Промоция Динали и Ридомил Голд Р сезон 2024

Динали и Ридомил Голд Р

Общи условия на кампания „ЗАЯВИ ДИНАЛИ™ (1л) и РИДОМИЛ ГОЛД Р™ (5кг) И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2024“

„Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №145, сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com („Синджента“) предоставя отстъпка от 3 лв. (три лева) за всеки закупен литър Динали (опаковка от 1л.) и 0,60 ст. (шестдесет стотинки) за всеки закупен килограм Ридомил Голд Р (опаковка от 5кг.) („Отстъпка“), при закупуване на:

А) минимум 33 (тридесет и три) литра Динали (1л) и 250 (двеста и петдесет) килограма Ридомил Голд Р (5кг), количество препоръчително за третиране на 500 декара лозови насаждения. Отстъпката е валидна при закупуване на посоченото минимално количество и от двата продукта - Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг), заявени с БРОНЗОВ ВАУЧЕР за директна отстъпка („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“) При закупуване на посоченото минимално количество от продуктите, заявени с БРОНЗОВ ВАУЧЕР, Отстъпката възлиза на 250 (двеста и петдесет) лева без ДДС; или

Б) минимум 98 (деветдесет и осем) литра Динали (1л) и 750 (седемстотин и петдесет) килограма Ридомил Голд Р (5кг), количество препоръчително за третиране на 1 500 декара лозови насаждения. Отстъпката е валидна при закупуване на посоченото минимално количество и от двата продукта - Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг), заявени със СРЕБЪРЕН ВАУЧЕР за директна отстъпка („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“). При закупуване на посоченото минимално количество от продуктите, заявени със СРЕБЪРЕН ВАУЧЕР,  Отстъпката  възлиза на  744  (седемстотин четиридесет и четири) лева без ДДС; или

В) минимум 195 (сто деветдесет и пет) литра Динали (1л) и 1 500 (хиляда и петстотин) килограма Ридомил Голд Р (5кг), количество препоръчително за третиране на 3 000 декара лозови насаждения. Отстъпката е валидна при закупуване на посоченото минимално количество и от двата продукта - Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг), заявени със ЗЛАТЕН ВАУЧЕР за директна отстъпка („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“). При закупуване на посоченото минимално количество от продуктите, заявени със ЗЛАТЕН ВАУЧЕР, Отстъпката възлиза на 1488 (хиляда четиристотин осемдесет и осем) лева без ДДС.

За избягване на съмнение, при използване на термина „Ваучер“ по-долу в Общите условия ще се разбира който и да било от посочените по-горе видове ваучери: БРОНЗОВ ВАУЧЕР, СРЕБЪРЕН ВАУЧЕР, ЗЛАТЕН ВАУЧЕР.

1.                    Валидното предявяване на Отстъпката след заявяването и закупуването на съответните количества от продуктите Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг) чрез съответния Ваучер (бронзов, сребърен и златен) включва всеки Участник автоматично в тегленето на томбола с награди. Томболата се провежда съгласно  следните условия:

1.1.                 Право на участие в томболата има всеки Участник, заявил и закупил съответното минимално количество от продуктите Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг) с бронзов, сребърен или златен Ваучер, който е изпълнил условията за предоставяне на Отстъпка съгласно настоящите Общи условия. За избягване на съмнение, при заявени със съответен Ваучер и закупени междинни количества от продуктите, Участникът има право на Отстъпка за цялото закупено количество съобразно   праговете за Отстъпка, но участва само в томболата само за един съответен вид награда според вида Ваучер (бронзов, сребърен или златен Ваучер), който притежава. Участието в томболата не изключва и няма отражение върху правото на Отстъпка, което Участниците имат съгласно настоящите Общи условия.

1.2.                 В зависимост от типа Ваучер (бронзов, сребърен и златен), който всеки Участник, отговарящ на условията по точка 1.1, притежава, той ще има право да участва в томболата за различен вид награда, както следва:

А) Всеки Участник, заявил своите количества Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг) чрез ЗЛАТЕН ВАУЧЕР, автоматично ще участва в томбола с голямата награда – ATV Honda - TRX 420 FourTrax Rancher 4×4 Automatic DCT IRS. Поради продължителността на кампанията Синджента си запазва правото за промяна на модела и марката, като при всички случаи стойността на наградата няма да надвишава 15000лв. без ДДС.

