Общи условия на кампанията от 24.02.2024 - „Заявка на семена царевица и участие в програма за възстановяване на разходите за гориво за сеитбата им през сезон 2023/2024“*

Енергия за добиви- Синджента

„Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ № 145, сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com („Синджента“) предоставя на клиентите си възможността в рамките на кампанията и при спазване на изискванията, посочени по-долу, да им бъдат възстановени разходите за гориво, употребено при сеитбата на семена царевица на Синджента ("Възстановяване на разход за гориво“), при заявени от Участник („Участник“ и в множествено число „Участници“)** и впоследствие закупени от Участника в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“), семена царевица на Синджента през сезон 2023/2024, както следва:

1.             Синджента предлага Възстановяването на разход за гориво, при заявени от съответния Участник чрез представител на Синджента съгласно процедурата по т. 6 по-долу, и закупени в съответствие с настоящите Общи условия количества семена царевица на Синджента, на следните Участници:

а) на нови клиенти на Синджента, които заявят и закупят количество от минимум 100 (сто) торби със семена царевица на Синджента през сезон 2023/2024 г. (за „нови клиенти“ се считат Участниците, които самостоятелно и за своя сметка НЕ са закупили семена царевица от Синджента в предходния сезон 2022/2023 г., както и Участници, чиито свързани лица НЕ са закупили семена царевица от Синджента в предходния сезон 2022/2023 г.) 

б) на съществуващи клиенти на Синджента, които заявят и закупят 20% по-голямо количество семена царевица спрямо закупеното от тях количество в предходния сезон 2022/2023 г., но във всеки случай не по-малко от 100 торби семена царевица на Синджента (за „съществуващи клиенти“ се считат Участниците, които или самостоятелно и за своя сметка, са закупили каквото и да било количество семена царевица от Синджента в предходния сезон 2022/2023 г., или Участниците, чиито свързани лица са закупили каквото и да било количество семена царевица от Синджента в предходния сезон 2022/2023 г.) 

2. Участници и свързани лица:

2а. За избягване на съмнения, в случай че свързано с Участника лице е закупило каквото и да било количество семена царевица от Синджента в предходния сезон 2022/2023 г., то такъв Участник ще се счита за „съществуващ клиент“, дори самият Участник да не е закупил каквото и да било количество семена царевица от Синджента през предходния сезон 2022/2023 г. Участникът по предходното изречение може да получи правото на Възстановяване на разход за гориво единствено ако закупи 20% по-голямо количество семена царевица спрямо закупеното количество от свързаното с него лице в предходния сезон 2022/2023 г., но във всеки случай не по-малко от 100 торби семена царевица на Синджента. 

2б. В случай че повече от едно свързани с Участника лица са закупили количество семена царевица от Синджента в предходния сезон 2022/2023 г., без Участникът да е закупил каквото и да било количество през цитирания предходен сезон, то Участникът може да получи правото на Възстановяване на разход за гориво единствено, ако закупи 20% по-голямо количество семена спрямо общо закупеното от свързаните лица в предходния сезон 2022/2023 г., но във всеки случай не по-малко от 100 торби семена царевица на Синджента.

2в. В случай че, и Участникът, и свързано с него лице/лица, са закупили каквото и да било количество семена царевица от Синджента в предходния сезон 2022/2023 г., то такъв Участник може да получи правото на Възстановяване на разход за гориво единствено ако закупи 20% по-голямо количество семена царевица спрямо общо закупеното количество от Участника и свързаното с него лице, в предходния сезон 2022/2023 г., но във всеки случай не по-малко от 100 торби семена царевица на Синджента. 

3. Правото на Възстановяване на разход за гориво е валидно по отношение на семена царевица на Синджента, заявени от Участник чрез представител на Синджента съгласно процедурата по т. 6 по-долу, в периода от 24.02.2024 г. до 30.06.2024 г. или до изчерпване на предвидения за кампанията бюджет за Възстановяване на разход за гориво, и съответно закупени чрез дистрибутор на Синджента не по-късно от 30.06.2024 г. включително, или до изчерпване на количествата. Синджента ще постави съобщение в Уебсайта веднага щом бюджетът за Възстановяване на разход на гориво бъде изчерпан. Независимо от посоченото по предходното изречение, Участниците също се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на съобщения и информация във връзка с изчерпване на предвидения бюджет за Възстановяване на разход за гориво. Правото на Възстановяване на разход за гориво, се отнася само и единствено до горивото, употребено при сеитбата на заявените и закупени съгласно предходното изречение количества семена царевица на Синджента. 

