Да помогнем на хората да работят в безопасност

Да помогнем на хората да работят в безопасност 


Качествените семена се обработват с продукти за растителна защита, които позволяват ефективна борба с патогени и вредители във фаза покълване на семената и в началните стадии на развитие на растението.

При ползване на третирани семена обаче, земеделският производител трябва да бъде запознат как да сведе до минимум своята експозицията и тази на околната среда към продукта, използван за третиране на семената.

Ако не използва подходящи средства за лична защита, земеделският работник или хората, които го заобикалят, могат да влязат в контакт с продукта, използван за третиране на семената.

Важно е третираните семена да се засяват под контрол и според изричните препоръки на производителя, за да се избегне контакт с дивата фауна. Спазвайте следните важни препоръки:

 Осигурете пълно покриване на засетите третирани семената. Не ги оставяйте никога открити на повърхността на браздата. Птиците биха могли да изкълват третиранoто семе и да загинат.

 Използвайте дефлектори при работа с пневматични сеялки, за да се избегне изхвърлянето на прах от продукта за третиране на семената с отработения въздух. Насекомите биха могли случайно да бъдат изложени на праховете, съдържащи пестицидни остатъци.

Внимавайте да не разпръснете третираните семена и/или празни торби във водните басейни наоколо. Водните организми, напр. риби биха могли да ги погълнат или да влязат в контакт с тях и да загинат.
Неправилното боравене с продукти за растителна защита е причина за замърсяване на околната среда и в частност в 50% от случаите на замърсяване на водите в околностите на стопанството. Изтичането в почвата или водните басейни в резултат на инцидентен разлив, почистване на контейнерите след работа или неправилното унищожаване на останал работен разтвор или опаковка от продукт за растителна защита се нарича точков източник на замърсяване. Понякога концентрацията на продукта в точката може да бъде много висока, поради което е необходимо да се обръща сериозно внимание на критичните операции с цел избягване на тези източници за замърсяване за опазване на екосистемата.