Програма Бонус в Рапица 2023г

Условия на Програмата

  • При закупени между 10 и 29 торби семена рапица на Синджента, получавате допълнително 10% безплатни торби семена рапица на Синджента,само със същото третиране, като съответните закупени хибриди.
  • При закупени 30 или повече торби семена рапица на Синджента, получавате допълнително 20% безплатни торби семена рапица на Синджента, само със същото третиране, като съответните закупени хибриди.

* При получаване на нецяло число, бройката на безплатните торби се определя по математическо правило за закръгляне.

** Всяка торба рапица съдържа 1 500 000 семена.

*** Безплатните торби могат да бъдат избрани от портфолиото хибриди рапица на Синджента, третирани само с фунгицид (до изчерпване на количествата).


Общи условия на Програма „БОНУС В РАПИЦА 2023“

1. Организатор на Програмата „Бонус рапица 2023“ („Програмата“) е „Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес за кореспонденция във връзка с Програмата: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №145, бл. сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com („Синджента“).

2. Условия за участие в Програмата: Право на участие в Програмата има всеки земеделски производител, който е закупил минимум 10 торби семена рапица, произведени от Синджента, само със същото третиране, като съответните закупени хибриди и е регистриран в Програмата с талон съгласно чл. 4 по-долу (наричан „Участник“ или „Земеделски производител“).

3. Ако в талона по Програмата Участникът е посочил лица, които отговарят на дефиницията за „свързани лица“ от пар. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон (обн. в „Държавен вестник“ бр. 48 от 1991 г., както е изменен), Синджента ще счете такива лица като един участник в Програмата и съответно ще прецени общо за изпълнението на условията по Програмата. Синджента ще поддържа кореспонденцията само с Участника, за цялата група. Синджента не носи отговорност за покритието по Програмата спрямо посочените лица, а само спрямо Участника.

4. Участникът попълва талон за заявка на семена рапица от Синджента, третирани само с фунгицид, по Програмата. Надлежно попълненият талон, заверен от районен представител на Синджента, трябва да бъде предоставен на дистрибутора преди закупуване и доставка на семена рапица на Синджента и е задължително условие за получаване на безплатните торби от Участника по Програмата. Талонът и тези Общи условия на Програма „Бонус рапица 2022“ („Общите условия“) представляват заедно договора между Участника и Синджента във връзка с Програмата.

5. Условия на Програмата
• При закупени между 10 и 29 торби семена рапица на Синджента,  Участникът има право да получи допълнително 10% (десет процента) безплатни торби семена рапица на Синджента, спрямо закупеното количество, само със същото третиране, като съответните закупени хибриди;
• При закупени 30 или повече торби семена рапица на Синджента,  Участникът има право да получи допълнително 20% (двадесет процента) безплатни торби семена рапица на Синджента спрямо закупеното количество, само със същото третиране, като съответните закупени хибриди;
* При получаване на нецяло число, бройката на безплатните торби се определя по математическо правило за закръгляне.

** Всяка торба рапица съдържа 1 500 000 семена.
**** Безплатните торби могат да бъдат избрани от портфолиото хибриди рапица на Синджента, само със същото третиране, като съответните закупени хибриди;

6. Безплатните количества по хибриди Участникът получава от дистрибутора, от който е закупил семената рапица на Синджента, след закупуване на посочените в талона количества семена рапица на Синджента и след предоставяне на копие от талона.

7. Синджента не носи отговорност за грешни, непълни или неточно попълнени от Участника данни в талона. В тези случаи, както и когато не са изпълнени едно или няколко от задължителните условия на Програмата, Синджента има право да откаже безплатните количества по реда на Програмата.

8. При постъпване на оплаквания във връзка с Програмата, Синджента предприема разумно необходимите мерки във връзка с оплакването в най-кратък срок, като информира подалия оплакването Участник за това.

9. Настоящите Общи условия са обявени на www.syngenta.bg („Уебсайта“). Съгласието с Общите условия на Програмата е необходимо условие за участие в Програмата. Със заявяване на желанието си да участва в Програмата чрез подписване и изпращане на талона чрез районен представител на Синджента, Участникът безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с Общите условия.

10. Синджента си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Общите условия, в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила и стават обвързващи за Участниците в срок от 7 (седем) дни от датата на публикуването им на Уебсайта. Участникът е задължен да следи периодично Уебсайта, във връзка с евентуални промени на Общите условия или друга текуща информация за Програмата.

11. Всяка комуникация между Синджента и Участника във връзка с Програмата се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в Общите условия или в документите по Програмата и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

12. Приложимо право по тези Общи условия е действащото законодателство на Република България. 

Настоящата редакция на Общите условия за участие в Програмата е в сила от 2023 г.