Ранна Заявка на семена царевица и участие в програма за възстановяване на разходите за гориво за сеитбата им през сезон 2023/2024 (Енергия за добиви)

  • Възможност за поръчка на желаните хибриди преди изчерпването им
  • Бонус 10 лв на торба
  • Поръчка на минимум 10 торби
  • Програма за възстановяване на разходите за гориво за сеитбата им през сезон 2023/2024
  • Заявка до 22.12.2023
  • Обърнете се към търговец на Синджента ТУК
Syngenta vouchers 2023

 

Общи условия на кампанията „Ранна Заявка на семена царевица и участие в програма за възстановяване на разходите за гориво за сеитбата им през сезон 2023/2024 (Енергия за добиви)

„Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ № 145, сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com („Синджента“) предоставя на клиентите си кумулативно следните възможности в рамките на кампанията:

А) Да получат отстъпка („Отстъпката“) в размер на 10 лв. (десет лева) за всяка торба семена царевица, 

и

Б) В допълнение на Отстъпката и при спазване на изискванията, посочени по-долу, да им бъдат възстановени разходите за гориво, употребено при сеитбата на семена царевица на Синджента ("Възстановяване на разход за гориво“),

при заявени с ваучер („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“ и в множествено число „Участници“)* и впоследствие закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“) семена царевица на Синджента през сезон 2023/2024, както следва:

1.Синджента предлага Отстъпката при заявени чрез Ваучер и закупени в съответствие с Общите условия, количества от минимум 10 (десет) торби семена царевица на Синджента. Всяка торба ще съдържа минимум 50 000 (петдесет хиляди) семена царевица, третирани с фунгицид или фунгицид и инсектицид, от семената, описани във Ваучера. 

2. Синджента предлага Възстановяването на разход за гориво, при заявени чрез Ваучер и закупени в съответствие с настоящите Общи условия количества семена царевица на Синджента, на следните Участници:

а)  на нови клиенти на Синджента, които заявят и закупят количество от минимум 100 (сто) торби със семена царевица на Синджента през сезон 2023/2024 г. (за „нови клиенти“ се считат лицата, които не са закупили семена царевица от Синджента в предходния сезон 2022/2023 г.) 

б) на лоялни клиенти на Синджента, които заявят и закупят 20% по-голямо количество семена царевица спрямо закупеното от тях количество в предходния сезон 2022/2023 г., но във всеки случай не по-малко от 100 торби семена царевица на Синджента (за „лоялни клиенти“ се считат лицата, които са закупили каквото и да било количество семена царевица от Синджента в предходния сезон 2022/2023 г.) 

3.Правото на Отстъпка и правото на Възстановяване на разход за гориво, са валидни по отношение на семена царевица на Синджента, заявени с Ваучер в периода 25.09.2023 г. - 22.12.2023 г. включително, и съответно закупени чрез дистрибутор на Синджента не по-късно от 30.06.2024 г. включително или до изчерпване на количествата. Правото на Възстановяване на разход за гориво, се отнася само и единствено до горивото, употребено при сеитбата на заявените и закупени съгласно предходното изречение количества семена царевица на Синджента. 

4.Правото на Отстъпка и правото на Възстановяване на разход за гориво, са в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника да получи Отстъпка и да се възползва от Възстановяване на разход за гориво, при закупуване на количеството торби семена царевица на Синджента, посочено във Ваучера, и при спазване на изискването за минимално количество по т.1. и т. 2, букви а) и б) по-горе, без значение от кой дистрибутор на Синджента. Синджента изплаща Отстъпката и възстановява разхода за гориво само ако Участникът изпълни (закупи) точно тези количества семена по култура и по хибрид (царевица) така, както са предварително заявени във Ваучера, в периода за закупуване по точка 3 по-горе. 

