Ранна Заявка Семена Слънчоглед 2023/2024

  • Възможност за поръчка на желаните хибриди преди изчерпването им
  • Бонус 10 лв на торба
  • Поръчка на минимум 10 торби
  • Заявка до 23.02.2024
  • Обърнете се към търговец на Синджента ТУК

 

Syngenta vouchers 2023

Общи условия на кампанията „Ранна заявка на семена слънчоглед от Синджента сезон 2023/2024“

„Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №145, сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com („Синджента“) предоставя 10 лв. (десет лева) отстъпка („Отстъпката“) за всяка торба хибридни семена слънчоглед, внесени в България и разпространявани от Синджента, заявени с ваучер за ранна заявка („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* и в последствие закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“), а именно:

1. Синджента предлага Отстъпката, при заявени и закупени количества от минимум 10 торби семена слънчоглед, чрез Ваучер и в съответствие с настоящите Общи условия. Всяка торба ще съдържа 150 000 семена слънчоглед, третирани с фунгицид, от хибридните семена, описани във Ваучера.

2. Отстъпката е валидна единствено за семената, заявени с Ваучер в периода между 25.09.2023 г. и 23.02.2024 г. включително, и съответно закупени от дистрибутора не по-късно от 30.06.2024 г. включително, до изчерпване на количествата.

3. Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника да получи отстъпка при закупуване на количеството торби семена на Синджента, посочени във Ваучера, без значение от кой дистрибутор. Синджента изплаща Отстъпката само ако Участникът изпълни (закупи) точно тези количества семена по култура и по хибрид (слънчоглед) така, както са предварително заявени във Ваучера, в периода за закупуване по точка 2 по-горе. 

Отстъпка не се изплаща в следните случаи: 

а) За закупени количества семена надвишаващи предварително заявените във Ваучера по култура и по хибрид (слънчоглед) и които не са включени във Ваучера;

б) В случай че Участникът закупи количества семена по-малко от предварително заявените във Ваучера по култура и по хибрид (слънчоглед). Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 7 по-долу;

в) В случай че при изрично искане от страна на Синджента, Участник не изпрати документите по т. 9а, букви а) и б) по-долу по начина и в предвидения срок съгласно т. 9а, буква в) по-долу. 

4. Ваучер се счита за валиден при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества семена по култура и по хибрид и наличие на уникален сериен номер и ако Ваучерът е подаден в срока до 23.02.2024 г. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация и декларира и гарантира, че свързаните с него лица, посочени във Ваучера, са дали своето съгласие да бъдат посочени във Ваучера на Участника и да бъдат представени копия от издадени на тяхно име фактури за закупени количества хибридни семена при претендиране на Отстъпката от и в полза на Участника по реда на точки 9 и следв. по-долу. Синджента не носи отговорност във връзка с условиятa на кампанията спрямо посочените свързани лица, а само спрямо Участника. В случай на каквито и да е претенции от страна на свързани с Участника лица, отправени към Синджента, Участникът носи отговорност за пълно обезщетяване на Синджента за всякакви вреди и разходи по и във връзка с претенциите.

5. Ваучерът се попълва, потвърждава и/или подписва от Участника в електронна форма на таблет или чрез средства за комуникация от разстояние и се запазва в системата на Синджента. При запазване на Ваучера в системата на Синджента върху него се генерира уникален сериен номер и попълненият Ваучер се изпраща на посочен от Участника във Ваучера имейл адрес. Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на обикновения електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис.

6. По искане на Участника, Синджента издава на хартиен носител талон за заявени количества торби с хибридни семена за участие в кампанията „Ранна заявка на семена слънчоглед от Синджента сезон 2023/2024“ („Талон“), в който отразява уникалния сериен номер на Ваучера от системата на Синджента и съответните количества заявени хибридни семена. Талонът се подписва от името на Синджента и се изпраща на Участника.

7. В случай че Участник желае да промени заявените с Ваучера количества хибридни семена, той се свързва с районния представител на Синджента и иска да му бъде издаден нов Ваучер с променените (точни) количества (заменени, увеличени, добавени и др.), при следване на процедурата по точки 5 и 6 от Общите условия. Нов Ваучер се издава само ако общото количество (брой торби) хибридни семена слънчоглед, е равно или по-голямо от заявеното със стария Ваучер и периодът за заявки по точка 2 по-горе не е изтекъл. Старият Ваучер става невалиден. За извършените операции с Ваучера се изпраща съответен имейл до Участника.

8. Отстъпката е валидна само за количествата хибридни семена слънчоглед, описани във Ваучера, заявени и закупени от посочените във Ваучера Участник и свързани лица при спазване на сроковете и в съответствие с настоящите Общи условия. Отстъпката е валидна само за семена, закупени за засяване на обработвани площи от Участника или от посочените във Ваучера лица през сезон 2023/2024 и Синджента си запазва правото да изиска документи, доказващи това.

9. Отстъпката се изплаща на Участника от Синджента по посочена от него банкова сметка (IBAN) в срок до 30.09.2024 г.

9а. Синджента (или съответно подизпълнителят на Синджента, а именно маркетинговата компания по буква в), последно изречение, по-долу) си запазва правото да изисква изрично от Участниците да изпратят по пощата, по куриер или в електронен вид (съгласно следващите точки) коректно попълнени и изрядни документите, посочени в буква а) и б) от настоящата точка 9а. по-долу, като в случаите, в които Синджента (съответно подизпълнителят) действително изиска документите по-долу, Отстъпката се превежда от Синджента в срок до 30.09.2024 г.

