Промоция Дуал Голд сезон 2022/2023

Синджента предоставя 1 лв. (един лев) отстъпка за всеки литър Дуал Голд™, заявени с ваучер за директна отстъпка.

Отстъпката е валидна единствено за количествата хербицид Дуал Голд™, заявени с Ваучер в периода между 01.01.2023 г. и 15.03.2023 г. включително, и съответно закупени чрез дистрибутор на Синджента не по-късно от 31.03.2023 г. включително, до изчерпване на количествата.

DMG_SY-frame_Dual_gold_1132x350px_01.jpg

Общи условия на кампанията „ЗАЯВИ ДУАЛ ГОЛД™ И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2022/2023“

„Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес на управление: гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №145, сграда "София Офис Център", ет. 6, телефон: 02/8004000, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com („Синджента“) предоставя 1 лв. (един лев) отстъпка („Отстъпката“) за всеки литър Дуал Голд™, заявени с ваучер за директна отстъпка („Ваучер“) от участник в кампанията („Участник“)* и в последствие закупени в съответствие с настоящите Общи условия („Общи условия“), а именно:

1. Синджента предлага Отстъпката, при заявени и закупени количества от минимум 35 литра (тридесет и пет литра) хербицид Дуал Голд™, чрез Ваучер и в съответствие с настоящите Общи условия. Количеството от 35 литра (тридесет и пет литра) хербицид Дуал Голд™ се съдържа в 7 (седем) туби, всяка по 5 (пет) литра. Отстъпката се предоставя за всеки литър Дуал Голд™, закупен в съответствие с настоящите Общи условия.

2. Отстъпката е валидна единствено за количествата хербицид Дуал Голд™, заявени с Ваучер в периода между 01.01.2023 г. и 15.03.2023 г. включително, и съответно закупени чрез дистрибутор на Синджента не по-късно от 31.03.2023 г. включително, до изчерпване на количествата и впоследствие оползотворени в стопанството на Участника или на свързано с участника лице, посочено във Ваучера.

3. Отстъпката е в сила само при валиден Ваучер, позволяващ на Участника да получи Отстъпка при закупуване на количеството хербицид Дуал Голд™ на Синджента, посочено във Ваучера, и при спазване на изискването за минимално количество по т.1. по-горе, без значение от кой дистрибутор на Синджента. Синджента изплаща Отстъпката само ако Участникът или посочено във Ваучера свързано лице изпълни (закупи) точно тези количества хербицид Дуал Голд™ така, както са предварително заявени във Ваучера, в периода за закупуване по точка 2 по-горе. Отстъпка не се изплаща в следните случаи: а) За закупени количества хербицид Дуал Голд™ надвишаващи предварително заявените във Ваучера и които не са включени във Ваучера; или б) ако Участникът закупи количества хербицид Дуал Голд™ по-малко от предварително заявените във Ваучера. Промени във Ваучера могат да се правят по реда на точка 7 по-долу.

4. Ваучер се счита за валиден при предоставена коректна информация от страна на Участника за него и свързаните с него лица, надлежно заявени количества хербицид Дуал Голд™ и наличие на уникален сериен номер и ако Ваучерът е подаден чрез представител на Синджента в срока до 15.03.2023 г. Участникът носи отговорност за верността на предоставената информация и декларира и гарантира, че свързаните с него лица, посочени във Ваучера, са дали своето съгласие да бъдат посочени във Ваучера на Участника и да бъдат представени копия от издадени на тяхно име фактури за закупени количества хербицид Дуал Голд™ при претендиране на Отстъпката от и в полза на Участника по реда на точки 9 и следв. по-долу. Синджента не носи отговорност във връзка с условиятa на кампанията спрямо посочените свързани лица, а само спрямо Участника. В случай на каквито и да е претенции от страна на свързани с Участника лица, отправени към Синджента, Участникът носи отговорност за пълно обезщетяване на Синджента за всякакви вреди и разходи по и във връзка с претенциите.

5. Ваучерът се попълва и подписва от Участника в електронна форма на таблет и се запазва в системата на Синджента. При запазване на Ваучера в системата на Синджента върху него се генерира уникален сериен номер и попълненият Ваучер се изпраща на посочен от Участника във Ваучера имейл адрес. Участникът и Синджента се съгласяват, че в отношенията помежду им правната сила на обикновения електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис.

