Кампания Флуенс и семена слънчоглед от Синджента

Флуенс

Общи условия на кампанията „Третирайте слънчоглед от Синджента с Флуенс™ и ще получите 112 лв. отстъпка, СЕЗОН 2024“

Третирайте слънчоглед от Синджента с Флуенс™ и ще получите 112 лв. отстъпка за всяка комбинация от 1 кг Флуенс и 10 торби семена от Синджента (А.I.R хибриди и/или хибриди, оптимизирани за хербицидите Флуенс™ и Експрес™).

1.  „Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №145, сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com („Синджента“) предоставя отстъпка в размер от 112 лв. (сто и дванадесет лева) („Отстъпката“) за всеки закупен от участник („Участник“)* пакет от продуктите Флуенс™ и семена от Синджента - А.I.R хибриди и/или хибриди, оптимизирани за хербицидите Флуенс™ и Експрес™**, a именно: СИ Корсика AR, СИ Футура AR, СИ Ириса AR, Субаро HTS, Субео HTS, Сумико HTS, Суоми HTS и/или Сурели HTS („Семена“). По смисъла на настоящите Общи условия („Общи условия“) един пакет („Пакет“) включва следните минимални количества от посочените продукти: минимум 1 кг Флуенс™ и 10 торби Семена

2. Отстъпката е валидна при достигане на посочените в т. 1 по-горе минимални количества за един Пакет от Флуенс™ и Семеназаявени чрез Форма за участие в промоционалната програма („Форма за участие“) и закупени в съответствие с настоящите Общи условия, или съответно на по-големи количества от минималните, по избор на Участника съгласно обработваните от Участника площи. В случай, че Участникът закупи количества от продуктите Флуенс™ и Семена, по-голямо от посоченото по-горе за един Пакет, Участникът ще получи Отстъпка, изчислена пропорционално на закупеното по-голямо количество от двата продукта, както следва: отстъпка от 11,20 лв. (единадесет лева и двадесет стотинки) за всяка допълнителна комбинация от опаковка Флуенс™ от 100 грама и 1 (една) торба Семена. За избягване на съмнение, Отстъпка не се дължи при превишаване на количествата по отношение само на един от продуктитевключени в Пакета. Отстъпката в валидна при заявяване на съответните количества чрез Форма за участие в програмата в периода между 20.02.202г. и 31.05.2024 г. включително, и съответно закупуване чрез дистрибутор на Синджента не по-късно от 30.06.2024 г. включително. Офертата е валидна до изчерпване на количествата.

3.            Отстъпката е в сила само при валидна Форма за участие, позволяваща на Участника да получи Отстъпка при закупуване на количествата хербицид Флуенс™ и Семена, посочени във Формата за участие, и при спазване на изискването за минимално количество за един Пакет по т.1. по-горе, без значение от кой дистрибутор на Синджента са закупени количествата. Синджента изплаща Отстъпката само ако Участникът или посочено във Формата за участие свързано лице закупи точно тези количества хербицид Флуенс™ и Семена така, както са предварително заявени във Формата за участие, в периода за закупуване по точка 2 по-горе. Отстъпка не се изплаща в следните случаи: а) за закупени количества хербицид Флуенс™ и Семена, надвишаващи заявените във Форма за участие и които не са включени във Формата за участие; или б) ако Участникът закупи количества хербицид Флуенс™ и Семена, по-малко от предварително заявените във Формата за участие или в) ако вида и обема на опаковките на закупените продукти от Пакета съгласно фактурата са различни от предлаганите опаковки на пазара от Синджента България ЕООД и посочените в тези Общи условия. Промени във Формата за участие могат да се правят по реда на точка 6 по-долу.

4.            Формата за участие се счита за валидна при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества хербицид Флуенс™ и Семена и наличие на уникален сериен номер на Формата за участие, генериран от Платформата (както е описана в т. 10) на Уебсайта. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация и декларира и гарантира, че свързаните с него лица, посочени във Формата за участие, са дали своето съгласие да бъдат посочени във Формата за участие на Участника и в случай че бъдат поискани, да бъдат представени копия от издадени на тяхно име фактури за закупени съответните количества хербицид Флуенс™ и Семена при претендиране на Отстъпката от и в полза на Участника по реда на тези Общи условия. Синджента не носи отговорност във връзка с условията на кампанията спрямо посочените свързани лица, а само спрямо Участника. В случай на каквито и да е претенции от страна на свързани с Участника лица, отправени към Синджента, Участникът носи отговорност за пълно обезщетяване на Синджента за всякакви вреди и разходи по и във връзка с претенциите.

