Ранна заявка семена Царевица 2020г


ВажноСрокът за закупуване и заплащане към дистрибутора на количествата семена, за които е подписан Ваучер по кампания "Ранна заявка на семена Царевица от Синджента сезон 2019/2020" се удължава от 28.02.2020г на 31.03.2020г. (точка 2 от Общите условия).

Останалите срокове по кампанията се запазват.


Общи условия на кампанията „Ранна заявка на семена Царевица от Синджента сезон 2019/2020“


Синджента България ЕООД, ЕИК 200423493, Номер по ДДС: BG200423493, с адрес на регистрация: София 1784, бул. Цариградско шосе № 115 M, Хермес парк, сграда Д, ет. 6, тел.: 02/8004000; факс: 02/8004099 („Синджента“) предоставя 10 лв. (десет лева) отстъпка („Отстъпката“) за всяка торба хибридни семена царевица, заявени с ваучер за ранна заявка („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* и в последствие закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“), а именно:
1. Синджента предлага Отстъпката, при заявени и закупени количества от минимум 10 торби семена царевица, чрез Ваучер и в съответствие с настоящите Общи условия. Всяка торба ще съдържа 50 000 семена царевица, третирани с фунгицид, от хибридните семена, описани във Ваучера.
2. Отстъпката е валидна единствено за семената, заявени с Ваучер в периода между 01.09.2019 г. и 20.12.2019 г. включително, и съответно закупени и заплатени на дистрибутора не по-късно от 28.02.2020 г. включително, до изчерпване на количествата.
3. Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника да получи отстъпка при закупуване на количеството торби семена на Синджента от фирмата дистрибутор, посочени във Ваучера. Синджента изплаща Отстъпката само ако Участникът изпълни (закупи) точно тези количества семена по култура и по хибрид (царевица) така, както са предварително заявени във Ваучера, в периода за закупуване по точка 2 по-горе.

Отстъпка не се изплаща в следните случаи: а) За закупени количества семена надвишаващи предварително заявените във Ваучера по култура и по хибрид (царевица) и те не са включени във Ваучера; или б) ако Участникът закупи количества семена по-малко от предварително заявените във Ваучера по култура и по хибрид (царевица). Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 7 по-долу.
4. Ваучер се счита за валиден при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества семена по култура и по хибрид и наличие на уникален сериен номер и ако Ваучерът е подаден в срока до 20.12.2019 г. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация.
5. Ваучерът се попълва и подписва от Участника в електронна форма на таблет и се запазва в специално разработена за целта система на Синджента („Системата“). Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на електронния подпис е равностойна на саморъчния подпис.
6. При запазване на Ваучера в Системата върху него се генерира уникален сериен номер и попълненият Ваучер се изпраща на посочен от Участника имейл адрес. По искане на Участника, районният представител на Синджента издава на хартиен носител талон за заявени количества торби с хибридни семена за участие в кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента сезон 2019/2020“ („Талон“), в който отразява уникалния сериен номер на Ваучера от Системата и съответните количества заявени хибридни семена. Талонът се подписва от Участника и районния представител на Синджента в два екземпляра, по един за всеки.   
7. В случай че Участник желае да промени заявените с Ваучера количества хибридни семена, той се свързва с районния представител на Синджента и иска да му бъде издаден нов Ваучер с променените (точни) количества (заменени, увеличени, добавени и др.), при следване на процедурата по точки 5 и 6 от Общите условия. Нов Ваучер се издава само ако общото количество (брой торби) хибридни семена царевица, е равно или по-голямо от заявеното със стария Ваучер и периодът за заявки по точка 2 по-горе не е изтекъл. Старият Ваучер става невалиден. За извършените операции с Ваучера се изпраща съответен имейл до Участника.

8. Отстъпката е валидна само за хибридните семена царевица, описани във Ваучера, заявени и закупени в съответствие с изискванията описани в точка 2 и точка 3 от настоящите Общи условия. Отстъпката е валидна само за семена, закупени за засяване на обработвани площи от Участника през сезон 2019-2020 и Синджента си запазва правото да изиска документи, доказващи това.

9. Отстъпката се изплаща на Участника от Синджента по посочена от него банкова сметка (IBAN) в срок до 01.08.2020 г. въз основа на изпратени по пощата коректно попълнени и изрядни: а) Заявление за изплащане на суми от отстъпка за участие в кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента сезон 2019/2020”, подписано от Участника ; и б) копия на фактурите, удостоверяващи закупените количеста (брой торби) хибридни семена, без значение от кои дистрибутори на Синджента. Пратката с документите по предходното изречение трябва да бъде с пощенско клеймо не по-късно от 01.06.2020 г.
10. Отстъпка се изплаща на Участника и в случаите когато няколко дружества са кумулирали закупени от тях количества хибридни семена (царевица), отговарящи на заявените количества семена по култура и по хибрид в един Ваучер. За да получи Отстъпката на база кумулирани количества хибридни семена, закупени от други (свързани) дружества, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Ваучера тези дружества. При изплащане на Отстъпката, Синджента прави преценка и признава само онези количества хибридни семена, отговарящи на заявените във Ваучера и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Ваучера. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 9 само към един Ваучер за семена царевица.

11. Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно заплащане на количества семена, посочени във Ваучера от страна на Участника, както и за неточна и невярна информация попълнена в заявлението по точка 9.
12. Всеки Участник, подписал електронно Ваучер, приема настоящите Общи условия на кампанията.
13. Синджента си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни до 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“). Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва до адреса за кореспонденция, както и по телефон, факс или до електронната поща, записани в Общите условия или във Ваучера. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.
14. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.
15. В случай на несъответствия между настоящите Общи условия и Ваучера, текстът на Ваучера е с предимство.

* Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Ваучер за ранна заявка за участие в кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента за сезон 2019/2020 година“.

Участникът потвърждава, че данните във  Ваучер са пълни, верни и точни. Всички лични данни се третират от „Синджента България“ ЕООД като поверителни и се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни. С включването cи в  кампанията „Ранна заявка на семена и царeвица от Синджента сезон 2019/2020“ Участникът или долуподписаното лице предоставя доброволно личните си данни, а именно: (имена, адрес, телефон, имейл) и дава изричното cи съгласие тези данни да бъдат събирани, обработвани с автоматични и/или неавтоматични средства, администрирани и използвани от „Синджента България” ЕООД или друго дружество - част от групата Синджента*, за целите на кампанията. За повече информация как Синджента обработва личните данни, събрани чрез Уебсайта или по друг начин, и Вашите права, моля, проверете Декларацията за поверителност и Политиката за ползване на „бисквитки“ („cookies“), публикувани на www.syngenta.bg.

Термините, използвани в този Ваучер, имат значението, дадено им в Общите условия за участие в кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента за сезон 2019/2020“ на „Синджента България“ ЕООД.
* Списък на дружествата от групата Синджента, получатели на личните данни на Участника, е достъпен на Уебсайта.