4.            Правото на Възстановяване на разход за гориво е в сила само при заявяване на количества семена царевица от Синджента, от страна на Участник чрез представител на Синджента съгласно процедурата по т. 6 по-долу, позволяващо на Участника да се възползва от Възстановяване на разход за гориво, при закупуване на количеството торби семена царевица на Синджента, посочено в информацията, която представителят на Синджента подава към последното след заявка от страна на Участника съгласно т. 6 по-долу, и при спазване на изискването за минимално количество по т. 1., букви а) и б) по-горе, както и тези на точки 2а, 2б и 2в по-горе, без значение от кой дистрибутор на Синджента са закупени продуктите. Синджента възстановява разхода за гориво само ако Участникът закупи количества семена по култура и по хибрид (царевица) така, не по-малки от тези, които са предварително заявени от представителя на Синджента, в периода за закупуване по точка 3 по-горе. 

4а. Разход за гориво не се възстановява в следните случаи: 

а) ако Участникът закупи количества семена царевица, по-малки от предварително заявените чрез представителя на Синджента съгласно т. 6 по-долу; 

б) в случай че към момента на предявяване на искането за възстановяване на разход от страна на Участник, определеният в кампанията на Синджента бюджет за Възстановяване на разход за гориво вече е изчерпан съгласно т. 13 от настоящите Общи условия по-долу; 

в) в случай че Участник претендира сума за разход на гориво, която надвишава сумата, изчислена по формулата съгласно т. 14 от настоящите Общи условия, Синджента си запазва правото да не възстанови на съответния Участник разликата между претендираната от последния сума и сумата, изчислена по формулата съгласно т. 14 по-долу.

5.            Желаното количество семена царевица следва да бъде заявено от Участник чрез представител на Синджента в срока до 30.06.2024 г (или съответно до изчерпване на бюджета за Възстановяване на разход за гориво на Синджента). Участникът носи отговорност за верността на предоставената на представителя на Синджента информация и декларира и гарантира, че свързаните с него лица (когато е приложимо), посочени от съответния представител в информацията, която същият изпраща на Синджента след заявка от страна на Участника, са дали своето съгласие да бъдат посочени в информацията, която се изпраща на Синджента, както и че са дали своето съгласие на Синджента да бъдат представени копия от издадени на тяхно име фактури за закупени количества семена царевица при претендиране на Възстановяване на разход за гориво от и в полза на Участника, по реда на точки 9 и следв. по-долу. Синджента не носи отговорност във връзка с условията на кампанията спрямо посочените свързани лица, а само спрямо Участника. В случай на каквито и да е претенции от страна на свързани с Участника лица, отправени към Синджента, Участникът носи отговорност за пълно обезщетяване на Синджента за всякакви вреди и разходи по и във връзка с претенциите.

6           Приложимата процедура за заявяване на количества семена царевица в настоящата кампания, е следната: Участник уведомява съответния представител на Синджента, че желае да участва в настоящата Кампания и посочва количеството семена, които желае да заяви и да закупи (при спазване на изискванията за минимално количество по т. 1 и 2 по-горе). Представителят веднага въвежда заявеното от съответния участник количество семена по електронен път във вътрешната система на Синджента за обмен на информация („Системата SFDC), като по този начин уведомява Синджента за заявеното количество семена.

7.            В случай че Участник впоследствие желае да промени заявените количества торби със семена царевица, той се свързва със съответния районен представител на Синджента и го уведомява за променените (точни) количества (заменени, увеличени, добавени и др.), при което, при следване на процедурата по точка 6 от Общите условия съответният представител веднага въвежда променената информация в Системата SFDC. За да запази съответният Участник правото на Възстановяване на разход за гориво, общото променено количество (брой торби) семена царевица, трябва да е по-голямо от първоначално заявеното и периодът за заявки по точка 3 по-горе не е изтекъл. 

8.            Правото на Възстановяване на разход за гориво е валидно само по отношение на количеството семена царевица, описани в информацията, въведена от съответния представител на Синджента съгласно т. 6 по-горе, заявени и закупени от посочените от съответния представител на Синджента, Участник и свързани лица, при спазване на сроковете и в съответствие с настоящите Общи условия. Правото на Възстановяване на разход за гориво е валидно само за семена царевица, закупени с цел засяване върху площи, обработвани от Участника или от посочените във въведената от съответния представител на Синджента информация, лица през сезон 2023/2024 и Синджента си запазва правото да изиска документи, доказващи това.