5           Формата за участие се попълва, потвърждава и/или подписва от Участника в срок до 31.05.2024 г. Това може да бъде извършено (i) самостоятелно от Участника в електронната Платформа за Ваучери на Уебсайта на Синджента, като в този случай Формата за участие се запазва веднага в Платформата или (ii) със съдействието на търговски представител на Синджента, в електронна форма на таблет или чрез друго мобилно устройство, като в този случай Участникът ще получи имейл след 31.05.2024 г., с който ще бъде уведомен, че съответната Форма за участие е успешно запазена в Платформата. При запазване на Формата за участие в Платформата върху нея се генерира уникален сериен номер. Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на обикновения електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис. 

6.            За избягване на съмнение, в рамките на настоящата кампания всеки Участник има право да претендира за Отстъпка за количества от хербицид Флуенс™ и Семена, заявени само чрез една Форма за участие. Заявените с Формата за участие количества хербицид Флуенс™ и Семена могат да бъдат променени от Участника по същия начин, по който същите са първоначално заявени – чрез електронната Платформа за Ваучери на Уебсайта на Синджента или със съдействието на съответния търговски представител на Синджента. При всички случаи старата Форма за участие се анулира и се създава нова Форма за участие с новите (точни) количества, при следване на процедурата по точка 5 от Общите условия. Нова Форма за участие се издава само ако количеството от всеки един продуктите, включени в Пакета, (грамаж хербицид Флуенс™ и брой торби Семена), е равно или по-голямо от заявеното със старата Форма за участие и периодът за заявки по точка 2 по-горе не е изтекъл. Старата Форма за участие става невалидна.

7.            Отстъпката е валидна само за количествата хербицид Флуенс™ и Семена, описани във Формата за участие, заявени и закупени от посочените във Формата за участие Участник и свързани лица при спазване на сроковете и в съответствие с настоящите Общи условия. Отстъпката е валидна само за посочените количества хербицид Флуенс™ и Семена, закупени за третиране (пръскане) и засяване на обработваеми площи от Участника или от посочените във Формата за участие лица през сезон 2024 г. и Синджента си запазва правото да изиска документи, включително фактури, доказващи това.

8.            Отстъпката се изплаща въз основа на коректно попълнено и подписано от Участника Заявление за изплащане на отстъпки за участие в кампании на „Синджента България“ ЕООД  съгласно образец, който можете да намерите на: www.syngenta.bg („Заявление“) или на електронната Платформа за Ваучери на Синджента. Отстъпката се изплаща на Участника от Синджента по посочена в Заявлението банкова сметка (IBAN) в срок до 31.10.2024 г.  Синджента си запазва правото по всяко време да поиска от Участника и копия на съответните фактури, удостоверяващи закупените количества хербицид Флуенс™ и Семена, без значение от кои дистрибутори на Синджента. Ако бъдат изискани, копията на фактурите трябва да бъдат качени в Платформата по т. 10 по-долу или изпратени от Участника по пощата или по куриер не по-късно от 31.08.2024 г., посочената дата включително. В случай, че копия от фактурите бъдат изискани от Синджента на или след 27.08.2024 г., същите следва да бъдат предоставени не по-късно от 5 календарни дни след поискването. При всички случаи копията от фактурите следва да бъдат качени/ изпратени със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др. 

9. Участникът подава по начините, описани в т. 10, едно Заявление, независимо дали Участникът участва в една или в повече от една кампания на Синджента през съответния сезон, или през предишни или следващи сезони/стопански години. Формата за участие в настоящата кампания на Синджента представлява ваучер по смисъла на Заявлението. Синджента си запазва правото да провери Заявлението, качените/изпратените фактури и документи според Общите условия на всяка от съответните кампании. Участниците имат право на Отстъпка съгласно настоящите Общи условия и при наличието на Заявление, подадено в предишни кампании на Синджента, ако данните в това Заявление, включително направените в него декларации, са коректни и актуални. При необходимост, всеки Участник е длъжен да своевременно да актуализира данните в Заявлението чрез Платформата.