6. По искане на Участника, районният представител на Синджента издава на хартиен носител талон за заявени количества хербицид Дуал Голд™ за участие в кампанията „ЗАЯВИ ДУАЛ ГОЛД™ И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2022/2023“ („Талон“), в който отразява уникалния сериен номер на Ваучера от системата на Синджента и съответните количества хербицид Дуал Голд™. Талонът се подписва от името на Синджента и се изпраща на Участника.

7. В случай че Участник желае да промени заявените с Ваучера количества хербицид Дуал Голд™, той се свързва с районния представител на Синджента и иска да му бъде издаден нов Ваучер с променените (точни) количества (заменени, увеличени, добавени и др.), при следване на процедурата по точки 5 и 6 от Общите условия. Нов Ваучер се издава само ако общото количество (литри, туби) хербицид Дуал Голд™, е равно или по-голямо от заявеното със стария Ваучер и периодът за заявки по точка 2 по-горе не е изтекъл. Старият Ваучер става невалиден. За извършените операции с Ваучера се изпраща съответен имейл до Участника.

8. Отстъпката е валидна само за количествата хербицид Дуал Голд™, описани във Ваучера, заявени и закупени от посочените във Ваучера Участник и свързани лица при спазване на сроковете и в съответствие с настоящите Общи условия. Отстъпката е валидна само за хербицид Дуал Голд™, закупен за третиране (пръскане, запечатване) на обработвани площи от Участника или от посочените във Ваучера лица през сезон 2022/2023 и Синджента си запазва правото да изиска документи, доказващи това.

9. Отстъпката се изплаща на Участника от Синджента по посочена от него банкова сметка (IBAN) в срок до 30.09.2023 г. въз основа на изпратени по пощата, по куриер или в електронен вид (съгласно следващите точки) коректно попълнени и изрядни: а) Заявление в свободен текст или съгласно образец, който можете да намерите на: за изплащане на отстъпка за участие в кампанията „ЗАЯВИ ДУАЛ ГОЛД™ И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2022/2023”, подписано от Участника ; и б) копия на фактурите, удостоверяващи закупените количества (литри, туби) хербицид Дуал Голд™, без значение от кои дистрибутори на Синджента, със заличени лични данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др. Заявлението се подава съгласно т. 9а по- долу. Копията на фактурите по предходното изречение трябва да бъдат изпратени, качени чрез Платформата по т. 10 или с пощенско клеймо не по-късно от 31.05.2023 г., посочената дата включително.

9а. Участникът подава по начините описани в т. 10 едно Заявление, независимо дали Участникът участва в една или в повече от една кампания на Синджента през съответния сезон, или през следващи сезони/стопански години. Участникът има право да ползва Заявлението, подадено през предходна стопанска година, през следващите стопански години, като с факта на използването на Заявлението в следващи кампании/стопански години, Участникът декларира, че няма промяна в посочените в Заявлението данни и направени декларации. Ако има промяна в данните във вече подадено Заявление или в направените декларации, Участникът се задължава своевременно да подаде ново Заявление и/или да уведоми Синджента за актуалните си данни или за промяната. Синджента си запазва правото да провери Заявлението, изпратените фактури и документи според Общите условия на всяка от съответните кампании.

10. Участникът може да подаде заявлението и документите по т. 9 по пощата, с куриер или да ги качи в специално разработена платформа, посочена от Синджента на www.syngenta.bg („Платформата“). Ако е избрал този начин на комуникация, Участникът следва да се регистрира в Платформата предварително, след което Участникът ползва Платформата с регистрационни данни: ЕИК номер на фирмата Участник, посочена във Ваучера, и парола изпратена на Участника по имейл. След влизане в Платформата за първи път е необходимо Участникът да създаде собствена, нова парола. При качване на документи в Платформата, Участникът следва да заличи личните данни на трети лица и конфиденциална информация, която не е необходима за целите на кампанията, напр. цени и др.

