You are here

Ранна заявка за семена Слънчоглед 2019

Общи условия на Кампанията „Ранна заявка на семена слънчоглед от Синджента“

Синджента България ЕООД, ЕИК 200423493, Номер по ДДС: BG200423493, с адрес на регистрация: София 1784, бул.Цариградско шосе № 115 M, Хермес парк, сграда Д, ет. 6, тел.: 02/8004000; факс: 02/8004099 („Синджента“) предоставя 8 лв (осем лева) отстъпка („Отстъпката“) за всяка торба семена слънчоглед, заявени с този Ваучер и в последствие закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“), описани както следва:
1. Синджента предлага Отстъпката, при поръчани и закупени количества от минимум 10 торби семена слънчоглед, чрез Ваучер (описан по-долу) и в съответствие с настоящите Общи условия. Всяка торба ще съдържа 150 000 семена слънчоглед, третирани с фунгицид, от хибридите описани във Ваучера.
2. Отстъпката е валидна единствено за семената, поръчани с Ваучер за ранна заявка (Ваучерът) в периода между 22.12.2018 г. и 31.01.2019 г., и съответно закупени не по-късно от 15.02.2019 г., до изчерпване на количествата.
3. Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника* да получи отстъпка при закупуване на минималното количество торби семена на Синджента от фирмата дистрибутор, участваща в промоционалната кампания. Отстъпката се предоставя срещу представен от Участника оригинален екземпляр на Ваучера** пред фирмата дистрибутор.

4. Ваучерите се считат за валидни при надлежно и коректно попълнена информация от страна на Участника, заверени с подпис от районен представител на Синджента, в срока на кампанията от 22.12.2018 г. до 31.01.2019 г. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация.
5. Всеки Ваучер притежва уникален сериен номер и се издава в три екземпляра.
6. След попълване на Ваучера един от екземплярите остава при Районния представител на Синджента, а останалите два при Участника в кампанията.
7. Отстъпката е валидна само за хибридите семена слънчоглед, описани във Ваучера, заявени и закупени в съответствие с изискванията описани в т. 2, обект на настоящите Общи условия. Отстъпката се изплаща на Участника от Фирмата дистрибутор на Синджента, участваща в промоционалната кампания, по време на закупуването. Отстъпката е валидна само за семена, закупени за засяване на обработвани площи от Участника през сезон 2019 и Синджента си
запазва правото да изиска документи, доказващи това.
8. Синджента не носи отговорност в случай на загубен Ваучер, или в случай на късна заявка или късно заплащане на семената от страна на Участника.
9. Всеки участник, попълнил такъв Ваучер, приема Общите условия на кампанията.
10. Синджента си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи Условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни до 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg (Уебсайт). Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в Промоцията, ще се извършва до адреса за коресподенция, както и по телефон, факс или до електронната поща, записани в Общите условия или във Ваучера. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини. 
11. Приложимият закон според настоящите Общи условия е ефективното законодателство на Република България. При възникване на спор, съдилищата на София, България, ще имат юрисдикция.
12. В случай на несъответствия между настоящите Общи условия и Ваучера, текстът на Ваучера е с предимство.
* Участник е всеки земеделски производител, попълнил заявка за участие в кампанията „Ранна заявка на семена слънчоглед от Синджента за 2019 година“
**Синджента не предоставя/изплаща директно на Участник суми по ваучери от кампанията „Ранна заявка на семена слънчоглед от Синджента за 2019 година“. Те се изплащат от фирмите дистрибутори в съответствие с настоящите Общи условия.