You are here

Ранна Заявка Семена Царевица 2020/2021

Общи условия на кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента сезон 2020/2021“

Синджента България ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №145, бл. сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: [email protected] („Синджента“) предоставя 10 лв. (десет лева) отстъпка („Отстъпката“) за всяка торба хибридни семена царевица, заявени с ваучер за ранна заявка („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* и в последствие закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“), а именно:

 

1. Синджента предлага Отстъпката, при заявени и закупени количества от минимум 10 торби семена царевица, чрез Ваучер и в съответствие с настоящите Общи условия. Всяка торба ще съдържа 50 000 семена царевица, третирани с фунгицид, от хибридните семена, описани във Ваучера.

 

2. Отстъпката е валидна единствено за семената, заявени с Ваучер в периода между 21.09.2020 г. и 23.12.2020 г. включително, и съответно закупени и заплатени на дистрибутора не по-късно от 31.03.2021 г. включително, до изчерпване на количествата.

 

3. Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника да получи Отстъпка при закупуване на количеството торби семена на Синджента, посочени във Ваучера, без значение от кой дистрибутор на Синджента. Синджента изплаща Отстъпката само ако Участникът изпълни (закупи) точно тези количества семена по култура и по хибрид (царевица) така, както са предварително заявени във Ваучера, в периода за закупуване по точка 2 по-горе. Отстъпка не се изплаща в следните случаи: а) за закупени количества семена надвишаващи предварително заявените във Ваучера по култура и по хибрид (царевица) и които не са включени във Ваучера; или б) ако Участникът закупи количества семена по-малко от предварително заявените във Ваучера по култура и по хибрид (царевица). Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 7 по- долу.

 

4. Ваучер се счита за валиден при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества семена по култура и по хибрид и наличие на уникален сериен номер и ако Ваучерът е подаден чрез представител на Синджента в срока до 23.12.2020 г. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация и декларира и гарантира, че свързаните с него лица, посочени във Ваучера, са дали своето съгласие да бъдат посочени във Ваучера на Участника и да бъдат представени копия от издадени на тяхно име фактури за закупени количества хибридни семена при претендиране на Отстъпката от и в полза на Участника по реда на точки 9 и следв. по-долу. Синджента не носи отговорност във връзка с условиятa на кампанията спрямо посочените свързани лица, а само спрямо Участника.  В случай на каквито и да е претенции от страна на свързани с Участника лица, отправени към Синджента, Участникът носи отговорност за пълно обезщетяване на Синджента за всякакви вреди и разходи по и във връзка с претенциите.

 

5. Ваучерът се попълва, потвърждава и/или подписва от Участника в електронна форма на таблет или чрез средства за комуникация от разстояние и се запазва в системата на Синджента. При запазване на Ваучера в системата на Синджента върху него се генерира уникален сериен номер и попълненият Ваучер се изпраща на посочен от Участника във Ваучера имейл адрес. Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на обикновения електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис. 

 

6. По искане на Участника, Синджента издава на хартиен носител талон за заявени количества торби с хибридни семена за участие в кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента сезон 2020/2021“ („Талон“), в който отразява уникалния сериен номер на Ваучера от системата на Синджента и съответните количества заявени хибридни семена. Талонът се подписва от името на Синджента и се изпраща на Участника.

 

7. В случай че Участник желае да промени заявените с Ваучера количества хибридни семена, той се свързва с районния представител на Синджента и иска да му бъде издаден нов Ваучер с променените (точни) количества (заменени, увеличени, добавени и др.), при следване на процедурата по точки 5 и 6 от Общите условия. Нов Ваучер се издава само ако общото количество (брой торби) хибридни семена царевица, е равно или по-голямо от заявеното със стария Ваучер и периодът за заявки по точка 2 по-горе не е изтекъл. Старият Ваучер става невалиден. За извършените операции с Ваучера се изпраща съответен имейл до Участника.

 

8. Отстъпката е валидна само за количествата хибридни семена царевица, описани във Ваучера, заявени и закупени от посочените във Ваучера Участник и свързани лица при спазване на сроковете и в съответствие с настоящите Общи условия. Отстъпката е валидна само за семена, закупени за засяване на обработвани площи от Участника или от посочените във Ваучера лица през сезон 2020/2021 и Синджента си запазва правото да изиска документи, доказващи това.

 

9. Отстъпката се изплаща на Участника от Синджента по посочена от него банкова сметка (IBAN) в срок до 01.08.2021 г. въз основа на изпратени по пощата, по куриер или в електронен вид (съгласно следващите точки) коректно попълнени и изрядни: а) Заявление за изплащане на отстъпки за участие в кампании на „Синджента България“ ЕООД съгласно образец, който можете да намерите на: www.syngenta.bg („Заявление“), подписано от Участника; и б) копия на фактурите, удостоверяващи закупените количества (брой торби) хибридни семена царевица, без значение от кои дистрибутори на Синджента, със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др. Заявлението се подава съгласно т. 9а по-долу. Копията на фактурите по предходното изречение трябва да бъдат изпратени или с пощенско клеймо не по-късно от 01.06.2021 г., посочената дата включително. 