Б) Всеки Участник, заявил своите количества Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг) чрез СРЕБЪРЕН ВАУЧЕР, автоматично ще участва в томбола с награда – Косачка робот акумулаторна GARDENA Sileno Life 1000 Smart. Поради продължителността на кампанията Синджента си запазва правото за промяна на модела и марката, като при всички случаи стойността на наградата няма да надвишава 3500 лв. без ДДС.

В) Всеки Участник, заявил своите количества количества от Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг) чрез БРОНЗОВ ВАУЧЕР, автоматично ще участва в томболата с награда – самоходна косачка HUSQVARNA LC 353 AWD. Поради продължителността на кампанията Синджента си запазва правото за промяна на модела и марката, като при всички случаи стойността на наградата няма да надвишава 2000 лв. без ДДС.

1.3.                 Печелившият Участник няма право да претендира паричната равностойност на наградата или да изисква замяната й с различен продукт.

1.4.                 Печелившите Участници за всяка една от трите награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип не по-късно от 18.12.2024 г. в присъствието на нотариус. В допълнение към печелившите Участници, за всяка една от наградите ще бъдат изтеглени и по двама допълнителни Участници, които са съответно първи и втори резервен победител по отношение на тази награда. Победителите за всяка награда се обявяват официално на Уебсайта (както е посочен в т. 14) на „Синджента България“ ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни след тяхното изтегляне.

1.5.                 В срок от 5 (пет) работни дни от провеждането на томболата, печелившите Участници се уведомяват за резултатите от томболата и се канят да получат спечелената от тях награда на посочените във Ваучера данни за контакт с тях. При отказ да бъде получена наградата, както и при невъзможност да се установи контакт с печеливш Участник или липса на отговор от негова страна в рамките на 5 работни дни, се приема, че съответният Участник се отказва от правото си да получи спечелената награда и то преминава към Участника, изтеглен като първа резерва за съответната награда. Същите правила се отнасят и по отношение на връчването на наградата на резервите.

2.                    (изм., считано от 07.05.2024 г.) Отстъпката е валидна единствено за количества Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг), заявени с Ваучер в периода между 01.02.2024 г. и 30.06.2024 г. включително, и съответно закупени чрез дистрибутор на Синджента не по-късно от 15.07.2024 г. включително, до изчерпване на количествата и впоследствие оползотворени за третиране на обработваеми площи от Участника или от свързано с Участника лице, посочено във Ваучера.

3.                    Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника да получи Отстъпка при закупуване на съответното количество Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг) на Синджента, посочено във Ваучера, и при спазване на изискването за минималните количества за съответния Ваучер, посочени по-горе, без значение от кой дистрибутор на Синджента са закупени продуктите. Синджента изплаща Отстъпката, само ако Участникът или посочено във Ваучера свързано лице изпълни (закупи) точно тези количества от продуктите така, както са предварително заявени във Ваучера, в периода за закупуване по точка 2 по-горе. Отстъпка не се изплаща в следните случаи: а) За закупени количества Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг) надвишаващи предварително заявените във Ваучера и които не са включени във Ваучера; или б) ако Участникът закупи количество Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг) по-малко от предварително заявените във Ваучера; или в) ако вида и обема на опаковките на закупените продукти съгласно фактурата са различни от предлаганите опаковки на пазара от Синджента България ЕООД и посочените в тези Общи условия. Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 6 по-долу.

4.                    Ваучер се счита за валиден при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг) и наличие на уникален сериен номер на Ваучера, генериран от Платформата (както е описана в т. 9) на Уебсайта. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация и декларира и гарантира, че свързаните с него лица, посочени във Ваучера, са дали своето съгласие да бъдат посочени във Ваучера на Участника и в случай че бъдат поискани, да бъдат представени копия от издадени на тяхно име фактури за закупени съответните количества от продуктите при претендиране на Отстъпката и Наградата от и в полза на Участника по реда на тези Общи условия. Синджента не носи отговорност във връзка с условията на кампанията спрямо посочените свързани лица, а само спрямо Участника. В случай на каквито и да е претенции от страна на свързани с Участника лица, отправени към Синджента, Участникът носи отговорност за пълно обезщетяване на Синджента за всякакви вреди и разходи по и във връзка с претенциите.

