ЗАЯВИ ВИБРАНС ДУО И/ИЛИ МАКСИМ ЕКСТРА И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2024

tretirane_na_semena_header_1132x637px.jpg

ЗАЯВИ ВИБРАНС ДУО И/ИЛИ МАКСИМ ЕКСТРА И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2024

Общи условия на кампанията „Заяви Вибранс Дуо и/или Максим Екстра и вземи директна отстъпка от Синджента Сезон 2024

„Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ № 145, сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com („Синджента“) предоставя отстъпка („Отстъпката“) в размер на 4 лв. (четири лева) за всеки литър Вибранс Дуо™ и /или 2 лв. (два лева) за всеки литър Максим Екстра™, заявени с ваучер („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* и в последствие закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“), а именно:

1.            Синджента предлага Отстъпката, при заявени и закупени количества от минимум 5 литра Вибранс Дуо и/или 5 литра Максим Екстра (двата продукта Вибранс Дуо и Максим Екстра наричани по-долу общо „продукт/продукти на Синджента“), чрез Ваучер и в съответствие с настоящите Общи условия. 

2.            Отстъпката е валидна единствено за количества от продуктите на Синджента, заявени с Ваучер в периода между XX.06.2024 г. и 30.09.2024 г. включително, и съответно закупени не по-късно от 01.11.2024 г. включително или до изчерпване на количествата, и в последствие оползотворени в стопанството на Участника, или на свързано с Участника лице, посочено във Ваучера.

3.            Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника да получи Отстъпка при закупуване на количеството продукт на Синджента, без значение от кой дистрибутор на Синджента. Синджента изплаща Отстъпката само ако Участникът или посочено във Ваучера свързано лице изпълни (закупи) точно тези количества продукт така, както са предварително заявени във Ваучера, в периода за закупуване по точка 2 по-горе.

Отстъпка не се изплаща в следните случаи: 

а) ако Участникът закупи количество продукт по-малко от предварително заявените във Ваучера, или 

б) за закупени количества от продуктите на Синджента надвишаващи предварително заявените във Ваучера и които не са включени във Ваучера. Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 7 по-долу.

4.            Ваучер се счита за валиден при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества продукт, наличие на уникален сериен номер и ако Ваучерът е подаден в срока до 30.09.2024 г. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация и декларира и гарантира, че свързаните с него лица, посочени във Ваучера, са дали своето съгласие да бъдат посочени във Ваучера на Участника и да бъдат представени копия от издадени на тяхно име фактури за закупени съответните количества продукти при претендиране на Отстъпката от и в полза на Участника по реда на точки 9 и следв. по-долу. Синджента не носи отговорност във връзка с условията на кампанията спрямо посочените свързани лица, а само спрямо Участника. В случай на каквито и да е претенции от страна на свързани с Участника лица, отправени към Синджента, Участникът носи отговорност за пълно обезщетяване на Синджента за всякакви вреди и разходи по и във връзка с претенциите.

5.            Ваучерът се попълва, потвърждава и/или подписва от Участника в електронна форма на таблет или чрез средства за комуникация от разстояние и се запазва в специално разработена за целта система на Синджента. При запазване на Ваучера в системата на Синджента върху него се генерира уникален сериен номер и попълненият Ваучер се изпраща на посочен от Участника във Ваучера имейл адрес. Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на обикновения електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис.

6.            По искане на Участника, Синджента издава на хартиен носител талон за заявени количества продукт за участие в кампанията „Заяви Вибранс Дуо и/или Максим Екстра и вземи директна отстъпка от Синджента сезон 2024“ („Талон“), в който отразява уникалния сериен номер на Ваучера от системата на Синджента и съответните количества заявен продукт. Талонът се подписва от името на Синджента и се изпраща на Участника.

7.            В случай че Участник желае да промени заявените с Ваучера количества продукт, той се свързва с районния представител на Синджента и иска да му бъде издаден нов Ваучер с променените (точни) количества (заменени, увеличени, добавени и др.), при следване на процедурата по точки 5 и 6 от Общите условия. Нов Ваучер се издава само ако общото количество (продукт), е равно или по-голямо от заявеното със стария Ваучер и периодът за заявки по точка 2 по-горе не е изтекъл. Старият Ваучер става невалиден. За извършените операции с Ваучера се изпраща съответен имейл до Участника.

8.            Отстъпката е валидна само за продуктите Вибранс Дуо и Максим Екстра, описани във Ваучера, заявени и закупени от посочените във Ваучера Участник и свързани лица при спазване на сроковете и в съответствие с настоящите Общи условия. Отстъпката е валидна само за продукти, закупени за третирате на площи с житни култури от Участника, или от посочените във Ваучера свързани лица, през сезон 2024 г. и Синджента си запазва правото да изиска документи, доказващи това.

9.            Отстъпката се изплаща на Участника от Синджента по посочена от него банкова сметка (IBAN) в срок до 31.12.2024 г. въз основа на изпратени по пощата, по куриер или в електронен вид (съгласно следващите точки) коректно попълнени и изрядни: 

а) Заявление за изплащане на отстъпки за участие в кампании на „Синджента България“ ЕООД съгласно образец, който можете да намерите на: www.syngenta.bg („Заявление“), подписано от Участника; и 

б) копия на фактурите, удостоверяващи закупените количества (литри, туби) от продуктите посочени по горе, без значение от кои дистрибутори на Синджента, със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др. Заявлението се подава съгласно т. 9а по-долу. Копията на фактурите по предходното изречение трябва да бъдат изпратени или с пощенско клеймо не по-късно от 01.12.2024 г., посочената дата включително.