4а. Отстъпка не се изплаща в следните случаи: 

а) За закупени количества семена, надвишаващи предварително заявените във Ваучера по култура и по хибрид (царевица) и които не са включени във Ваучера; или

б) ако Участникът закупи количество семена, по-малко от предварително заявеното във Ваучера по култура и по хибрид (царевица). Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 7 по-долу.

4б. Разход за гориво не се възстановяват в следните случаи: 

а) За закупено количество семена царевица, надвишаващо предварително заявените във Ваучера и което не е включено във Ваучера; или 

б) ако Участникът закупи количества семена царевица, по-малки от предварително заявените във Ваучера. Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 7 по-долу; 

в) в случай че към момента на предявяване на искането за възстановяване на разход от страна на Участник, определеният в кампанията на Синджента, бюджет за Възстановяване на разход за гориво, вече е изчерпан съгласно т. 13 от настоящите Общи условия по-долу; 

г) в случай че Участник претендира сума за разход на гориво, която надвишава сумата, изчислена по формулата съгласно т. 14 от настоящите Общи условия, Синджента си запазва правото да не възстанови на съответния Участник разликата между претендираната от последния сума и сумата, изчислена по формулата съгласно т. 14 по-долу.

5.Ваучер се счита за валиден при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества семена по култура и по хибрид (царевица) и наличие на уникален сериен номер, както и ако Ваучерът е подаден чрез представител на Синджента в срока до 22.12.2023 г. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация и декларира и гарантира, че свързаните с него лица, посочени във Ваучера, са дали своето съгласие да бъдат посочени във Ваучера на Участника и да бъдат представени копия от издадени на тяхно име фактури за закупени количества семена царевица при претендиране на Отстъпка и Възстановяване на разход за гориво от и в полза на Участника, по реда на точки 9 и следв. по-долу. Синджента не носи отговорност във връзка с условията на кампанията спрямо посочените свързани лица, а само спрямо Участника. В случай на каквито и да е претенции от страна на свързани с Участника лица, отправени към Синджента, Участникът носи отговорност за пълно обезщетяване на Синджента за всякакви вреди и разходи по и във връзка с претенциите.

6Ваучерът се попълва, потвърждава и/или подписва от Участника в електронна форма на таблет или чрез средства за комуникация от разстояние и се запазва в системата на Синджента. При запазване на Ваучера в системата на Синджента върху него се генерира уникален сериен номер и попълненият Ваучер се изпраща на посочен от Участника във Ваучера имейл адрес. Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на обикновения електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис. 

7.В случай че Участник желае да промени заявените с Ваучера количества торби със семена царевица, той се свързва с районния представител на Синджента и иска да му бъде издаден нов Ваучер с променените (точни) количества (заменени, увеличени, добавени и др.), при следване на процедурата по точка 6 от Общите условия. Нов Ваучер се издава само ако общото количество (брой торби) семена царевица, е равно на или по-голямо от заявеното със стария Ваучер и периодът за заявки по точка 3 по-горе не е изтекъл. Старият Ваучер става невалиден. За извършените операции с Ваучера се изпраща съответен имейл до Участника.

8.Правото на Отстъпка и правото на Възстановяване на разход за гориво, са валидни само по отношение на количеството семена царевица, описани във Ваучера, заявени и закупени от посочените във Ваучера Участник и свързани лица от дистрибутор на Синджента, при спазване на сроковете и в съответствие с настоящите Общи условия. Правото на Отстъпка и на Възстановяване на разход за гориво, са валидни само за семена царевица, закупени с цел засяване върху площи, обработвани от Участника или от посочените във Ваучера лица през сезон 2023/2024 и Синджента си запазва правото да изиска документи, доказващи това.