5.                    (изм., считано от 07.05.2024 г.) Ваучерът се попълва, потвърждава и/или подписва от Участника в срок до 30.06.2024 г. Това може да бъде извършено (i) самостоятелно от Участника в електронната Платформа за Ваучери на Уебсайта на Синджента, като в този случай Ваучерът се запазва веднага в Платформата или (ii) в електронна форма на таблет или чрез друго мобилно устройство, като в този случай Участникът ще получи имейл след 30.06.2024 г., с който ще бъде уведомен, че съответният Ваучер е успешно запазен в Платформата. При запазване на Ваучера в Платформата върху него се генерира уникален сериен номер. Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на обикновения електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис.

6.                    За избягване на съмнение, в рамките на настоящата кампания всеки Участник има право да претендира за Отстъпка за количества от продукта Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг), заявени само чрез един Ваучер. Заявените с Ваучера количества от продукта Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг) могат да бъдат променени от Участника по същия начин, по който същите са първоначално заявени – чрез електронната Платформа за Ваучери на Уебсайта на Синджента. При всички случаи старият Ваучер се анулира и се създава нов Ваучер с новите (точни) количества, при следване на процедурата по точка 5 от Общите условия. Нов Ваучер може да се издаде само ако общото количество (литри, килограми, опаковки) от продуктите, е равно или по-голямо от заявеното със стария Ваучер и периодът за заявки по точка 2 по-горе не е изтекъл. Старият Ваучер става невалиден.

7.                    Отстъпката е валидна само за количествата от продукта Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг), описани във Ваучера, заявени и закупени от посочените във Ваучера Участник и свързани лица при спазване на сроковете и в съответствие с настоящите Общи условия. Отстъпката е валидна само за посочените количества, закупени за третиране на обработвани площи от Участника или от посочените във Ваучера лица през сезон 2024 и Синджента си запазва правото да изиска документи, включително фактури, доказващи това.

8.                    Отстъпката се изплаща въз основа на коректно попълнено, изрядно и подписано от Участника Заявление за изплащане на отстъпки за участие в кампании на

„Синджента България“ ЕООД съгласно образец, който можете да намерите на: www.syngenta.bg („Заявление“) или на електронната Платформа за Ваучери на Синджента. Изплащането се осъществява по посочената в Заявлението банкова сметка (IBAN) в срок до 31.12.2024 г. Синджента си запазва правото по всяко време да поиска от Участника и копия на съответните фактури, удостоверяващи закупените количества (литри, килограми, опаковки) Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг), без значение от кои дистрибутори на Синджента. Ако бъдат изискани, копията на фактурите трябва да бъдат качени в Платформата по т. 9 по-долу или изпратени от Участника по пощата или по куриер не по-късно от 15.10.2024 г., посочената дата включително. В случай, че копия от фактурите бъдат изискани от Синджента на или след 11.10.2024 г., същите следва да бъдат предоставени не по-късно от 5 календарни дни след поискването. При всички случаи копията от фактурите следва да бъдат качени/ изпратени със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

8а. Участникът подава едно Заявление, независимо дали Участникът участва в една или в повече от една кампания на Синджента през съответния сезон, или през предишни или следващи сезони/стопански години. Синджента си запазва правото да провери Заявлението, качените/ изпратените фактури и документи според Общите условия на всяка от съответните кампании. Участниците имат право на Отстъпка съгласно настоящите Общи условия и при наличието на Заявление, подадено в предишни кампании на Синджента, ако данните в такова Заявление са коректни. При необходимост, всеки Участник може да актуализира данните в Заявлението чрез Платформата.