9.            Сумата за Възстановяване на разход за гориво, се превежда от Синджента по сметка на Участника в лева, по посочена от последния банкова сметка (IBAN) в срок до 01.09.2024 г., въз основа на изпратени по пощата, по куриер или в електронен вид (съгласно следващите точки) коректно попълнени и изрядни: 

а) Заявление за участие в кампании на „Синджента България“ ЕООД, съгласно образец, който можете да намерите на: www.syngenta.bg („Заявление“), подписано от Участника; и 

б) копия на фактурите, удостоверяващи закупените количества (брой торби) семена царевица, без значение от кои дистрибутори на Синджента, със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

Пратката с документите по предходните букви а) и б), трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо или качени чрез Платформата по т. 10 по-долу, не по-късно от 31.07.2024 г., [MH1] посочената дата включително.

9а. Участникът подава по начините описани в т. 10 по-долу, едно Заявление, независимо дали Участникът участва в една или в повече кампании на Синджента през съответния сезон, или през следващи сезони/стопански години. Участникът има право да ползва Заявлението, подадено през предходна стопанска година, в настоящата кампания (включително може да претендира възстановяване на разход за гориво въз основа на заявление, подадено в предходна година, дори и такова заявление да се е отнасяло само до право на получаване на отстъпка в съответната предходна кампания), както и в кампании през следващите стопански години, като с факта на използването на Заявлението в следващи кампании/стопански години, Участникът декларира, че няма промяна в посочените в Заявлението данни и направени декларации. Ако има промяна в данните в Заявлението или в направените декларации, Участникът се задължава да подаде ново Заявление и да уведоми Синджента за актуалните си данни или за промяната.  Синджента си запазва правото да провери Заявлението, изпратените фактури и документи според Общите условия на настоящата кампания или на всяка от съответните кампании.

10.          Участникът може да подаде Заявлението и документите по т. 9 по-горе, по пощата, с куриер или да ги качи в специално разработена платформа, посочена от Синджента на www.syngenta.bg („Платформата“). Ако е избрал този начин на комуникация, Участникът следва да валидира регистрацията си в Платформата предварително, с отговор на получен от Синджента имейл, след което Участникът ползва Платформата с регистрационни данни: ЕИК номер на фирмата Участник, посочена в информацията, която съответният представител на Синджента е въвел в Системата SFDC съгласно т. 6 по-горе, и собствена парола, създадена от Участника. При изпращане или качване на документи в Платформата, Участникът следва да заличи личните данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

11.          Адрес за кореспонденция със Синджента във връзка с кампанията: Заявлението и документите по т. 9 по-горе и всякакви други документи във връзка с кампанията могат да бъдат подавани и на хартия: по пощата или с куриер, за сметка на Участника, на следния адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ №25, ет. 2, тел. +359 2 962 86 29, на вниманието на „Синджента България“ ЕООД, във връзка с кампанията „Заявка на семена царевица и участие в програма за възстановяване на разходите за гориво за сеитбата им през сезон 2023/2024“. Участниците ще получават потвърждение по електронна поща за получени от Синджента документи по пощата, с куриер или чрез Платформата, след като документите бъдат валидирани и одобрени или отказани поради несъответствие с т. 7 или т. 8 от Общите условия. В случай на получени документи с неточна или нечетлива информация (по отношение на фактурата и/или Заявлението), в рамките на 5 работни дни от получаването им Синджента ще уведоми Участника и отговарящия за него районен представител на Синджента и ще даде възможност на Участника да изпрати коректна информация и документи по горепосочените начини.

12. Разход за гориво се възстановява на Участник включително в случаите, при които няколко свързани дружества са кумулирали закупени от тях количества семена царевица, отговарящи на заявените количества семена по култура и по хибрид съгласно т. 6 по-горе. За да му бъде възстановен разхода за гориво, необходимо е Участникът да посочи тези дружества на съответния представител на Синджента в хода на изпълнението на процедурата по т. 6 по-горе. При възстановяване на разход за гориво, Синджента прави преценка и признава само онези количества семена, отговарящи на заявените от Участник в процедурата по т. 6 по-горе и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително от Участника. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 9 по-горе, само по отношение на една процедура по заявяване на количества семена царевица Синджента съгласно т. 6 по-горе. При необходимост от корекция на информацията, посочена от Участник и след това въведена от представителя на Синджента съгласно т. 6 по-горе, Участникът може да уведоми съответният представител за промяната, като представителят веднага ще въведе коригираната информация в системата.

