Да помогнем за разцвета на биоразнообразието

Да помогнем за разцвета на биоразнообразието

Повече от една трета от земеделските култури в световен мащаб зависят от опрашването, но популациите от опрашители намаляват в много държави. Промяната на земеделските практики доведе до уголемяване на обработваемите площи и намаляване на естествените местообитания на опрашителите. Разширяването на земята за селскостопански цели води до намаляване на площите, заети с гори, ливади и плетове, които осигуряват храна и убежище за дивата флора и фауна. Нашата цел е да помогнем на земеделските производители да създадат местообитания чрез разнообразни методи - от залесяване до буферни ивици и полски синори.

От 2001 г. чрез ОПЕРАЦИЯ ОПРАШИТЕЛ™ създаваме полски ивици от местни цветни видове в Европа и САЩ, което води до увеличение на пчелната популация до 300 пъти. Освен това помагаме за осигуряване на разнообразието от семена, които ще бъдат необходими за отглеждането на растения в бъдеще.

ОПЕРАЦИЯ ОПРАШИТЕЛ™ стартира в България през 2013 година в партньорство с водещи научни институти Аграрен университет - Пловдив и Институт по фуражни култури – Плевен. Проведени са опити за адаптиране на цъфтяща смес от Унгария и в момента се извършват опити за създаване на смес от местни цъфтящи видове.