Контрол на синя китка при слънчогледа. Запазване на добивния потенциал.

Контрол на синя китка при слънчогледа. Запазване на добивния потенциал.

 

A.I.R.™ е най-модерната, универсална, толерантна към хербициди система за отглеждане на слънчоглед, налична днес. Тя помага на производителите да посрещнат предизвикателствата в контрола на плевелите при слънчогледа, включително много трудния за контрол и проблематичен паразитен плевел синя китка, за да защитят добива и качеството.
A.I.R.™seed trait е еволюция в технологията за контрол на плевелите, осигуряваща по-голям избор и гъвкавост. Тя предоставя на слънчогледовите хибриди толерантност както към трибенурон-метил, така и към базирани на имазамокс /имазапир хербициди – три от най-ефективните решения за контрол на плевелите заедно. Като нова система за толерантност към хербициди култури (HTC), A.I.R.™ trait позволява широкообхватен контрол на плевелите при слънчогледа, насочен към житните, широколистни плевели и синя китка. Контрол в оптималния период за третиране по време на вегетацията, за постигане на максимално улеснение и спокойствие при приложението. Тази широкоспектърна гъвкавост не може да бъде постигната с конвенционалните решения за контрол на плевелите в при конвенционалните хибриди. 

Синя китка. Паразитен плевел по растенията, който създава съществени проблеми

Част от семейство Orobanchaceae, синята китка по слънчогледа (Orobanche cumana) е паразитен плевел, който е един от най-трудните за контрол от всички биотични фактори влияещи негативно на културата слънчоглед в Европа. Синята китка е еволюирала от Orobanche cernua, паразитиращо върху диви растения в средиземноморските райони и прехвърлено в култивирани слънчогледи. В наши дни синята китка е сериозна заплаха за производството на слънчоглед в много страни. Паразитът пречи на метаболизма на растението гостоприемник, изчерпвайки запасите от хранителни вещества и вода от гостоприемника. Нападнатите слънчогледи показват симптоми, като при засушаване и хранителни дефицити (например увяхване, редуциран растеж и забавено развитие), както при силно нападение на културата може да се наблюдава сериозно намаляване на добива и дори до пълна загуба на добив в случаите, когато синята китка унищожава слънчогледа преди цъфтежа. Покълването на семената на синя китка се стимулира от вещества отделяни от корените на слънчогледа. Кореновият паразит се развива върху корена на гостоприемника, където се прикрепя към проводящата  тъкан, под земята се образува грудка, от която се развиват цветоносни стъбла.

Разпръскването на семената е силно адаптирано.

Синята китка възпроизвежда много големи количества семена (до 100 000 на растение), които са силно електростатични, така че се прикрепят лесно към почвените частици. Част от паразитните семена остават в почвата близо до майчиното растение, където могат да останат в латентно състояние до 10 години, до момента в който се появят растения гостоприемници. Останалите семена се разпръскват от вятър, вода, животни или машини. Разпръскването на семената също се влияе от агротехническите мероприятия и технологии на отглеждане на културите. Наличието на всички тези механизми за разпръскване и повторно заразяване прави този паразит много успешен и силно адаптивен за бързо заразяване на нови райони, което причинява значителни проблеми на земеделските производители.

Растителната защита при конвенционалните хибриди е неефективнаl

Хербицидите с контактно действие са напълно неефективни за контрол на синя китка, тъй като проблемът възниква под земята и хербицидите не могат да достигнат местата на захващане. Системните хербициди са единственият възможен избор, тъй като синята китка не използва хранителни вещества и вода от почвата, а ги изчерпва от своя гостоприемник. Паразитът може да поеме хербицид само индиректно от слънчогледовото растение, така че слънчогледовите хибриди трябва да бъдат толерантни към хербицида. Системните хербициди, инхибиращи фотосинтезата или пигментния метаболизъм, също не работят, тъй като паразитът не фотосинтезира защото няма хлорофил.

A.I.R.™, заедно с генетичната толерантност, предоставя универсално решение за контрол на синя китка.

