РАННА ЗАЯВКА за семена ЦАРЕВИЦА 2018

Общи условия на Кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента“

Синджента България ЕООД, ЕИК 200423493, Номер по ДДС: BG200423493, с адрес на регистрация: София 1784, бул. Цариградско шосе № 115 M, Хермес парк, сграда Д, ет. 6, тел.: 02/8004000; факс: 02/8004099 („Синджента“) предоставя 10 лв (десет лева) отстъпка („Отстъпката“) за всяка торба семена царевица, заявени и в последствие закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“), описани както следва:

 1. Синджента предлага Отстъпката, при поръчани и закупени количества от минимум 10 торби семена царевица, чрез Ваучер (описан по-долу) и в съответствие с настоящите Общи условия. Всяка торба ще съдържа 50 000 семена царевица, третирани с фунгицид, от хибридите описани във Ваучера.
 2. Отстъпката е валидна единствено за семената, поръчани с Ваучер за ранна заявка (Ваучерът) в периода между 31.10.2018 г. и 21.12.2018 г., и съответно закупени не по-късно от 01.03.2019 г., до изчерпване на количествата.
 3. Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника* да получи отстъпка при закупуване на минималното количество торби семена на Синджента от фирмата дистрибутор, участваща в промоционалната кампания, която е предоставила Ваучера** на Участника. Отстъпката се предоставя срещу представен от Участника оригинален екземпляр на Ваучера пред фирмата дистрибутор.
 4. Ваучерите се считат за валидни при надлежно попълнена информация от страна на Участника, заверени с подпис от районен представител на Синджента, в срока на кампанията до 21.12.2018 г. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация.
 5. Всеки Ваучер притежва уникален сериен номер и се издава в три екземпляра.
 6. След попълване на Ваучера един от екземплярите остава при Районния представител на Синджента, а останалите два при Участника в кампанията.
 7. Отстъпката е валидна само за хибридите семена царевица, описани във Ваучера, заявени и закупени в съответствие с изискванията описани в т. 2, обект на настоящите Общи условия. Отстъпката се изплаща на Участника от Фирмата дистрибутор на Синджента, участваща в промоционалната кампания, по време на закупуването.
 8. Синджента не носи отговорност в случай на загубен Ваучер, или в случай на късна заявка или късно заплащане на семената от страна на Участника.
 9. Всеки участник, попълнил такъв Ваучер, приема Общите условия на кампанията.
 10. Синджента си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи Условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни до 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg (Уебсайт). Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в Промоцията, ще се извършва до адреса за коресподенция, както и по телефон, факс или до електронната поща, записани в Общите условия или във Ваучера. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.
 11. Приложимият закон според настоящите Общи условия е ефективното законодателство на Република България. При възникване на спор, съдилищата на София, България, ще имат юрисдикция.
 12. В случай на несъответствия между настоящите Общи условия и Ваучера, текстът на Ваучера е с предимство.

*Участник е всеки земеделски производител, попълнил заявка за участие в кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента за 2019 година“

**Синджента не предоставя/изплаща директно на Участник суми по ваучери от кампанията „Ранна заявка на семена царевица от Синджента за 2019 година“. Те се изплащат от фирмите дистрибутори в съответствие с настоящите Общи условия.