You are here

Вуксал Микроплант

Силно концентрирана суспензия с високо съдържание на сяра и микроелементи за листно подхранване на полски, овощни, зеленчукови и други култури

  • Високо и добре балансирано съдържание на микроелементи, отговарящо на нуждите на голяма част от растенията
  • Високо съдържание на сяра (S), водещо до ускоряване процесите на асимилация, образуване на протеини, а оттам и подобряване качеството на продукцията
  • Калий, магнезий, бор и сяра за повишаване зимоустойчивостта на рапицата
  • Всички катионни микроелементи са в хелатна форма
  • Приложение независимо от атмосферните условия
  • Смесим с обичайно използваните пестициди