КУПИ 50 Л. ТЕРИДОКС И ВЗЕМИ 1 Л. КАРАТЕ ЗЕОН БЕЗПЛАТНО - 2022 г.

Общи условия на кампаниятаКупи 50 л. Теридокс и вземи 1 л. Карате Зеон безплатно – 2022 г.

„Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ № 145, сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com („Синджента“) предоставя следната оферта: 1 литър Карате Зеон™ безплатно за всяко закупено количество от 50 литра Теридокс („Оферта“) на всеки участник в кампанията („Участник“)* в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“), а именно:

1. Синджента предлага 1 литър Карате Зеон безплатно на всеки Участник в настоящата кампания, за всяко закупено количество от 50 литра Теридокс, в съответствие с настоящите Общи условия.

2. Офертата е валидна в периода от 25.07.2022 г. до 31.10.2022 г. включително, или до изчерпване на количествата.

3. Офертата е валидна при закупуване в периода по точка 2 по-горе от Участник на минимум 50 литра Теридокс, без значение от кой дистрибутор на Синджента е закупен продукта. 

4. Направените покупки при условията на Офертата се доказват чрез фактури, доставни бележки или други относими документи („документи“). Със съгласие на Участника районният търговски представител на Синджента има грижата да подаде документите до отдел „Обслужване на клиенти“ на Синджента. Документите следва да бъдат със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др. След преглед на документите представител на Синджента се свързва с Участника за уточняване на адреса, на който да му бъде изпратен безплатния продукт.

5. Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия, Синджента има право да откаже предоставяне на безплатен продукт. 

6. Синджента предоставя на Участника полагащите му се количества Карате Зеон на посочения от Участника адрес, при условията на Офертата, в срок от 5 (пет) работни дни в случай, че продуктът е наличен в складовете на Синджента, или в срок от 5 (пет) работни дни след  получаването му в складовете на Синджента.

7. Всеки Участник, предоставил документи и съгласил се районен търговски представител на Синджента да изпрати документи при спазване на сроковете на Офертата по т. 2, приема настоящите Общи условия на кампанията.

8. Синджента си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените влизат в сила и стават задължителни до 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“), освен в случай на удължаване на сроковете на кампанията, в който случай промените влязат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания.

9. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

Участникът потвърждава, че данните във фактурата или доставната бележка или в други документи във връзка с Офертата са пълни, верни и точни. Всички лични данни се третират от „Синджента България“ ЕООД като поверителни и се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни. С включването си в кампанията „Купи 50 л. Теридокс и вземи 1 л. Карате Зеон безплатно – 2022 г.“, Участникът предоставя доброволно личните си данни, а именно: имена, адрес, телефон, имейл и потвърждава, че е уведомен, че тези данни ще бъдат събирани, обработвани с автоматични и/или неавтоматични средства, администрирани и използвани от „Синджента България” ЕООД или друго дружество - част от групата Синджента* или подизпълнител, за целите на кампанията. За повече информация как Синджента обработва личните данни, събрани чрез Уебсайта или по друг начин, и вашите права, моля, проверете Декларацията за поверителност и Политиката за ползване на „бисквитки“ („cookies“), публикувани на www.syngenta.bg.

* Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, закупил стока единствено с цел оползотворяване в собствени/наети/ползвани площи (не с цел последващи продажби) и съгласил се районен търговски представител на Синджента да изпрати документи  за участие в кампанията „Купи 50 л. Теридокс и вземи 1 л. Карате Зеон безплатно - 2022 г.“.

*Списък на дружествата от групата Синджента, получатели на личните данни на Участника, е достъпен на Уебсайта.