9. Отстъпката и сумата за Възстановяване на разход за гориво, се превеждат от Синджента по сметка на Участника в лева, по посочена от последния банкова сметка (IBAN) в срок до 01.09.2024 г., въз основа на изпратени по пощата, по куриер или в електронен вид (съгласно следващите точки) коректно попълнени и изрядни: 

а) Заявление за участие в кампании на „Синджента България“ ЕООД, съгласно образец, който можете да намерите на: www.syngenta.bg („Заявление“), подписано от Участника; и 

б) копия на фактурите, удостоверяващи закупените количества (брой торби) семена царевица, без значение от кои дистрибутори на Синджента, със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

Пратката с документите по предходните букви а) и б), трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо или качени чрез Платформата по т. 10 по-долу, не по-късно от 31.07.2024г., посочената дата включително.

9а. Участникът подава по начините описани в т. 10 по-долу, едно Заявление, независимо дали Участникът участва в една или в повече кампании на Синджента през съответния сезон, или през следващ сезон/стопански години. Участникът има право да ползва Заявлението, подадено през предходна стопанска година, в настоящата кампания (включително може да претендира възстановяване на разход за гориво въз основа на заявление, подадено в предходна година, дори и такова заявление да се е отнасяло само до право на получаване на отстъпка в съответната предходна кампания), както и в кампании през следващите стопански години, като с факта на използването на Заявлението в следващи кампании/стопански години, Участникът декларира, че няма промяна в посочените в Заявлението данни и направени декларации. Ако има промяна в данните в Заявлението или в направените декларации, Участникът се задължава да подаде ново Заявление и да уведоми Синджента за актуалните си данни или за промяната.  Синджента си запазва правото да провери Заявлението, изпратените фактури и документи според Общите условия на настоящата кампания или на всяка от съответните кампании. 

10.Участникът може да подаде Заявлението и документите по т. 9 по-горе, по пощата, с куриер или да ги качи в специално разработена платформа, посочена от Синджента на www.syngenta.bg („Платформата“). Ако е избрал този начин на комуникация, Участникът следва да валидира регистрацията си в Платформата предварително, с отговор на получен от Синджента имейл, след което Участникът ползва Платформата с регистрационни данни: ЕИК номер на фирмата Участник, посочена във Ваучера, и собствена парола, създадена от Участника. При качване на документи в Платформата, Участникът следва да заличи личните данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

11.Адрес за кореспонденция със Синджента във връзка с кампанията: Заявлението и документите по т. 9 по-горе и всякакви други документи във връзка с кампанията могат да бъдат подавани и на хартия: по пощата или с куриер, за сметка на Участника, на следния адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ №25, ет. 2, тел. +359 2 962 86 29, на вниманието на „Синджента България“ ЕООД, във връзка с кампанията „Ранна Заявка на семена царевица и участие в програма за възстановяване на разходите за гориво за сеитбата им през сезон 2023/2024 (Енергия за добиви)“. Участниците ще получават потвърждение по електронна поща за получени от Синджента документи по пощата, с куриер или чрез Платформата, след като документите бъдат валидирани и одобрени или отказани поради несъответствие с т. 7 или т. 8 от Общите условия. В случай на получени документи с неточна или нечетлива информация, в рамките на 5 работни дни от получаването им Синджента ще уведоми Участника и отговарящия за него районен представител на Синджента и ще даде възможност на Участника да изпрати коректна информация и документи по горепосочените начини.

12. Отстъпка се изплаща на Участник и разход за гориво му се възстановява, и в случаите, при които няколко свързани дружества са кумулирали закупени от тях количества семена царевица, отговарящи на заявените количества семена по култура и по хибрид в един Ваучер. За да получи Отстъпката, съответно, за да му бъде възстановен разхода за гориво, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Ваучера тези дружества. При изплащане на Отстъпката, съответно, при възстановяване на разход за гориво, Синджента прави преценка и признава само онези количества семена, отговарящи на заявените във Ваучера и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Ваучера. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 9 по-горе, само към един Ваучер. При необходимост, Участникът може да попълни ИСКАНЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ВАУЧЕРИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ на „Синджента България“ ЕООД (формата е налична на www.syngenta.bg) и да коригира посочената във Ваучера информация за свързаните с Участника лица.

