Условия за ползване на интернет страницата

Условия за ползване на интернет страницата на “Синджента България” ЕООД

Добре дошли на интернет страницата (уебсайта) на “Синджента България” ЕООД („Синджента“): http://www.syngenta.bg. Този уебсайт е създаден, за да предостави обща информация за Синджента и за нашите продукти и услуги. Можете да ползвате уебсайта при спазване на посочените тук Условия за ползване на интернет страницата на “Синджента България” ЕООД („Условията“).

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ОТ ВАША СТРАНА

Молим да отделите няколко минути, за да се запознаете внимателно с тези Условия. Влизайки и използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързан/а от Условията. Ако не сте съгласен/а да спазвате и да бъдете обвързан/а от Условията, Вие нямате право да влизате и да използвате уебсайта или да сваляте (download) материали от него. Декларацията за поверителност, Политиката за ползване на “Бисквитки” и Политиката за достъпност, до които имате достъп на този уебсайт, представляват неразделна част от Условията.

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

Синджента има правото да актуализира и/или променя Условията без предупреждение. Поради тази причина Ви молим да се информирате за Условията всеки път, когато посещавате този уебсайт.

АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Всичко, което виждате, четете или слушате на този уебсайт („Съдържанието“), като например текстове, статии, снимки, илюстрации, графики, аудио клипове, видео клипове и аудио-видео клипове е защитено с авторско право.

Синджента Ви предоставя следните неизключителни права за използване на Съдържанието при следните ограничения:

Имате право да сваляте (download), съхранявате, принтирате и копирате определени части от Съдържанието на този уебсайт, при следните условия:

1.     Да използвате сваленото от Вас Съдържание само за Ваше лично (с нетърговска цел) ползване, както и за целите на търговските Ви взаимоотношения със Синджента;

2.     Да не публикувате или поставяте Съдържанието, нито каквато и да било част от него, на други уебсайтове;

3.     Да не публикувате или излъчвате Съдържанието, нито каквато и да било част от него, в други медии;

4.     Да не променяте по какъвто и да е начин Съдържанието, както и да не изтривате или променяте които да било означения за авторско право или за търговски марки или за поверителност. 

С изключение на посоченото по-горе, Вие нямате право да копирате, сваляте (download), публикувате, излагате, представяте, разпространявате, предавате, прехвърляте, превеждате, изменяте, добавяте към, обновявате, компилирате, съкращавате или по какъвто и да било друг начин да променяте или адаптирате цялото Съдържание или част от него, без предварителното писмено разрешение на Синджента.

Когато сваляте Съдържание от този уебсайт, Вие не получавате никакви права върху сваленото Съдържание, освен посочените по-горе. Освен ограничените и неизключителни права да използвате Съдържанието, както са посочени изчерпателно по-горе, нищо от тези Условия или от останалата част от уебсайта не може да се тълкува като предоставяне на право на ползване или на друго право, свързано с притежаваните от Синджента или от трети лица авторски права, права върху търговски марки, патенти или други права на интелектуална собственост.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички търговски марки, включително марки за услуги, както и логота („Търговските марки“), които са изобразени на този уебсайт, са регистрирани и нерегистрирани Търговски Марки на дружества от групата на Синджента или техни свързани лица или на трети лица, които са предоставили на Синджента или на нейните свързани лица право да използват техните търговски марки.

С изключение на изрично предвидените в настоящите Условия случаи, Вие нямате право да възпроизвеждате, изобразявате или по друг начин да използвате Търговските марки без предварителното писмено разрешение на Синджента.

НЕПОИСКАНИ ИДЕИ

Синджента приветства Вашите коментари и мнения относно този уебсайт. Цялата информация и всички материали, предоставени на Синджента чрез уебсайта, като например коментари, мнения, идеи, въпроси, проекти, данни или подобни, ще се считат за неповерителни и незащитени. В тази връзка Ви молим да не изпращате информация или материали, които не желаете да ни прехвърлите или разкриете, включително, но не само, каквато и да било поверителна информация или оригинални произведения.

С изпращането на информация и/или материали до Синджента чрез този уебсайт, Вие прехвърляте на Синджента, за максимално допустимия срок и в максималната степен, позволена от закона, всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху или във връзка с тази информация и/или материали, независимо от това къде са възникнали. Синджента има право да използва всякаква информация и/или материали, които предоставяте чрез уебсайта, както и всички идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава информация и/или материали, по всякакъв начин и за всякакви цели, включително, но без да се ограничава, за разработване, производство и маркетинг на продукти с помощта на такава информация и/или материали, без ограничение и без Синджента да Ви дължи възнаграждение или обезщетение.

Вие носите отговорност за информацията и материалите, които изпращате чрез уебсайта, включително, но не само, за ненарушаване на правата върху тях, както и за тяхната истинност и точност.

Молим да имате предвид, че информацията и материалите, които предоставяте чрез уебсайта (например чрез нашата форма за контакт) не обвързват правно Синджента. Всякакви фактури, напомняния и други подобни следва да бъдат изпращани единствено по начина и до адресите, посочени в съответния договор.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ СТРАНИ

Част от информацията, статиите и други материали, достъпни през този уебсайт, са предоставени на Синджента от трети страни. В някои случаи, по наша преценка, източниците на тези материали ще бъдат посочени. Материалите на трети страни се предоставят единствено с оглед на Вашия интерес и удобство. Синджента не предоставя каквито и да е гаранции, че тези материали са актуални, точни, пълни или надеждни. Синджента не поема отговорност за използването на каквато и да е част от информацията, предоставена от трети страни.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Сайтът съдържа хиперлинкове за уебсайтове, които не се управляват от Синджента. Тези хиперлинкове са предоставени единствено за Ваша справка и удобство и не предполагат одобряването от Синджента на материалите, публикувани на тези уебсайтове или асоцииране с техните администратори. Синджента не контролира тези уебсайтове и не носи отговорност за съдържанието им. Вие достъпвате и използвате тези уебсайтове на свой собствен риск.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ

Цялата информация на този уебсайт има за цел и следва да бъде тълкувана като най-общо представяне на компанията Синджента, нейната дейност, продукти и услуги. Ако желаете да получите конкретен съвет и указания по отношение на нашите продукти и услуги, трябва да се свържете директно със Синджента.