 

9а. Участникът подава по начините описани в т. 10 едно Заявление, независимо дали Участникът участва в една или в повече от една кампания на Синджента през съответния сезон (напр. сезон стопанска година 2020/2021 г., включващ кампании стартиращи в периода 21.09.2020 г. – 15.06.2021 г.). Ако има промяна в течение на стопанска година 2020/2021 г. в данните в Заявлението или в направените декларации, Участникът се задължава да подаде ново Заявление и да уведоми Синджента за актуалните си данни или за промяната.  Синджента си запазва правото да провери Заявлението, изпратените фактури и документи според Общите условия на всяка от съответните кампании. 

 

10. Участникът може да подаде Заявлението и документите по т. 9 по пощата, с куриер или да ги качи в специално разработена платформа, посочена от Синджента на www.syngenta.bg („Платформата“). Ако е избрал този начин на комуникация, Участникът следва да валидира регистрацията си в Платформата предварително, с отговор на получен от Синджента имейл, след което Участникът ползва Платформата с регистрационни данни: ЕИК номер на фирмата Участник, посочена във Ваучера, и собствена парола, създадена от Участника.  При качване на документи в Платформата, Участникът следва да заличи личните данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

 

11. Адрес за кореспонденция със Синджента във връзка с кампанията: Заявлението и документите по т. 9 и всякакви други документи във връзка с кампанията могат да бъдат подавани и на хартия: по пощата или с куриер, за сметка на Участника, на следния адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ 25, ет. 2, тел. +359 2 962 86 29, на вниманието на „Синджента България“ ЕООД, във връзка с кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента сезон 2020/2021“.  Участниците ще получават потвърждение по електронна поща за получени от Синджента документи по пощата, с куриер или чрез Платформата, след като документите бъдат валидирани и одобрени или отказани поради несъответствие с т. 8 от Общите условия. В случай на получени документи с неточна или нечетлива информация, в рамките на 5 работни дни от получаването им Синджента ще уведоми Участника и отговарящия за него районен представител на Синджента и ще даде възможност на Участника да изпрати коректна информация и документи по горепосочените начини. 

 

12. Отстъпка се изплаща на Участника и в случаите, когато няколко свързани дружества са кумулирали закупени от тях количества хибридни семена (царевица), отговарящи на заявените количества семена по култура и по хибрид в един Ваучер. За да получи Отстъпката на база кумулирани количества хибридни семена, закупени от други (свързани) дружества, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Ваучера тези дружества. При изплащане на Отстъпката, Синджента прави преценка и признава само онези количества хибридни семена, отговарящи на заявените във Ваучера и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Ваучера. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 9 само към един Ваучер.

 

13. Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно закупуване или заплащане на количества семена, посочени във Ваучера от страна на Участника, както и за неточна и невярна информация предоставена от Участника, или при други несъответствия с тези Общи условия.  Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия или с условията на плащане по предоставените от Участника фактури, Синджента има право да откаже предоставяне на Отстъпката.  При наличие на насрещни изискуеми и ликвидни вземания на Синджента към Участника, включително такива по други търговски взаимоотношения между страните, Синджента има право, по своя преценка, да направи едностранно изявление до Участника за прихващане до размера на по-малкото от двете насрещни вземания, без да е необходимо допълнително писмено споразумение между Синджента и Участника. 

14. Всеки Участник, попълнил, потвърдил и/или подписал Ваучер и/или Заявление по т. 9, включително със средства за комуникация от разстояние и с електронен подпис, и/или изпратил фактури при спазване на направена заявка с Ваучер и в съответните срокове, приема настоящите Общи условия на кампанията. Ваучерът и Общите условия заедно представляват договора между Синджента и Участника.

 

15. Синджента си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни до 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“). Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания включително образци на документи и информация във връзка с Платформата. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията ще се извършва чрез адреса за кореспонденция на Синджента, посочен в т. 11 в тези Общи условия, съответно на адреса или електронната поща на Участника, посочени във Ваучера или чрез Платформата. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

 

16. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

 

* Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Ваучер за ранна заявка за участие в кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента сезон 2020/2021“.

 

Настоящата редакция на Общите условия е приета м. ноември 2020 г.

Участникът потвърждава, че данните във Ваучера са пълни, верни и точни, Всички лични данни се таргетират от "Синджента България" ЕООД като поверителни и се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни. С включването cи в кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента сезон 2020/2021“ Участникът или долуподписаното лице предоставя доброволно личните си данни, а именно: (имена, адрес, телефон, имейл) и потвърждава, че е уведомен, че тези данни ще бъдат събирани, обработвани с автоматични и/или неавтоматични средства, администрирани и използвани от „Синджента България” ЕООД или друго дружество - част от групата Синджента* или подизпълнител, за целите на кампанията. За повече информация как Синджента обработва личните данни, събрани чрез Уебсайта или по друг начин, и Вашите права, моля, проверете Декларацията за поверителност и Политиката за ползване на „бисквитки“ („cookies“), публикувани на www.syngenta.bg.

 

Участникът ще уведоми свързаните лица за обработването на лични данни по този ред. 

 

Термините, използвани в този Ваучер, имат значението, дадено им в Общите условия за участие в кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента сезон 2020/2021“ на „Синджента България“ ЕООД.

 

*Списък на дружествата от групата Синджента, получатели на личните данни на Участника, е достъпен на Уебсайта.