9а.          Участникът подава по начините описани в т. 10 едно Заявление, независимо дали Участникът участва в една или в повече от една кампания на Синджента през съответния сезон , или през следващ сезон/стопански години. Участникът има право да ползва Заявлението, подадено през предходна стопанска година, през следващите стопански години, като с факта на използването на Заявлението в следващи кампании/стопански години, Участникът декларира, че няма промяна в посочените в Заявлението данни и направени декларации. Ако има промяна в данните в Заявлението или в направените декларации, Участникът се задължава да подаде ново Заявление и да уведоми Синджента за актуалните си данни или за промяната.  Синджента си запазва правото да провери Заявлението, изпратените фактури и документи според Общите условия на всяка от съответните кампании.

10.          Участникът може да подаде Заявлението и документите по т. 9 по пощата, с куриер или да ги качи в специално разработена платформа, посочена от Синджента на www.syngenta.bg („Платформата“). Ако е избрал този начин на комуникация, Участникът следва да валидира регистрацията си в Платформата предварително, с отговор на получен от Синджента имейл, след което Участникът ползва Платформата с регистрационни данни: ЕИК номер на фирмата Участник, посочена във Ваучера, и собствена парола, създадена от Участника. При качване на документи в Платформата, Участникът следва да заличи личните данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

11.          Адрес за кореспонденция със Синджента във връзка с кампанията: Заявлението и документите по т. 9 и всякакви други документи във връзка с кампанията могат да бъдат подавани и на хартия: по пощата или с куриер, за сметка на Участника, на следния адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ № 25, ет. 2, тел. +359 2 962 86 29, на вниманието на „Синджента България“ ЕООД, за кореспонденция във връзка с кампанията „Заяви Вибранс Дуо и/или Максим Екстра и вземи директна отстъпка от Синджента сезон 2024“. Участниците ще получават потвърждение по електронна поща за получени от Синджента документи по пощата, с куриер или чрез Платформата, след като документите бъдат валидирани и одобрени или отказани поради несъответствие с т. 8 или т. 9 от Общите условия. В случай на получени документи с неточна или нечетлива информация, в рамките на 5 работни дни от получаването им Синджента ще уведоми Участника и отговарящия за него районен представител на Синджента и ще даде възможност на Участника да изпрати коректна информация и документи по горепосочените начини.

12.          Отстъпка се изплаща на Участника и в случаите, когато няколко свързани дружества са кумулирали закупени от тях количества от продуктите Вибранс Дуо и/или Максим Екстра, отговарящи на заявените количества в един Ваучер. За да получи Отстъпката на база кумулирани количества от продуктите, закупени от други (свързани) дружества, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Ваучера тези дружества. При изплащане на Отстъпката, Синджента прави преценка и признава само онези количества от продуктите, отговарящи на заявените във Ваучера, и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Ваучера и използвани за третиране на обработвани площи. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 9 само към един Ваучер. При необходимост, Участникът може да попълни ИСКАНЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ВАУЧЕРИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ на „Синджента България“ ЕООД (формата е налична на www.syngenta.bg) и да коригира посочената във Ваучера информация за свързаните с Участника лица. 

13.          Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно закупуване или късно заплащане на количества от продуктите Вибранс Дуо и/или Максим Екстра, посочени във Ваучера от страна на Участника, както и за неточна и невярна информация предоставена от Участника, или при други несъответствия с тези Общи условия. Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия или с условията на плащане по предоставените от Участника фактури, Синджента има право да откаже предоставяне на Отстъпката.  При наличие на насрещни изискуеми и ликвидни вземания на Синджента към Участника, включително такива по други търговски взаимоотношения между страните, Синджента има право, по своя преценка, да направи едностранно изявление до Участника за прихващане до размера на по-малкото от двете насрещни вземания, без да е необходимо допълнително писмено споразумение между Синджента и Участника. 

14.          Всеки Участник, попълнил, потвърдил и/или подписал Ваучер и/или Заявление по т. 9, включително със средства за комуникация от разстояние и с електронен подпис, и/или изпратил фактури при спазване на направена заявка с Ваучер и в съответните срокове, приема настоящите Общи условия на кампанията. Ваучерът и Общите условия заедно представляват договора между Синджента и Участника. 

15.          Синджента си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни до 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“)освен в случай на удължаване на сроковете на кампания, в който случай промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания включително образци на документи и информация във връзка с Платформата. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва до адреса за кореспонденция на Синджента, посочен в т. 11 в тези Общи условия, съответно на адреса или електронната поща на Участник, посочени във Ваучера или чрез Платформата. Участникът ще получава счетоводни документи на посочения от него имейл адрес с тази цел, който може да е имейл адрес на счетоводна къща/компания. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

16.          Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

* Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Ваучер за заявка за участие в кампанията „Заяви Вибранс Дуо и/или Максим Екстра и вземи директна отстъпка от Синджента сезон 2024“.