9.                    Участникът подава своето Заявление и документите по т. 8, ако бъдат поискани, като ги качи в специално разработена Платформа, посочена от Синджента на www.syngenta.bg („Платформата“) или като ги изпрати на Синджента по пощата или чрез куриер на посочения в т. 10 адрес. Заявлението и документите по т. 8, изпратени по поща/куриер, ще бъдат качени от Синджента в Платформата. Участникът следва да валидира регистрацията си в Платформата предварително, с отговор на получен от Синджента имейл, след което Участникът ползва Платформата с регистрационни данни: ЕИК номер на фирмата Участник, посочена във Ваучера, и собствена парола, създадена от Участника. При изпращане или качване на документи в Платформата, Участникът следва да заличи личните данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

10.                  Адрес за кореспонденция със Синджента във връзка с кампанията: Заявлението и документите по т. 8 и всякакви други документи във връзка с кампанията могат да бъдат подавани на хартия по пощата или с куриер, за сметка на Участника, на следния адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ № 25, ет. 2, тел. +359 2 962 86 29, на вниманието на „Синджента България“ ЕООД“, или качвани в Платформата за ваучери на Уебсайта на „Синджента България“ ЕООД, във връзка с кампанията „ЗАЯВИ ДИНАЛИ (1л) и РИДОМИЛ ГОЛД Р (5кг) И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2024“. Участниците ще получават потвърждение по електронна поща за получени от Синджента документи, след като документите бъдат валидирани и одобрени или отказани поради несъответствие с т. 7 или т. 8 от Общите условия. По същия начин Участниците ще бъдат информирани и за необходимостта за предоставяне на допълнителни документи, включително фактури, във връзка с претендираната Отстъпка. В случай на получени документи с неточна или нечетлива информация, в рамките на 5 работни дни от получаването им Синджента ще уведоми Участника и отговарящия за него районен представител на Синджента и ще даде възможност на Участника да изпрати коректна информация и документи по горепосочените начини.

11.                  Отстъпка се изплаща на Участника и в случаите, когато няколко свързани дружества са кумулирали закупени от тях количества Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг), отговарящи на заявените количества в един Ваучер. За да получи Отстъпката на база кумулирани количества от продукта Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг), закупени от други (свързани) дружества, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Ваучера тези дружества. При необходимост, Участникът може да попълни ИСКАНЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ВАУЧЕРИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ на „Синджента България“ ЕООД (формата е налична на Платформата за Ваучери на Уебсайта на Синджента) и да коригира посочената във Ваучера информация за свързаните с Участника лица. При изплащане на Отстъпката, Синджента прави преценка и признава само онези количества от продуктите, отговарящи на заявените във Ваучера, и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Ваучера и използвани за третиране на обработвани площи. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и при поискване от страна на Синджента може да бъде представена като доказателство за закупуване на количества Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг) по смисъла на точка 8 само към един Ваучер. Няма пречка да бъде представена фактура, която вече е използвана от Участника като доказателство за закупуване на различен продукт за целите на други кампании на Синджента.

12.                  Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно закупуване или късно заплащане на количества от продукта Динали (1л) и Ридомил Голд Р (5кг), посочени във Ваучера от страна на Участника, както и за неточна, невярна или късно предоставена от Участника информация , или при други несъответствия с тези Общи условия. Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия или с условията на плащане по предоставените от Участника фактури, Синджента има право да откаже предоставяне на Отстъпката и/или включване на Участника в томболата по т. 1 по-горе. При наличие на насрещни изискуеми и ликвидни вземания на Синджента към Участника, включително такива по други търговски взаимоотношения между страните, Синджента има право, по своя преценка, да направи едностранно изявление до Участника за прихващане до размера на по-малкото от двете насрещни вземания, без да е необходимо допълнително писмено споразумение между Синджента и Участника.

13.                  Всеки Участник, попълнил, потвърдил и/или подписал Ваучер и/или Заявление по т. 8, включително със средства за комуникация от разстояние и с електронен подпис, приема настоящите Общи условия на кампанията. Ваучерът и Общите условия заедно представляват договора между Синджента и Участника.

14.                  Синджента си запазва правото едностранно да допълва или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни след 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“), освен в случай на удължаване на сроковете на кампания, в който случай промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания включително образци на документи и информация във връзка с Платформата. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва чрез Платформата. Участникът ще получава счетоводни документи на посочения от него имейл адрес с тази цел, който може да е имейл адрес на счетоводна къща/компания. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

15.                  Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

*Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Ваучер за участие в есенната кампания „ЗАЯВИ ДИНАЛИ (1л) и РИДОМИЛ ГОЛД Р (5кг) И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2024“.


 

 

Изтеглете Заявление Промоции 2023/2024

Екип експерти Растителна защита