13. Независимо от посоченото в предходните точки, Синджента разполага с определен, фиксиран размер на ресурс (бюджет) за Възстановяване на разход за гориво. В този смисъл е възможно Синджента да не е в състояние да възстанови разходите за гориво на Участник, изпълнил изискванията на настоящите Общи условия в предвидените срокове, поради настъпило изчерпване на предвидения за целта бюджет. С оглед възможността за изчерпване на предвидения бюджет преди края на кампанията, в хода на кампанията Синджента ще възстановява разходите за гориво на Участниците по реда на завяването от страна на Участници на семена царевица чрез представител на Синджента съгласно процедурата по т. 6 от настоящите Общи условия. Синджента си запазва правото да откаже възстановяване на сумата за гориво, в момента, в който предвиденият за кампанията бюджет бъде изчерпан.

14. Синджента не е обвързана да възстанови на Участник пълния размер на претендираната от същия сума за изразходвано гориво при сеитбата на царевица. Синджента ще прилага следната формула при изчислението на сумата за изразходвано гориво, която Синджента ще възстанови съобразно закупеното количество семена царевица, а именно:

За целите на кампанията се приема, че при сеитбата на една торба семена царевица се изразходват 6 литра гориво, при средна цена на горивото 2,60 лв. (два лева и шестдесет стотинки) за литър. Като пример: Участник, закупил 100 (сто) торби семена царевица ще изразходва 600 литра гориво. Броят литри се умножава по 2,60 лв. цена за литър. В резултат, Синджента ще възстанови на цитирания Участник сума в размер на общо 1560 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева). 

а) Участниците разполагат с възможност сами да изчислят сумата за разход на гориво, която Синджента ще им възстанови според количеството на закупените от тях семена царевица, като използват виртуалния калкулатор, достъпен на сайта www.syngenta.bg („Уебсайт“). [ДА СЕ ДОБАВИ ЛИНК];

б) Синджента има право да откаже да възстанови претендирана от Участник сума, която представлява горница над сумата за разход на гориво, изчислена по формулата, посочена в първия параграф на настоящата т. 14 от настоящите Общите условия.

15. Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно закупуване или заплащане на количества семена царевица, заявени от страна на Участника чрез представител на Синджента, както и за неточна, невярна или късно предоставена от Участника информация, или при други несъответствия с тези Общи условия. Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия или с условията на плащане по предоставените от Участника фактури, Синджента има право да откаже да възстанови претендираната сума за разход на гориво. При наличие на насрещни изискуеми и ликвидни вземания на Синджента към Участника, включително такива по други търговски взаимоотношения между страните, вместо да възстанови претендираната сума за изразходвано гориво на клиент, Синджента има право, по своя преценка, да направи едностранно изявление до Участника за прихващане до размера на по-малкото от двете насрещни вземания, без да е необходимо допълнително писмено споразумение между Синджента и Участника.  

16.          Всеки Участник, попълнил, потвърдил и/или подписал Заявление по т. 9, включително със средства за комуникация от разстояние и с електронен подпис, и/или изпратил фактури (при спазване на заявеното количество семена царевица, със съдействието на представител на Синждента съгласно т. 6 по-горе), и в съответните срокове, приема настоящите Общи условия на кампанията. Общите условия представляват договора между Синджента и Участника. 

17.          Синджента си запазва правото едностранно да допълва или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни до 7 (седем) дни от датата на публикуването им на Уебсайта, освен в случай на удължаване на сроковете на кампания, в който случай промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания, включително образци на документи и информация във връзка с Платформата. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва чрез адреса за кореспонденция на Синджента, посочен в т. 11 в тези Общи условия, съответно на адреса или електронната поща на Участник, посочени в Заявлението или чрез Платформата. Участникът ще получава счетоводни документи на посочения от него имейл адрес с тази цел, който може да е имейл адрес на счетоводна къща/компания. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

18.Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

Настоящата кампания не следва да се бърка с кампанията „Ранна Заявка на семена царевица и участие в програма за възстановяване на разходите за гориво от сеитбата им през сезон 2023/2024 г.“, като за последната се прилагат отделни общи условия, налични на Уебсайта.

**Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, което/който е заявил участие в кампанията „Заявка на семена царевица и участие в програма за възстановяване на разходите за гориво за сеитбата им през сезон 2023/2024“ със съдействието на представител на Синджента посредством процедурата по т. 6 от настоящите Общи условия.