а) Заявление в свободен текст или съгласно образец, който можете да намерите на: www.syngenta.bg за изплащане на отстъпка за участие в кампанията „Ранна заявка на семена слънчоглед от Синджента сезон 2023/2024”, подписано от Участника ; и 

б) Копия на фактурите, удостоверяващи закупените количества (брой торби) хибридни семена, без значение от кои дистрибутори, със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др. 

в) Пратката с документите по предходните букви а) и б) (в случай че бъдат изрично изискани) трябва да бъде изпратена с пощенско клеймо или качени в платформата по т. 10 по-долу в периода 01.08.2024 г. – 31.08.2024 г., посочената дата включително. Синджента ще изисква документите по т. 9а, букви а) и б) по-горе в случай че подадените Ваучери са в толкова висок брой, че същият да надхвърля вътрешнофирмени ресурси на Синджента, необходими за прегледа на Ваучерите и бъде необходимо Синджента да възложи прегледа за съотвествие с изискванията на кампанията „Ранна заявка на семена слънчоглед от Синджента сезон 2023/2024“ на външен подизпълнител (маркетингова компания)**.

9б.  При поискване от Синджента, Участникът подава по начините описани в т. 10 едно Заявление, независимо дали Участникът участва в една или в повече от една кампания на Синджента през съответния сезон, или през следващи сезони/стопански години. Участникът има право да ползва Заявлението, подадено през предходна стопанска година, през следващите стопански години, като с факта на използването на Заявлението в следващи кампании/стопански години, Участникът декларира, че няма промяна в посочените в Заявлението данни и направени декларации. Ако има промяна в данните във вече подадено Заявление или в направените декларации, Участникът се задължава своевременно да подаде ново Заявление и/или да уведоми Синджента за актуалните си данни или за промяната.  Синджента си запазва правото да провери Заявлението, изпратените фактури и документи според Общите условия на всяка от съответните кампании.

10. Участникът може да подаде заявлението и документите по т. 9а по пощата, с куриер или да ги качи в специално разработена платформа, посочена от Синджента на www.syngenta.bg („Платформата“). Ако е избрал този начин на комуникация, Участникът следва да ползва Платформата с регистрационни данни: ЕИК номер на фирмата Участник, посочена във Ваучера, и парола изпратена на Участника по имейл. След влизане в Платформата за първи път е необходимо Участникът да създаде собствена парола. При качване на документи в Платформата, Участникът следва да заличи личните данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

11. Адрес за кореспонденция със Синджента във връзка с кампанията: Заявлението и документите по т. 9а и всякакви други документи във връзка с кампанията могат да бъдат подавани и на хартия: по пощата или с куриер, за сметка на Участника, на следния адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ №25, ет. 2, тел. +359 2 962 86 29, на вниманието на „Синджента България“ ЕООД, във връзка с кампанията „Ранна заявка на семена слънчоглед от Синджента сезон 2023/2024“. Участниците ще получават потвърждение по електронна поща за получени от Синджента документи по пощата, с куриер или чрез Платформата, след като документите бъдат валидирани и одобрени или отказани поради несъответствие с т. 8 от Общите условия. В случай на получени документи с неточна или нечетлива информация, в рамките на 5 работни дни от получаването им Синджента ще уведоми Участника и отговарящия за него районен представител на Синджента и ще даде възможност на Участника да изпрати коректна информация и документи по горепосочените начини.

12. Отстъпка се изплаща на Участника, и в случаите когато няколко свързани дружества са кумулирали закупени от тях количества хибридни семена (слънчоглед), отговарящи на заявените количества семена по култура и по хибрид в един Ваучер. За да получи Отстъпката на база кумулирани количества хибридни семена, закупени от други (свързани) дружества, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Ваучера тези дружества. При изплащане на Отстъпката, Синджента прави преценка и признава само онези количества хибридни семена, отговарящи на заявените във Ваучера и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Ваучера. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 9а само към един Ваучер. При необходимост, Участникът може да попълни ИСКАНЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ВАУЧЕРИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ на „Синджента България“ ЕООД (формата е налична на www.syngenta.bg) и да коригира посочената във Ваучера информация за свързаните с Участника лица.“

13. Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно закупуване или заплащане на количества семена, посочени във Ваучера от страна на Участника, както и за неточна и невярна информация предоставена от Участника, като в тези случаи Синджента има право да откаже предоставяне на Отстъпката. Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия или с условията на плащане по предоставените от Участника фактури, Синджента има право да откаже предоставяне на Отстъпката. При наличие на насрещни изискуеми и ликвидни вземания на Синджента към Участника, включително такива по други търговски взаимоотношения между страните, Синджента има право, по своя преценка, да направи едностранно изявление до Участника за прихващане до размера на по-малкото от двете насрещни вземания, без да е необходимо допълнително писмено споразумение между Синджента и Участника.

14. Всеки Участник, попълнил, потвърдил и/или подписал Ваучер и/или Заявление по т. 9а, включително със средства за комуникация от разстояние и с електронен подпис, и/или изпратил фактури при спазване на направена заявка с Ваучер и в съответните срокове, приема настоящите Общи условия на кампанията. Ваучерът и Общите условия заедно представляват договора между Синджента и Участника.

15. Синджента си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни до 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“). Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания, включително образци на документи и информация във връзка с Платформата. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва чрез адреса за кореспонденция, на Синджента, посочен в т. 11 в тези Общи условия, съответно на адреса или електронната поща на Участник, посочени във Ваучера или чрез Платформата. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

16. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

*Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Ваучер за ранна заявка за участие в кампанията Ранна заявка на семена слънчоглед от Синджента сезон 2023/2024

**За повече информация относно обработването на личните данни на Участниците, включително от страна на маркетингови комапнии, моля да се запознаете с Декларацията за поверителност на ‘Синджента България’ ЕООД налична на официалната страница www.syngenta.bg.

Изм. (23.05.2024 г.)