13. Независимо от посоченото в предходните точки, Синджента разполага с определен, фиксиран размер на ресурс (бюджет) за Възстановяване на разход за гориво. В този смисъл е възможно Синджента да не е в състояние да възстанови разходите за гориво на Участник, изпълнил изискванията на настоящите Общи условия в предвидените срокове, поради настъпило изчерпване на предвидения за целта бюджет. С оглед възможността за изчерпване на предвидения бюджет преди края на кампанията, в хода на кампанията Синджента ще възстановява разходите за гориво на Участниците по реда на завяването от тяхна страна чрез Ваучер на семената царевица. Синджента си запазва правото да откаже възстановяване на сумата за гориво, в момента, в който предвиденият за кампанията бюджет бъде изчерпан.

14. Синджента не е обвързана да възстанови на Участник пълния размер на претендираната от същия сума за изразходвано гориво при сеитбата на царевица. Синджента ще прилага следната формула при изчислението на сумата за изразходвано гориво, която Синджента ще възстанови съобразно закупеното количество семена царевица, а именно:

За целите на кампанията се приема, че при сеитбата на една торба семена царевица се изразходват 6 литра гориво, при средна цена на горивото 2,60 лв. (два лева и шестдесет стотинки) за литър. Като пример: Участник, закупил 100 (сто) торби семена царевица ще изразходва 600 литра гориво. Броят литри се умножава по 2,60 лв. цена за литър. В резултат, Синджента ще възстанови на цитирания Участник сума в размер на общо 1560 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева). 

а) Участниците разполагат с възможност сами да изчислят сумата за разход на гориво, която Синджента ще им възстанови според количеството на закупените от тях семена царевица, като използват виртуалния калкулатор, достъпен на сайта www.syngenta.bg („Уебсайт“). 

б) Синджента има право да откаже да възстанови претендирана от Участник сума, която представлява горница над сумата за разход на гориво, изчислена по формулата, посочена в първия параграф на настоящата т. 14 от настоящите Общите условия.

15. Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно закупуване или заплащане на количества семена царевица, посочени във Ваучера от страна на Участника, както и за неточна и невярна информация, предоставена от Участника, или при други несъответствия с тези Общи условия. Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия или с условията на плащане по предоставените от Участника фактури, Синджента има право да откаже да изплати Отстъпката или да възстанови претендираната сума за разход на гориво. При наличие на насрещни изискуеми и ликвидни вземания на Синджента към Участника, включително такива по други търговски взаимоотношения между страните, вместо да изплати Отстъпката или да възстанови претендираната сума за изразходвано гориво на клиент, Синджента има право, по своя преценка, да направи едностранно изявление до Участника за прихващане до размера на по-малкото от двете насрещни вземания, без да е необходимо допълнително писмено споразумение между Синджента и Участника. 

16.Всеки Участник, попълнил, потвърдил и/или подписал Ваучер и/или Заявление по т. 9, включително със средства за комуникация от разстояние и с електронен подпис, и/или изпратил фактури при спазване на направена заявка с Ваучер и в съответните срокове, приема настоящите Общи условия на кампанията. Ваучерът и Общите условия заедно представляват договора между Синджента и Участника. 

17.Синджента си запазва правото едностранно да допълва или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни до 7 (седем) дни от датата на публикуването им на Уебсайта, освен в случай на удължаване на сроковете на кампания, в който случай промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания, включително образци на документи и информация във връзка с Платформата. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва чрез адреса за кореспонденция на Синджента, посочен в т. 11 в тези Общи условия, съответно на адреса или електронната поща на Участник, посочени във Ваучера или чрез Платформата. Участникът ще получава счетоводни документи на посочения от него имейл адрес с тази цел, който може да е имейл адрес на счетоводна къща/компания. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

18.Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

*Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Ваучер за участие в кампанията „Ранна Заявка на семена царевица и участие в програма за възстановяване на разходите за гориво за сеитбата им през сезон 2023/2024 (Енергия за добиви)“.