A.I.R.™ Гъвкаво управление на плевелите. Пълно спокойствие.

A.I.R.™ Гъвкаво управление на плевелите. Пълно спокойствие.

Плевелите са основен проблем в слънчогледовите полета и въпреки че има налични решения, те не могат да бъдат прилагани при  всички хибриди. Земеделските производители имат избор, но не и достатъчно гъвкавост. A.I.R.™ ви дава максимален контрол, като предоставя на слънчогледите толерантност, както към имазамокс, така и към хербициди на основата на трибенурон-метил, две от най-ефективните решения за борба с плевелите. A.I.R.™ позволява третиранията да се използват поотделно или в комбинация (*), така че входящите данни могат да бъдат прецизно съобразени със специфичните нужди на вашето поле. Осигурявайки си гъвкавост и по-добри опции, вие използвате само това, което е необходимо за максимално ефективен контрол на плевелите по устойчив начин.


Предизвикателства и цели свързани с плевелите в слънчогледовите посеви

Основният проблем широколистни плевели: Бяла куча лобода (Chenopodium album),  (Bassia scoparia), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Полският кострец (Sonchus arvensis), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Полската поветица Convolvulus arvensis), Амброзия (Ambrosia artemisiifolia), Полски синап (Sinapis arvensis), Свиница (Xanthium spp), Паламида (Cirsium arvense). Основните житни  плевели са; Лисича опашка ( Setaria faberi), Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), Балур (Sorghum halepense), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis).A.I.R.™ Управление на плевелите. Помага за справяне с трудни за контрол плевели 

За да се справите с плевелите, в  посевите от слънчоглед в цяла Европа, A.I.R.™ ви помага да посрещнете вашите собствени специфични предизвикателства за контрол на плевелите с най-новата система при хибридите толерантните на хербициди (HTC), която е налична днес. Технологията, която системата A.I.R.™ доставя направо на вашето поле, е значителен напредък спрямо други съществуващи технологии за слънчоглед; с повече възможности за по-добър контрол на проблемните плевели, като се използва A.I.R.™ при индивидуални или последователни (*) приложения на трибенурон-метил и имазамокс. Хибридите A.I.R.™ осигуряват и други търсени характеристики, като толерантност на суша, толерантност на болести и контрол на синя китка, което може да доведе до повишен добив.

A.I.R.™ Гъвкавост при контрол на плевелите

Конвенционалният контрол на плевелите при хибридите , различни от хибридите толерантни  на хербициди, е с ограничени възможности, което може да доведе до по-малко ефективни резултати. В сравнение с него A.I.R. позволява широкоспектърен контрол на плевелите при слънчогледа в периода след поникване – за максимална гъвкавост, лекота на използване и спокойствие. A.I.R.™ позволява високоефективни, гъвкави възможности за контрол на плевелите в периода след поникване, с момент на приложение от 2-8 истински листа. Заедно с възможността за контрол преди поникване, A.I.R.™ ви предоставя повече възможности за контрол на плевелите след поникването, за да си подсигурите, че генетичния потенциал за висок добив и печелившо отглеждане на слънчоглед е оптимизиран и увеличен, независимо от агрономическите предизвикателства във вашите полета.

A.I.R.™. Активните вещества за растителна защита предлагат избор, простота и гъвкавост.

Портфолиото от семена на Syngenta A.I.R.™ се състои от 3 хибрида слънчоглед / СИ Ириса AR, СИ Футура AR, СИ Корсика AR/, които предстои да бъдат пуснати на пазара. Тези хибриди притежават подобрена толерантност на синя китка и мана. A.I.R.™ квалифицирани хербициди от Syngenta на базата на активна съставка имазамокс включват и регистрирани в България за Листего и Листего Плюс. Флуенс е квалифицираният A.I.R.™ хербицид от Syngenta, базиран на активната съставка трибенурон-метил. A.I.R.™ ви дава свободата да решите кой хербицид да използвате и кога, като същевременно имате възможност да изберете предпочитания A.I.R. хибрид/ генетика, вместо да ви ограничаваме до използването на един хербицид в зависимост от хибрида, както е в днешно време.

A.I.R.™ - . Надграждане на технически характеристики и предимствата. 


Най-добри агрономически характеристики 

Хибридите A.I.R.™ имат голам брой ценни характеристики като висок потенциал за добив, толерантност на суша, толерантност на болести, толерантност на синя китка и ранозрялост, адаптирана към условията на отглеждане.Подобрена толерантност към трибенурон и имазамокс за устойчив контрол на плевелите.

Персонифициран избор на хербицид, независимо дали като част от предварително дефинирана стратегия или за конкретно третиране на проблемни плевели през сезона. По-добри цялостни решения за контрол на житните и широколистни плевели, с две водещи активни вещества, както и улеснено управление на хербициди в стопанството водят до по-устойчива растителна защита на културите. Предимство е  допълнителният контрол на синя китка с хербицид съдържащ имазамокс.