10.          Участникът може да подаде Заявлението и документите по т. 8, ако бъдат поискани, като ги качи в специално разработена платформа, посочена от Синджента на www.syngenta.bg („Платформата“) или като ги изпрати на Синджента по пощата или чрез куриер на посочения в т. 11 адрес.  Заявлението и документите по т. 8, изпратени по поща/куриер, ще бъдат качени от Синджента в Платформата. Участникът следва да валидира регистрацията си в Платформата предварително, с отговор на изпратен от Синджента имейл, след което Участникът ползва Платформата с регистрационни данни: ЕИК номер на фирмата Участник, посочена във Формата за участие, и собствена парола, създадена от Участника. При изпращане или качване на документи в Платформата, Участникът следва да заличи личните данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

11.          Адрес за кореспонденция със Синджента във връзка с кампанията: Заявлението и документите по т. 8 и всякакви други документи във връзка с кампанията могат да бъдат подавани на хартия по пощата или с куриер, за сметка на Участника, на следния адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ №25, ет. 2, тел. +359 2 962 86 29, на вниманието на „Синджента България“ ЕООД или качвани в Платформата за ваучери на Уебсайта на „Синджента България“ ЕООД, във връзка с кампанията „Третирайте слънчоглед от Синджента с Флуенс™ и ще получите 112 лв. отстъпка, СЕЗОН 2024“. Участниците ще получават потвърждение по електронна поща за получени от Синджента документи, след като документите бъдат валидирани и одобрени или отказани поради несъответствие с т. 7 или т. 8 от Общите условия. По същия начин Участниците ще бъдат информирани и за необходимостта за предоставяне на допълнителни документи, включително фактури, във връзка с претендираната Отстъпка. В случай на получени документи с неточна или нечетлива информация, в рамките на 5 работни дни от получаването им Синджента ще уведоми Участника и отговарящия за него районен представител на Синджента и ще даде възможност на Участника да изпрати коректна информация и документи по горепосочените начини.

12.          Отстъпка се изплаща на Участника и в случаите, когато няколко свързани дружества са кумулирали закупени от тях количества хербицид Флуенс™ и Семена, отговарящи на заявените количества количества хербицид Флуенс™ и Семена в една Форма за участие. За да получи Отстъпката на база кумулирани количества хербицид Флуенс™ и Семена, закупени от други (свързани) дружества, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Формата за участие тези дружества.  При необходимост, Участникът може да попълни Искане за корекция на Форма за участие за участие в кампании на „Синджента България“ ЕООД (образецът е наличен на Платформата) и да коригира посочената във Формата за участие информация за свързаните с Участника лица. При изплащане на Отстъпката, Синджента прави преценка и признава само онези количества хербицид Флуенс™ и Семена, отговарящи на заявените във Формата за участие, и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Формата за участие и използвани за третиране на обработвани площи. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и при поискване от страна на Синджента може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 8 за закупуване на количества хербицид Флуенс™ и Семена само към една Форма за участие. Няма пречка да бъде представена фактура, която вече е използвана от Участника като доказателство за закупуване на различен продукт за целите на други кампании на Синджента. 

13.          Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно закупуване или късно заплащане на количества хербицид Флуенс™ и Семена, посочени във Формата за участие от страна на Участника, както и за неточна, невярна или късно предоставена от Участника информация, или при други несъответствия с тези Общи условия. Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия или с условията на плащане по предоставените от Участника фактури, Синджента има право да откаже предоставяне на Отстъпката.  При наличие на насрещни изискуеми и ликвидни вземания на Синджента към Участника, включително такива по други търговски взаимоотношения между страните, Синджента има право, по своя преценка, да направи едностранно изявление до Участника за прихващане до размера на по-малкото от двете насрещни вземания, без да е необходимо допълнително писмено споразумение между Синджента и Участника. 

14.          Всеки Участник, попълнил, потвърдил и/или подписал Формата за участие, включително със средства за комуникация от разстояние и с електронен подпис, приема настоящите Общи условия на кампанията. Формата за участие и Общите условия заедно представляват договора между Синджента и Участника. 

15.          Синджента си запазва правото едностранно да допълва или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни след 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“), освен в случай на удължаване на сроковете на кампания, в който случай промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания включително образци на документи и информация във връзка с Платформата. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва чрез адреса за кореспонденция на Синджента, посочен в т. 11 в тези Общи условия, съответно на адреса или електронната поща на Участник, посочени във Формата за участие или чрез Платформата. Участникът ще получава счетоводни документи на посочения от него имейл адрес с тази цел, който може да е имейл адрес на счетоводна къща/компания. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

16.          Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

*Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Форма за участие в кампанията „Третирайте слънчоглед от Синджента с Флуенс™ и ще получите 112 лв. отстъпка, СЕЗОН 2024“.

**Флуенс™ и Експрес™ са търговски марки на FMC Corporation или филиали на компанията и се използват по лиценз от Синджента.

Изтеглете Заявление Промоции 2024

Екип експерти Растителна защита