Ако възнамерявате за използвате нашите продукти за растителна защита или семена, е задължително да прочетете и да прилагате стриктно информацията и указанията върху етикетите и опаковките на продуктите и да се съобразите с всички приложими закони и наредби, свързани с употребата на продуктите. Преди да използвате продукт за растителна защита, се уверете, че той е регистриран или разрешен за използване във Вашата държава.

ГЛОБАЛНА НАЛИЧНОСТ

Поради различните законодателства и нормативни изисквания в различните държави по света, някои от продуктите са достъпни в някои държави, а в други - не. Този сайт може да съдържа препратки към или позовавания на продукти на Синджента, програми и услуги, които може да не са на разположение или обявени във Вашата държава. Тези препратки не означават, че Синджента възнамерява да обяви съответните продукти, програми или услуги във Вашата държава. Консултирайте се с Вашия местен търговски представител на Синджента или се свържете със Синджента, ако имате въпроси относно това кои продукти, програми и услуги са достъпни за Вас.

ПРАВА ЗА ПРОМЯНА НА САЙТА

Синджента си запазва правото за промяна на съдържанието и функционалността на този уебсайт, да ограничава достъпа до уебсайта или да го затваря по всяко време, по различни причини, без предупреждение. Синджента не носи отговорност за последствията от тези промени или ограничения.

УЕБСАЙТЪТ НЯМА ЗА ЦЕЛ ДА ОТПРАВЯ ОФЕРТА ИЛИ ПОКАНА ЗА ИНВЕСТИЦИЯ

Информацията в този уебсайт не представлява и не следва да се тълкува като оферта за покупка, инвестиция или каквато и да било сделка с акции или други ценни книжа на Синджента. Не правим и не търсим такива оферти или покани. Цените на акциите, както и приходът от тези акции, могат да се понижават и повишават във всеки един момент и потенциалните инвеститори трябва да са наясно, че достигане на определено ниво в миналото не е непременно показател за бъдещи резултати. Потенциалните инвеститори следва да потърсят независима финансова консултация преди всяко инвестиционно решение.

ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОГНОЗНИ ОЧАКВАНИЯ

Нашият сайт може да съдържа изявления за прогнозни очаквания – т.е. изявления не базирани на факти, а изявления относно нашите вярвания и очаквания. Тези изявления се базират на текущи планове, оценки и прогнози, по отношение на които Синджента по никакъв начин не носи отговорност. Тези изявления включват присъщи рискове и несигурни величини, много от които са извън контрола на Синджента. Синджента не поема задължение да актуализира изявленията с оглед на нова информация или бъдещи събития.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

Този уебсайт функционира на принципа „такъв, какъвто е“, „както е достъпен“, без гаранции от какъвто и да е тип. В максималната степен, в съответствие с приложимото право, Синджента и нейните свързани лица не предоставят каквито и да било гаранции - изрични, имплицитни или законови, включително, но не само, гаранции за продаваемост, годност за определени цели и ненарушение на правата на трети лица. Без да се ограничава гореизложеното, Синджента не декларира и не гарантира, че този уебсайт ще бъде достъпен по всяко време или от всяко място или, че ще работи без прекъсване и без грешки. Синджента не декларира и не гарантира, че съдържанието на този уебсайт не съдържа вируси или други вредни кодове, които могат да проявят вредни или разрушителни свойства. Въпреки че Синджента полага и ще продължава да полага усилия да предостави точна и актуална информация, информацията, публикувана на уебсайта, може да бъде непълна или неактуална и може да съдържа неточности или печатни грешки. Синджента не гарантира и не прави никакви декларации по отношение на използването, верността, точността, актуалността или надеждността на, или резултата от използването на, или по друг начин относно този уебсайт или информацията, публикувана на него.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Рискът от използването на този уебсайт е изцяло Ваш. При никакви обстоятелства Синджента, нейните свързани лица или някой от техните директори, ръководители, служители и представители, до степента позволена от приложимото законодателство, не носят каквато и да било отговорност за преки и/или непреки вреди или загуби, произтичащи от или във връзка с Вашия достъп до, използване на, или невъзможност да използвате този уебсайт или използването и доверяването от Ваша страна на информация, съдържаща се на този уебсайт. Без да се ограничава гореизложеното, Синджента не носи каквато и да е отговорност за възможни грешки или пропуски в съдържанието на този уебсайт; по-конкретно това се отнася до всички препратки към продукти и услуги, предоставяни от Синджента. Това е всеобхватно ограничаване на отговорността и се прилага по отношение на всякакви вреди и загуби от всякакъв вид, независимо дали преки или непреки, общи, специални, случайни, косвени или други, включително, но не само, загуба на данни, приходи или печалба. Това ограничение на отговорността се прилага независимо дали предполагаемата отговорност се основава на договор, непозволено увреждане, закононарушение или друго основание.

Ако някоя част от това ограничаване на отговорността бъде обявена за недействителна или неприложима, то общата отговорност на Синджента и/или нейните свързани лица при горепосочените обстоятелства, която иначе би била ограничена или изключена, няма да надвишава левовата равностойност на 100 (сто) щатски долара.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Настоящата редакция на Условията е в сила от 30.05.2016 г.