Промо пакети в Житни сезон 2024


Отстъпката е валидна единствено за количествата от продуктите, заявени в Пакет с Ваучер в периода между 25.01.2024 г. и 30.04.2024 г. включително, и съответно закупени чрез дистрибутор на Синджента не по-късно от 15.05.2024 г. включително, до изчерпване на количествата.

 

пакет житни

Общи условия на кампанията „ПРОМО ПАКЕТИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ С ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА, СЕЗОН 2024“

1. „Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ № 145, сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com („Синджента“) предоставя отстъпка („Отстъпка“), при закупуване на минимум един пакет от продукти (хербицид плюс фунгицид) в количество, препоръчително за покриване на 500 (петстотин) декара обработваема площ житни култури („Пакетно предложение в житни култури“ или „Пакет“), както съответните пакети, минимални количества и отстъпки са посочени по-долу:

 ПакетКоличествоОтстъпка за пакет
1.Аксиал + Амистар Прайм 35 литра Аксиал + 7 пакета Амистар Прайм220.15 лв.
2.Камео Макс + Амистар Прайм2 килограма Камео Макс + 7 пакета Амистар Прайм130 лв.
3.Аксиал Едно + Амистар Прайм50 литра Аксиал Едно + 7 пакета Амистар Прайм240 лв.

Отстъпката е валидна при заявка чрез ваучер („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* и впоследствие закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“) Пакетни предложения в житни култури, а именно: минимум едно Пакетно предложение в житни култури в минимални количества от продуктите съгласно посочено по-горе, препоръчително за покриване на 500 декара, или съответно на по-големи количества от минималните, по избор на Участника, съгласно обработваните от него площи. В случай, че Участникът закупи количество от съответните продукти на Синджента, по-голямо от посоченото по-горе за едно Пакетно предложение в житни култури, Участникът ще получи Отстъпка, изчислена пропорционално за закупеното по-голямо количество или съответно според броя закупени пълни Пакетни предложения в житни култури.

2. Отстъпката е валидна единствено за количествата от продуктите, заявени в Пакет с Ваучер в периода между 25.01.2024 г. и 30.04.2024 г. включително, и съответно закупени чрез дистрибутор на Синджента не по-късно от 15.05.2024 г. включително. Офертата е валидна до изчерпване на количествата.

3. Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника да получи Отстъпка при закупуване на съответното количество от Пакетните предложения в житни култури на Синджента, посочено във Ваучера, и при спазване на изискването за минимално количество съгласно посоченото в т. 1. по-горе, без значение от кой дистрибутор на Синджента е закупен Пакетът. Синджента изплаща Отстъпката само ако Участникът или посочено във Ваучера свързано лице изпълни (закупи) точно тези количества от съответните продукти от Пакета така, както са предварително заявени във Ваучера, в периода за закупуване по точка 2 по-горе. Отстъпка не се изплаща в следните случаи: а) за закупени количества от Пакетните предложения в житни култури, надвишаващи предварително заявените във Ваучера и които не са включени във Ваучера; или б) ако Участникът закупи количество от Пакетните предложения в житни култури по-малко от предварително заявените във Ваучера; или в) ако вида и обема на опаковките на закупените продукти от Пакета съгласно фактурата са различни от предлаганите опаковки на пазара от Синджента България ЕООД и посочените в тези Общи условия. Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 6 по-долу.

4. Ваучер се счита за валиден при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества от Пакетните предложения в житни култури и наличие на уникален сериен номер на Ваучера, генериран от Платформата (както е описана в т. 10) на Уебсайта. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация и декларира и гарантира, че свързаните с него лица, посочени във Ваучера, са дали своето съгласие да бъдат посочени във Ваучера на Участника и, в случай че бъдат поискани, да бъдат представени копия от издадени на тяхно име фактури за закупени съответните количества Пакетни предложения в житни култури при претендиране на Отстъпката от и в полза на Участника по реда на тези Общи условия. Синджента не носи отговорност във връзка с условията на кампанията спрямо посочените свързани лица, а само спрямо Участника. В случай на каквито и да е претенции от страна на свързани с Участника лица, отправени към Синджента, Участникът носи отговорност за пълно обезщетяване на Синджента за всякакви вреди и разходи по и във връзка с претенциите.

