечатване) на обработвани площи от Участника или от посочените във Ваучера лица през сезон 2021/2022 и Синджента си запазва правото да изиска документи, доказващи това.

9. (изм. м. май 22 г.) Отстъпката се изплаща на Участника от Синджента по посочена от него банкова сметка (IBAN) в срок до 30.09.2022 г. въз основа на изпратени по пощата, по куриер или в електронен вид (съгласно следващите точки) коректно попълнени и изрядни: а) Заявление в свободен текст или съгласно образец, който можете да намерите на: www.syngenta.bg за изплащане на отстъпка за участие в кампанията „ЗАЯВИ ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД™ И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2021/2022”, подписано от Участника ; и б) копия на фактурите, удостоверяващи закупените количества (литри, туби) хербицид Гардоприм Плюс Голд™, без значение от кои дистрибутори на Синджента, със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др. Заявлението се подава съгласно т. 9а по-долу. Копията на фактурите по предходното изречение трябва да бъдат изпратени, качени чрез Платформата по т. 10   или с пощенско клеймо не по-късно от 15.06.2022 г., посочената дата включително.

9а. Участникът подава по начините описани в т. 10 едно Заявление, независимо дали Участникът участва в една или в повече от една кампания на Синджента през съответния сезон, или през следващи сезони/стопански години. Участникът има право да ползва Заявлението, подадено през предходна стопанска година, през следващите стопански години, като с факта на използването на Заявлението в следващи кампании/стопански години, Участникът декларира, че няма промяна в посочените в Заявлението данни и направени декларации. Ако има промяна в данните във вече подадено Заявление или в направените декларации, Участникът се задължава своевременно да подаде ново Заявление и/или да уведоми Синджента за актуалните си данни или за промяната.  Синджента си запазва правото да провери Заявлението, изпратените фактури и документи според Общите условия на всяка от съответните кампании.

10. Участникът може да подаде заявлението и документите по т. 9 по пощата, с куриер или да ги качи в специално разработена платформа, посочена от Синджента на www.syngenta.bg („Платформата“). Ако е избрал този начин на комуникация, Участникът следва да се регистрира в Платформата предварително, след което Участникът ползва Платформата с регистрационни данни: ЕИК номер на фирмата Участник, посочена във Ваучера, и парола изпратена на Участника по имейл. След влизане в Платформата за първи път е необходимо Участникът да създаде собствена парола. При качване на документи в Платформата, Участникът следва да заличи личните данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

11. Адрес за кореспонденция със Синджента във връзка с кампанията: Заявлението и документите по т. 9 и всякакви други документи във връзка с кампанията могат да бъдат подавани и на хартия: по пощата или с куриер, за сметка на Участника, на следния адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ №25, ет. 2, тел. +359 2 962 86 29, на вниманието на „Синджента България“ ЕООД, във връзка с кампанията „ЗАЯВИ ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД™ И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2021/2022“. Участниците ще получават потвърждение по електронна поща за получени от Синджента документи по пощата, с куриер или чрез Платформата, след като документите бъдат валидирани и одобрени или отказани поради несъответствие с т. 8 или т. 9 от Общите условия. В случай на получени документи с неточна или нечетлива информация, в рамките на 5 работни дни от получаването им Синджента ще уведоми Участника и отговарящия за него районен представител на Синджента и ще даде възможност на Участника да изпрати коректна информация и документи по горепосочените начини.

12. Отстъпка се изплаща на Участника и в случаите, когато няколко свързани дружества са кумулирали закупени от тях количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™, отговарящи на заявените количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™, в един Ваучер. За да получи Отстъпката на база кумулирани количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™, закупени от други (свързани) дружества, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Ваучера тези дружества. При изплащане на Отстъпката, Синджента прави преценка и признава само онези количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™, отговарящи на заявените във Ваучера, и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Ваучера и използвани за третиране на обработвани площи. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 9 само към един Ваучер. При необходимост, Участникът може да попълни ИСКАНЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ВАУЧЕРИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ на „Синджента България“ ЕООД (формата е налична на www.syngenta.bg) и да коригира посочената във Ваучера информация за свързаните с Участника лица. 

13. Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно закупуване или късно заплащане на количества хербицид Гардоприм Плюс Голд™, посочени във Ваучера от страна на Участника, както и за неточна и невярна информация предоставена от Участника, или при други несъответствия с тези Общи условия.  Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия или с условията на плащане по предоставените от Участника фактури, Синджента има право да откаже предоставяне на Отстъпката.  При наличие на насрещни изискуеми и ликвидни вземания на Синджента към Участника, включително такива по други търговски взаимоотношения между страните, Синджента има право, по своя преценка, да направи едностранно изявление до Участника за прихващане до размера на по-малкото от двете насрещни вземания, без да е необходимо допълнително писмено споразумение между Синджента и Участника. 

14. Всеки Участник, подписал Ваучер, приема настоящите Общи условия на кампанията. Ваучерът и Общите условия заедно представляват договора между Синджента и Участника. В случай на несъответствия между настоящите Общи условия и Ваучера, текстът на Ваучера е с предимство.

15. Синджента си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни след 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“), освен в случай на удължаване на сроковете на кампания, в който случай промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания включително образци на документи и информация във връзка с Платформата. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва чрез адреса за кореспонденция, на Синджента, посочен в т. 11 в тези Общи условия, съответно на адреса или електронната поща на Участник, посочени във Ваучера или чрез Платформата. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

16. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

*Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Ваучер за участие в кампанията „ЗАЯВИ ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД™ И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2021/2022“.