Толерантност към остатъчни количества от хербициди, използвани в предишна култура

Някои инхибитори на ALS, използвани в зърнено-житни и царевични посеви, могат да повлияят на ефективността на следващата слънчогледова култура. Благодарение на подобрената толерантност към хербицидите инхибитори на ALS в сравнение със съществуващите технологии за слънчоглед, хибридите A.I.R.™ имат по-малък риск от въздействие от остатъчни количества от хербициди. Всичко това спомага за по-доброто първоначалното развитие на културата, стабилност през вегетацията, запазен добивен потенциал и гъвкавост в сеитбооборота, за да изберете идеалното за вас сеитбообращение.

Избор на хибрид, независимо от употребата на хербициди

Използването на A.I.R.™ ви предоставя избор. Това означава по-малко компромиси по отношение на желаните агрономически характеристики на хибрида, често ограничени от настоящите технологии. Хибридите A.I.R.™ позволяват основният избор да бъде насочен независимостта при вземане на решения за най-добрия хибрид за конкретната ситуация на полето.

Без негативно влияние върху добива или други агрономични ограничения, което ви предоставя повече увереност при отглеждането на културата

 

Стресът при културите често води до намаляване на добива. Хибридите A.I.R.™ избягват това чрез технологични иновации, за по-добро запазване на съдържанието на масло и БЕЗ намаляване на добива.

Вземете максимума от A.I.R.™. Препоръки, печелещи доверие.

Нашите технически търговски представители могат да ви предоставят A.I.R.™ професионални препоръки и съвети кога да използвате имазамокс, трибенурон-метил или в последователно третиране (*), за да ви предложим най-високата възможна защита за вашите култури.

За устойчиво производство и за да избегнете развитието на резистентни към ALS инхибитори плевели имайте предвид най-добрите практики. Използвайте квалифицирани A.I.R.™ хербициди в програми с партньорски хербициди с различни начини на действие и прилагайте стратегии за интегрирано управление на плевелите (IWM), за да контролирате плевелите по устойчив начин.

Контрол на самосевки. Слънчогледовите хибриди от системата A.I.R.™ могат да оставят самосевки в следващите култури и потенциално в съседни полета, по същия начин както и слънчогледите хибриди толерантни към хербициди инхибитори на ALS.  За контрол на самосевки от A.I.R.™ :

Използвайте не-ALS инхибиторни хербициди с доказана ефикасност срещу слънчоглед (напр. ауксин, HPPD инхибитори, глифозат) и ако ALS инхибитор се използва за контрол на другите видове плевели, използвайте не-ALS инхибитор хербицид в смес. 

Винаги прилагайте добри агрономически практики:

Намалете загубите на при жътва, сведете до минимум физическото придвижване на семената от поле на поле с машини за прибиране на реколтата, избягвайте дълбокото инкорпориране на семена в почвата, унищожете A.I.R.™ самосевките преди поникването на следващата култура с хербициди или механично и осигурете оптимална гъстота и първоначално развитие на следващата култура.A.I.R.™ ви предоставя надежден контрол. Инвестирате повече във вашите полета.

Syngenta познава необходимите качества за по-успешно отглеждане на културата слънчоглед, защото се вслушва във вас земеделските стопани. Нашите селекционери разработиха системата A.I.R.™, за да предоставят всички необходими характеристики. Успешното представяне на хибридите е подкрепено с данни от нашата обширна мрежа от опити със слънчоглед.  • Ефективен контрол на плевелите и на синя китка, адаптиран към специфичните условия и изисквания в земеделските стопанства.
  • Изравнено първоначално развитие на културата без ефекти от предишна култура след използването на хербициди инхибитори на ALS.
  • Добра селективност на културата.
  • Гъвкавост на избора на хербицид и широк период на приложение.
  • Възможности за последователно приложение (*) на A.I.R.™ квалифицирани хербициди.
  • Ценни агрономически характеристики : толерантност на суша, толерантност  на болести, толерантност  на синя китка.
  • Висок и стабилен добивен потенциал.
  • Нова хибридна технология и устойчива система за интегрирани програми за контрол на плевелите.


Контрол на плевелите в рамките на A.I.R.™ технология за отглеждане на слънчоглед. Вдъхване на нов живот на вашите култури - където и да е вашето поле, каквито и да са почвата, предизвикателствата свързани с плевелите и климата. Открийте гъвкавостта, която A.I.R.™ може да предостави на вашето стопанство през този сезон. Ето защо ние казваме „където е A.I.R.™, там има растеж.“ Syngenta. Да вървим и да растем заедно.A.I.R.™

A.I.R.™, LISTEGO®, LISTEGO®️ PLUS, LISTEGO®️ PRO, CAPTORA®, CAPTORA®️ PLUS, марката SYNGENTA и логото на SYNGENTA са търговски марки на Фирмата Syngenta Group

Fluence® е търговска марка на Корпорация FMC или филиал, и и се използва въз основа на лиценз от Syngenta.

(*) = Ако са регистрирани и квалифицирани, имазамокс и продукти на основата на трибенурон-метил могат да се използват последователно върху хибридите A.I.R.™ в специфични полеви ситуации. Редът зависи от състава на популацията на плевелите и целите на програмата за контрол на плевелите. Може да са възможни няколко стратегии за балансиране на разходите и ефикасността. Syngenta ще предостави персонализирани препоръки, адаптирани към местните условия и инструменти за вземане на решения.