11. Адрес за кореспонденция със Синджента във връзка с кампанията: Заявлението и документите по т. 9 и всякакви други документи във връзка с кампанията могат да бъдат подавани и на хартия: по пощата или с куриер, за сметка на Участника, на следния адрес: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ №25, ет. 2, тел. +359 2 962 86 29, на вниманието на „Синджента България“ ЕООД, във връзка с кампанията „ЗАЯВИ ДУАЛ ГОЛД™ И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2022/2023“. Участниците ще получават потвърждение по електронна поща за получени от Синджента документи по пощата, с куриер или чрез Платформата, след като документите бъдат валидирани и одобрени или отказани поради несъответствие с т. 8 или т. 9 от Общите условия. В случай на получени документи с неточна или нечетлива информация, в рамките на 5 работни дни от получаването им Синджента ще уведоми Участника и отговарящия за него районен представител на Синджента и ще даде възможност на Участника да изпрати коректна информация и документи по горепосочените начини.

12. Отстъпка се изплаща на Участника и в случаите, когато няколко свързани дружества са кумулирали закупени от тях количества хербицид Дуал Голд™, отговарящи на заявените количества хербицид Дуал Голд™, в един Ваучер. За да получи Отстъпката на база кумулирани количества хербицид Дуал Голд™, закупени от други (свързани) дружества, необходимо е Участникът да посочи и опише предварително във Ваучера тези дружества. При изплащане на Отстъпката, Синджента прави преценка и признава само онези количества хербицид Дуал Голд™, отговарящи на заявените във Ваучера, и закупени с фактури, издадени на името на някое от дружествата, посочени предварително във Ваучера и използвани за третиране на обработвани площи. За избягване на съмнение, една фактура се приема за валидна и може да бъде представена като доказателство по смисъла на точка 9 само към един Ваучер. При необходимост, Участникът може да попълни ИСКАНЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ВАУЧЕРИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ на „Синджента България“ ЕООД (формата е налична на www.syngenta.bg) и да коригира посочената във Ваучера информация за свързаните с Участника лица.

13. Синджента не носи отговорност в случай на късна заявка или късно закупуване или късно заплащане на количества хербицид Дуал Голд™, посочени във Ваучера от страна на Участника, както и за неточна и невярна информация, предоставена от Участника, или при други несъответствия с тези Общи условия. Синджента има право на проверка на предоставените документи и информация и в случай на несъответствие с настоящите Общи условия или с условията на плащане по предоставените от Участника фактури, Синджента има право да откаже предоставяне на Отстъпката. При наличие на насрещни изискуеми и ликвидни вземания на Синджента към Участника, включително такива по други търговски взаимоотношения между страните, Синджента има право, по своя преценка, да направи едностранно изявление до Участника за прихващане до размера на по-малкото от двете насрещни вземания, без да е необходимо допълнително писмено споразумение между Синджента и Участника.

14. Всеки Участник, подписал Ваучер, приема настоящите Общи условия на кампанията. Ваучерът и Общите условия заедно представляват договора между Синджента и Участника. В случай на несъответствия между настоящите Общи условия и Ваучера, текстът на Ваучера е с предимство.

15. Синджента си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи условия, в съответствие с приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни след 7 (седем) дни от датата на публикуването им на www.syngenta.bg („Уебсайт“), освен в случай на удължаване на сроковете на кампанията, в който случай промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на Уебсайта за наличие на промени в Общите условия или за друга текуща информация за настоящата кампания включително образци на документи и информация във връзка с Платформата. Всяка комуникация между Синджента и Участниците в кампанията, ще се извършва чрез адреса за кореспонденция на Синджента, посочен в т. 11 в тези Общи условия, съответно на адреса или електронната поща на Участник, посочени във Ваучера или чрез Платформата. Кореспонденцията се счита за редовна, когато е осъществена по един от описаните начини.

16. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор, компетентни са съдилищата на територията на град София.

 

*Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил Ваучер за участие в кампанията „ЗАЯВИ ДУАЛ ГОЛД™ И ВЗЕМИ ДИРЕКТНА ОТСТЪПКА ОТ СИНДЖЕНТА СЕЗОН 2022/2023“.

Изтеглете Заявление Промоции 2022/2023

Екип експерти Растителна защита