Понастоящем единствената система, предлагаща ефективен и устойчив контрол на синя китка, е комбинация от генетична толерантност и толерантни към имидазолинон слънчогледови хибриди, третирани с хербицид на базата на имидазолинон, като тези в системата A.I.R.™ trait. Най-добри резултати обикновено се постигат чрез еднократно листно приложение при доза, посочена на етикета. В случаите, когато синята китка се прикрепи към гостоприемника на ранен етап от развитието на слънчогледа, разделното приложение може да бъде ефективно, ако е описано в етикетът. Комбинирането на генетична толерантност и базирани на имидазолинон хербициди, приложени листно върху толерантни на хербициди култури като A.I.R.™ trait системата, позволява оптимален контрол на синята китка, последователно, всеки сезон. 

A.I.R.™ дава на производителите гъвкаво решение, позволяващо третирането с хербициди да се използва индивидуално или в комбинация (*), така че вложените количества могат да бъдат съобразени със специфичните нужди на всяко поле. Използване само на това, което е необходимо за постигане на целите за контрол на плевелите, извличане на максимума от всяко третиране и защита на инвестициите в посевите. A.I.R.™ квалифицирани хербициди от Syngenta, които осигуряват контрол на синя китка, са базирани на активната съставка имазамокс и включват: Listego®, Listego®Plus и Listego® Pro, както и Captora® и Captora®Plus (имазамокс + имазапир), които имат системно действие. A.I.R.™ хибридите позволяват хербициден контрол с имазамокс, но също така имат толерантност на синя китка.

A.I.R.™ Устойчива система на производство с най-добрите агрономически характеристики

Устойчивият контрол на синята китка изисква интегрирани стратегии за отглеждане на културата, съчетаващи генетична толерантност, ефективен химичен контрол и добри агрономични практики.

За да оптимизират контрола, производителите трябва:
    • Да предотвратят заразяването на чисти от синя китка полета, както и да намалят запаса от семена в почвата на заразените полета.
    • Да избягват разпръскването, като използват агрономически практики (No-till или Min-till), за да задържат семената на синята китка на повърхността.
    • Да въведат в сеитбообръщението култури „капан“ за синята китка, като царевица.
    • Да изберат генетичната толерантност, подходяща за конкретната популацията на синя китка за техните полета.
    • Да прилагат препоръчителната доза на хербицид в точното време, адаптирано към целевия контрол на синя китка. 

Тъй като оптималните моменти за борба с плевелите и синя китка може да са различни, системата A.I.R.™ позволява използването на различни квалифицирани хербициди с A.I.R.™ в програмата за контрол на плевелите на производителите за ефикасен контрол както на плевелите, така и на синя китка – за по-добри цялостни решения, опростено управление на хербициди и по-устойчива растителна защита. 

Системата A.I.R.™ – добавя повече стойност и носи повече ползи директно на вашето поле.

    • Толерантност към имазамокс/ имазапир и трибенурон-метил и гъвкавост при избора на хербицид.
    • Високоефективен контрол на плевелите с широк период за приложение.
    • Ефективен хербициден контрол на синя китка.
    • Генетична толерантност на синя китка.
    • Повишен добив и стабилност при представянето.
    • Други ценни характеристики (толерантност на суша, толерантност на болести).

Контрол на плевелите в рамките на A.I.R.™ технология за отглеждане на слънчоглед. Вдъхване на нов живот на вашите култури - където и да е вашето поле, каквито и да са почвата, предизвикателствата свързани с плевелите и климата. Открийте гъвкавостта, която A.I.R.™ може да предостави на вашето стопанство през този сезон. Ето защо ние казваме „където е A.I.R.™, там има растеж.“ Syngenta. Да вървим и да растем заедно.A.I.R.™ 

A.I.R.™, LISTEGO®, LISTEGO®️ PLUS, LISTEGO®️ PRO, CAPTORA®, CAPTORA®️ PLUS, марката SYNGENTA и логото на SYNGENTA са търговски марки на Фирмата Syngenta Group 

Fluence® е търговска марка на Корпорация FMC или филиал, и и се използва въз основа на лиценз от Syngenta.

(*) = Ако са регистрирани и квалифицирани, имазамокс/ имазапир и продукти на основата на трибенурон-метил могат да се използват последователно върху хибридите A.I.R.™ в специфични полеви ситуации. Редът зависи от състава на популацията на плевелите и целите на програмата за контрол на плевелите. Може да са възможни няколко стратегии за балансиране на разходите и ефикасността. Syngenta ще предостави персонализирани препоръки, адаптирани към местните условия и инструменти за вземане на решения.