You are here

Елумис

Last updated:
02.03.2021

Хербицид

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН хербицид за НАЙ-ДОБРИТЕ професионалисти


Активно вещество: 30 г/л никосулфурон + 75 г/л мезотрион

Категория на употреба:  Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години

Разрешена употреба в България:

култура

За борба срещуДоза на приложениеМомент на приложениеКарантинен срок
царевицаедногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, както и балур  от семена и коренищаЕднократно приложение: 130-200 мл/дка.Двукратно приложение: 100 + 70 мл/дка или 130 + 70 мл/дка.Количество работен разтвор: 20 до 40 л/дка.Интервал между пръсканията при двукратното приложение: 8-10 дни.- фаза 3-7-ми лист на царевицата,- фаза 1-3-ти лист на житните плевели, 10-20 см височина на балура,- фаза 2-4-ти лист на широколистните плевелине се иэисква

Практически предимства:

 • ОД формулация за отлично прилепване и много бързо проникване
 • Надежден контрол на всички важни плевели с едно пръскане, включително трудно контролирани видове; действие и върху прераснали плевели
 • Отличен контрол на балур от коренища и паламида
 • „Гъвкава доза” на приложение според хабитуса на плевелите – от 130 до 200 мл/дка
 • Дълъг период на приложение – от 3-ти до 7-ми лист на културата
 • Бързо действие и впечатлявящ видим резултат
 • Не е нужно да се смесва с втори хербицид за разширяване спектъра
 • Вегетационно и почвено действие (почвеното действие е най-силно изразено във високите дози на приложение)
 • Позволява едновременна борба с поникналите към момента на пръскането плевелни растения
 • с остатъчно почвено действие, което предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни плевели.
 • Не се изисква спазване на карантинен срок

Съвети при приложение:

 • При заплевеляване с едногодишни плевели да се използва ниската доза. Дозите от 150 мл и нагоре са ефикасни и срещу многогодишни плевели, в това число балур от коренища и паламида
 • Да не се прилага при царевица стресирана от неблагоприятни метеорологични условия (суша, студ, наводнения и др.). Върху площи, третирани с органофосфорен инсектицид Елумис може да се прилага след минимум 7 дни
 • Дъжд паднал 2 часа след третиране не намалява хербицидния ефект
 • Да не се допуска попадането му върху съседни чувствителни култури
 • Опаковката да се разклати интензивно преди употреба
 • Да не се прилага след Камикс и Лумакс

Контролирани плевели

Житни плевели:

балур от ризоми (Sorghum halepense)

балур от семена (Sorghum halepense)

див овес (Avena fatua)

диво просо (Panicum dichotomiflorum)

едногодишна метлица (Poa annua)

кокоше просо (Echinochloa crus-galli)

кощрява зелена (Setaria viridis)

кощрява сива (Setaria glauca)

кръвно просо  (Digitaria sanguinalis)

лисича опашка (Alopecurus myosoroides)

райграс видове (Lolium spp.)

 

Широколистни плевели:

абутилон (Abutilon theofrastii)

бутрак – свиница (Xantium strumarium)

бяла куча лобода (Chenopodium album)

видове щир (Amaranthus spp.)

врабчови чревца (Stellaria media)

галинзога (Galinsoga parviflora)

грънче (Hibiscus trionum)

див коноп (Canabis sativa/roderalis)

див мак* (Papaver rhoeas)

див синап (Sinapis arvensis)

дива ряпа (Raphanus raphanistrum)

кострец (Sonchus oleracea)

лайка (Matricaria spp.)

лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium)

лютиче (Ranunculus spp.)

овчарска торбичка (Capsella bursa-pastori)

огнивче (Anagalis arvensis)

паламида (Cirsium arvense)

пача трева (Polygonum aviculare)

персийско великденче (Veronica persicaria)

попова лъжичка (Tlaspi arvense)

прасковолистно пипериче* (Polygonum persicaria)

росопас (Fumaria officinalis)

слънчоглед самосевки (Helianthus annus)

спореж (Senecio vulgaris)

татул (Datura stramonium)

трицветна теменуга* (Viola tricolor)

тученица, тлъстига* (Portulaca) oleraceae

черно куче грозде (Solanum nigrum)

 

*- да се прилага високата доза от 200 мл/дка