5. Ваучерът се попълва, потвърждава и/или подписва от Участника в срок до 30.04.2024 г. Това може да бъде извършено (i) самостоятелно от Участника в електронната Платформа за Ваучери на Уебсайта на Синджента, като в този случай Ваучерът се запазва веднага в Платформата или (ii) със съдействието на търговски представител на Синджента, в електронна форма на таблет или чрез друго мобилно устройство, като в този случай Участникът ще получи имейл след 30.04.2024 г., с който ще бъде уведомен, че съответният Ваучер е успешно запазен в Платформата. При запазване на Ваучера в Платформата върху него се генерира уникален сериен номер. Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на обикновения електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис..

6. За избягване на съмнение, в рамките на настоящата кампания всеки Участник има право да претендира за Отстъпка за количества от Пакетните предложения в житни култури, заявени само чрез един Ваучер. Заявените с Ваучера количества от Пакетните предложения в житни култури могат да бъдат променени от Участника по същия начин, по който същите са първоначално заявени – чрез електронната Платформа за Ваучери на Уебсайта на Синджента или със съдействието на съответния търговски представител на Синджента. При всички случаи старият Ваучер се анулира и се създава нов Ваучер с новите (точни) количества, при следване на процедурата по точка 5 от Общите условия. Нов Ваучер се издава само ако количеството (литри, пакети) от всеки един продуктите, включени в Пакетните предложения в житни култури, е равно или по-голямо от заявеното със стария Ваучер и периодът за заявки по точка 2 по-горе не е изтекъл. Старият Ваучер става невалиден.

7. Отстъпката е валидна само за количествата от Пакетните предложения в житни култури, описани във Ваучера, заявени и закупени от посочените във Ваучера Участник и свързани лица при спазване на сроковете и в съответствие с настоящите Общи условия. Отстъпката е валидна само за посочените по-горе Пакети, закупени за третиране на житни култури на обработвани площи от Участника или от посочените във Ваучера лица през сезон 2024 и Синджента си запазва правото да изиска документи, включително фактури, доказващи това.

8. Отстъпката се изплаща въз основа на коректно попълнено и подписано от Участника Заявление за изплащане на отстъпки за участие в кампании на „Синджента България“ ЕООД съгласно образец, който можете да намерите на: www.syngenta.bg („Заявление“) или на електронната Платформа за Ваучери на Синджента. Отстъпката се изплаща на Участника от Синджента по посочена в Заявлението банкова сметка (IBAN) в срок до 31.10.2024 г. Синджента си запазва правото по всяко време да поиска от Участника и копия на съответните фактури, удостоверяващи закупените количества от Пакетните предложения в житни култури, без значение от кои дистрибутори на Синджента. Ако бъдат изискани, копията на фактурите трябва да бъдат качени в Платформата по т. 10 по-долу или изпратени от Участника по пощата или по куриер не по-късно от 31.08.2024 г., посочената дата включително. В случай, че копия от фактурите бъдат изискани от Синджента на или след 27.08.2024 г., същите следва да бъдат предоставени не по-късно от 5 календарни дни след поискването. При всички случаи копията от фактурите следва да бъдат качени/ изпратени със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

9. Участникът подава по начините, описани в т. 10, едно Заявление, независимо дали Участникът участва в една или в повече от една кампания на Синджента през съответния сезон, или през предишни или следващи сезони/стопански години. Синджента си запазва правото да провери Заявлението, качените/изпратените фактури и документи според Общите условия на всяка от съответните кампании. Участниците имат право на Отстъпка съгласно настоящите Общи условия и при наличието на Заявление, подадено в предишни кампании на Синджента, ако данните в това Заявление, включително направените в него декларации, са коректни и актуални. При необходимост, всеки Участник е длъжен да своевременно да актуализира данните в Заявлението чрез Платформата.

