Елатус Ера и Елатус Плюс Амистар

ВАЖНО: Срокът за подписване на ваучери по Кампания Елатус Ера и Елатус Плюс Амистар е удължен на 31.05.2020г.

 

Заяви Елатус Ера или Елатус Плюс Амистар и вземи директна отстъпа 2020г

Общи условия на кампанията „Заяви Елатус Ера или Елатус Плюс Амистар и вземи директна отстъпка

Синджента България ЕООД, ЕИК 200423493, Номер по ДДС: BG200423493, с адрес на регистрация: София 1784, бул. Цариградско шосе № 145, сграда София Офис Център, ет. 6, тел.: 02/8004000; факс: 02/8004099 („Синджента“) предоставя 70 лв. (седемдесет лева) отстъпка („Отстъпката“) за всеки 20 литра Елатус Ера и 50 лева за всеки пакет Елатус Плюс Амистар, при минимално количество 4 пакета, заявени с ваучер („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* и в последствие закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“), а именно:

1. Синджента предлага отстъпката, при заявени и закупени количества от минимум 20 литра от Елатус Ера и/или минимум 4 пакета Елатус Плюс Амистар, чрез Ваучер и в съответствие с настоящите Общи условия.

2. Отстъпката е валидна единствено за количества, заявени с Ваучер в периода между 01.02.2020 г. и 15.05.2020 г. включително, и съответно закупени не по-късно от 31.08.2020 г. включително, до изчерпване на количествата и в последствие оползотворени в стопанството на Участника.

3. Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника да получи отстъпка при закупуване на количеството продукт на Синджента от фирмата дистрибутор, посочени във Ваучера. Синджента изплаща Отстъпката само ако Участникът изпълни (закупи) точно тези количества продукт така, както са предварително заявени във Ваучера, в периода за закупуване по точка 2 по-горе.

Отстъпка не се изплаща в следните случаи: ако Участникът закупи количество продукт по-малко от предварително заявените във Ваучера . Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 7 по-долу.

4. Ваучер се счита за валиден при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества продукт, наличие на уникален сериен номер и ако Ваучерът е подаден в срока до 15.05.2020 г. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация.

5. Ваучерът се попълва и подписва от Участника в електронна форма на таблет и се запазва в специално разработена за целта система на Синджента („Системата“). Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на електронния подпис е равностойна на саморъчния подпис.

6. При запазване на Ваучера в Системата върху него се генерира уникален сериен номер и попълненият Ваучер се изпраща на посочен от Участника имейл адрес. По искане на Участника, районният представител на Синджента издава на хартиен носител талон за заявени количества продукт за участие в кампанията „Заяви Елатус Ера или Елатус Плюс Амистар и вземи директна отстъпка“ („Талон“), в който отразява уникалния сериен номер на Ваучера от Системата и съответните количества заявен продукт за РЗ. Талонът се подписва от Участника и районния представител на Синджента в два екземпляра, по един за всеки.  

7. В случай че Участник желае да промени заявените с Ваучера количества продукт, той се свързва с районния представител на Синджента и иска да му бъде издаден нов Ваучер с променените (точни) количества (заменени, увеличени, добавени и др.), при следване на процедурата по точки 5 и 6 от Общите условия. Нов Ваучер се издава само ако общото количество (продукт), е равно или по-голямо от заявеното със стария Ваучер и периодът за заявки по точка 2 по-горе не е изтекъл. Старият Ваучер става невалиден. За извършените операции с Ваучера се изпраща съответен имейл до Участника.

8. Отстъпката е валидна само за продуктите Елатус Ера и Елатус Плюс Амистар, описани във Ваучера, заявени и закупени в съответствие с изискванията описани в точка 2 и точка 3 от настоящите Общи условия. Отстъпката е валидна само за продукти, закупени за третирате на площи със житни култури от Участника през сезон 2020 и Синджента си запазва правото да изиска документи, доказващи това.

9. Отстъпката се изплаща на Участника от Синджента по посочена от него банкова сметка (IBAN) в срок до 01.10.2020 г. въз основа на изпратени по пощата коректно попълнени: а) Заявление за изплащане на суми от отстъпка за участие в кампанията подписано от Участника ; б) копия на фактурите, удостоверяващи закупените количества продукт, без значение от кои дистрибутори на Синджента. в) Копията на фактурите се изпращат в офиса на Синджента България – на горепосочените адрес, факс или e-mail за кореспонденция във връзка с кампанията, или се предоставят на търговски представител на Синджента с подписан приемно-предавателен протокол, при спазване на съответния срок. Задължително копията на фактурите за закупените през съответния срок продукти трябва да бъдат със заличени цени.

Пратката с документите трябва да бъде с пощенско клеймо не по-късно от 31.08.2020 г.

10. Отстъпка се изплаща на Участника и в случаите когато няколко дружества са акумулирали закупени от тях количества продукт, отговарящи на заявените количества продукт от вид в един Ваучер. За да получи Отстъпката на база кумулирани количества продукт, закупени от други (свързани) дружества, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Ваучера тези дружества. При изплащане на Отстъпката, Синджента прави преценка и признава само онези количества продукт за растителна защита, отговарящи на заявените във Ваучера и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Ваучера. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 9 само към един Ваучер.

11. Синджента не носи отговорност в случай на неточна и невярна информация попълнена в заявлението по точка 9.

12. Всеки Участник, подписал електронно Ваучер, приема настоящите Общи условия на кампанията.

13. Синджента си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни до 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“). Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва до адреса за кореспонденция, както и по телефон, факс или до електронната поща, записани в Общите условия или във Ваучера. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

14. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

15. В случай на несъответствия между настоящите Общи условия и Ваучера, текстът на Ваучера е с предимство.

* Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Ваучер за заявка за участие в кампанията „Заяви Елатус Ера или Елатус Плюс Амистар и вземи директна отстъпка“.

Участникът потвърждава, че данните във  Ваучер са пълни, верни и точни. Всички лични данни се третират от „Синджента България“ ЕООД като поверителни и се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни. С включването си в  кампанията „Заяви Елатус Ера или Елатус Плюс Амистар и вземи директна отстъпка“ Участникът или долуподписаното лице предоставя доброволно личните си данни, а именно: (имена, адрес, телефон, имейл) и дава изричното си съгласие тези данни да бъдат събирани, обработвани с автоматични и/или неавтоматични средства, администрирани и използвани от „Синджента България” ЕООД или друго дружество - част от групата Синджента*, за целите на кампанията. За повече информация как Синджента обработва личните данни, събрани чрез Уебсайта или по друг начин, и Вашите права, моля, проверете Декларацията за поверителност и Политиката за ползване на „бисквитки“ („cookies“), публикувани на www.syngenta.bg.

Термините, използвани в този Ваучер, имат значението, дадено им в Общите условия за участие в кампанията „Заяви Елатус Ера или Елатус Плюс Амистар и вземи директна отстъпка“ на „Синджента България“ ЕООД.

* Списък на дружествата от групата Синджента, получатели на личните данни на Участника, е достъпен на Уебсайта.