10. Участникът може да подаде Заявлението и документите по т. 8, ако бъдат поискани, като ги качи в специално разработена платформа, посочена от Синджента на www.syngenta.bg („Платформата“) или като ги изпрати на Синджента по пощата или чрез куриер на посочения в т. 11 адрес. Заявлението и документите по т. 8, изпратени по поща/куриер, ще бъдат качени от Синджента в Платформата. Участникът следва да валидира регистрацията си в Платформата предварително, с отговор на изпратен от Синджента имейл, след което Участникът ползва Платформата с регистрационни данни: ЕИК номер на фирмата Участник, посочена във Ваучера, и собствена парола, създадена от Участника. При изпращане или качване на документи в Платформата, Участникът следва да заличи личните данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

11. Адрес за кореспонденция със Синджента във връзка с кампанията: Заявлението и документите по т. 8 и всякакви други документи във връзка с кампанията могат да бъдат подавани на хартия по пощата или с куриер, за сметка на Участника, на следния адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ №25, ет. 2, тел. +359 2 962 86 29, на вниманието на „Синджента България“ ЕООД, или качвани в Платформата за ваучери на Уебсайта на „Синджента България“ ЕООД, във връзка с кампанията „ПРОМО ПАКЕТИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ С ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА, СЕЗОН 2024“. Участниците ще получават потвърждение по електронна поща за получени от Синджента документи, след като документите бъдат валидирани и одобрени или отказани поради несъответствие с т. 7 или т. 8 от Общите условия. По същия начин Участниците ще бъдат информирани и за необходимостта за предоставяне на допълнителни документи, включително фактури, във връзка с претендираната Отстъпка. В случай на получени документи с неточна или нечетлива информация, в рамките на 5 работни дни от получаването им Синджента ще уведоми Участника и отговарящия за него районен представител на Синджента и ще даде възможност на Участника да изпрати коректна информация и документи по горепосочените начини.

12. Отстъпка се изплаща на Участника и в случаите, когато няколко свързани дружества са кумулирали закупени от тях количества от Пакетните предложения в житни култури, отговарящи на заявените количества в един Ваучер. За да получи Отстъпката на база кумулирани количества от Пакетните предложения в житни култури, закупени от други (свързани) дружества, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Ваучера тези дружества. При необходимост, Участникът може да попълни Искане за корекция на ваучери за участие в кампании на „Синджента България“ ЕООД (образецът е наличен на Платформата) и да коригира посочената във Ваучера информация за свързаните с Участника лица. При изплащане на Отстъпката, Синджента прави преценка и признава само онези количества от Пакетните предложения в житни култури, отговарящи на заявените във Ваучера, и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Ваучера и използвани за третиране на обработвани площи. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 8 за закупуване на Пакетни предложения в житни култури само към един Ваучер. Няма пречка да бъде представена фактура, която вече е използвана от Участника като доказателство за закупуване на различен продукт за целите на други кампании на Синджента.

13. Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно закупуване или късно заплащане на количества от Пакетните предложения в житни култури, посочени във Ваучера от страна на Участника, както и за неточна, невярна или късно предоставена от Участника информация, или при други несъответствия с тези Общи условия. Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия или с условията на плащане по предоставените от Участника фактури, Синджента има право да откаже предоставяне на Отстъпката. При наличие на насрещни изискуеми и ликвидни вземания на Синджента към Участника, включително такива по други търговски взаимоотношения между страните, Синджента има право, по своя преценка, да направи едностранно изявление до Участника за прихващане до размера на по-малкото от двете насрещни вземания, без да е необходимо допълнително писмено споразумение между Синджента и Участника.

14. Всеки Участник, попълнил, потвърдил и/или подписал Ваучер, включително със средства за комуникация от разстояние и с електронен подпис, приема настоящите Общи условия на кампанията. Ваучерът и Общите условия заедно представляват договора между Синджента и Участника.

15. Синджента си запазва правото едностранно да допълва или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни след 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“), освен в случай на удължаване на сроковете на кампания, в който случай промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания включително образци на документи и информация във връзка с Платформата. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва чрез адреса за кореспонденция, на Синджента, посочен в т. 11 в тези Общи условия, съответно на адреса или електронната поща на Участник, посочени във Ваучера или чрез Платформата. Участникът ще получава счетоводни документи на посочения от него имейл адрес с тази цел, който може да е имейл адрес на счетоводна къща/компания. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

16. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

*Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Ваучер за участие в кампанията „ПРОМО ПАКЕТИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ С ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА, СЕЗОН 2024

Изтеглете Заявление Промоции 2023/2024

Екип експерти Растителна защита